Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji

Zarządzanie pracą restauracji

Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji(Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287 z późn. zm.) informuje  o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji”.

Z wnioskiem o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej może wystąpić podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli:

 1. zapewnia warunki organizacyjne i kadrowe umożliwiające przeprowadzenie walidacji zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. 6 załącznika do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie pracą restauracji” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M. P. z 2019 r. poz. 684).;
 2. nie zakończył lub nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
 3. nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.

Wniosek składa się do Ministra Sportu i Turystyki za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Instrukcja dla podmiotów wnioskujących o nadanie uprawnień do certyfikowania (plik PDF, 10.9 MB)

Podgląd kwalifikacji "Zarządzanie pracą restauracji" (link do strony zewnętrznej)  

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej zawiera:

 1. dane wnioskodawcy:
  1) nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  2) siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
  4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
  5) wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  6) adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
 2. wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek;
 3. informacje o warunkach organizacyjnych i kadrowych oraz o spełnianiu dodatkowych warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, o ile takie zostały wymienione w stosownym  obwieszczeniu;

 

Do wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej dołącza się:

 1. oświadczenia o następującej treści:
  a. „Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”,
  b. „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.”;
 2. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Uwaga: oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 a i b:

 • muszą zawierać podpisaną przez składającego oświadczenie klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”,
 • uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).

Wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej, podlega opłacie.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministra Edukacji Narodowej na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, opłaty z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji (art. 43 ust.1) należy wnosić na numer rachunku bankowego Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr  59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

w tytule przelewu należy wpisać: ZSK art. 41.2 - Zarządzanie pracą restauracji

Opłata z tytułu wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej wynosi 10 000 zł.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry