Ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące konsultacji, naborów kandydatów na specjalistów i do zespołów ekspertów


Konsultacje wniosku ze środowiskami zainteresowanymi włączeniem przedmiotowej kwalifikacji do ZSK:


Nabór kandydatów na specjalistów, którzy sporządzają opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do ZSK danej kwalifikacji, która zostanie wykorzystana przez Ministra przy ocenie tego wniosku.

Niezbędne wymagania dotyczące specjalistów:

 • posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa,
 • reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy,
 • posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.

Pismo informujące o naborze kandydatów na specjalistów [.pdf, 727,17 KB]

Formularz zgloszeniowy specjalisci [.doc, 28,66 KB]

Formularz ofertowy specjalisci [.doc, 54 KB]

Formularz opinii specjalisty [.doc, 23,21 KB]

Klauzula RODO korespondencja związana z ZSK [.doc, 13,84 KB]


Nabór na kandydatów do zespołu ekspertów, którego celem jest opracowanie rekomendacji dla ministra zawierającej porównanie wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji i Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka.

Do zespołu ekspertów minister właściwy powołuje osoby, które posiadają:

 1. kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, a do porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, dla której proponuje się przypisanie poziomu 6 PRK lub wyższego – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK, oraz
 2. udokumentowane aktualne doświadczenie w:
  a) zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
  b) ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, ​lub
  c) przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub
  d) ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo
 3. wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

Metadane

Data publikacji : 06.08.2019
Data modyfikacji : 22.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Szałkowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry