BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym 2/2017 - Zaproszenia do dialogu technicznego -

Zaproszenia do dialogu technicznego

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym 2/2017

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: przygotowanie spersonalizowanego kalendarza dla dzieci na rok szkolny 2017/2018 w ramach realizacji koncepcji informacyjno-promocyjnej Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 w Polsce.

I. Zamawiający

Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie (00-082)
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
NIP: 526-287-36-02, REGON: 140217142
strona: www.msport.gov.pl
e-mail: marta.dyszynska@msit.gov.pl
godziny urzędowania: 8:15 - 16:15.

II. Podstawa prawna

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

III. Cel i przedmiot dialogu technicznego

Celem dialogu technicznego jest uzyskanie doradztwa oraz informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu na przygotowanie spersonalizowanego kalendarza dla dzieci na rok szkolny 2017/2018 w ramach realizacji koncepcji informacyjno-promocyjnej Europejskiego Tygodnia Sportu 2017 w Polsce.

Kalendarz/organizer ma pomóc dzieciom zaplanować dzień w szkole, weekend, a przede wszystkim zachęcać je do aktywności fizycznej i uświadamiać im, że systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Okres edukacji szkolnej jest szczególnie istotny w życiu człowieka ze względu na kształtowanie wielu nawyków behawioralnych. Szczególnie istotne jest w tym kontekście zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykształcenie nawyku podejmowania aktywności fizycznej już wśród dzieci sprzyja zwiększeniu ich sprawności fizycznej oraz zachowaniu prawidłowej masy ciała. Jest to szczególnie istotne w świetle zachodzących zmian społeczno-demograficznych.

Kalendarz, powinien stanowić spójną koncepcję składającą się ze standardowego wkładu tj. nazwy miesięcy, dni tygodnia, imieniny, święta w j. polskim i j. angielskim oraz powinien zawierać m.in.:

 • informacje na temat zdrowego odżywiania,
 • propozycje ćwiczeń ogólnorozwojowych,
 • miejsca np. na narysowanie ulubionego sportu albo zajęć sportowych,
 • ciekawostki związane ze sportem,
 • plan lekcji,
 • zaznaczone dni wolne od szkoły; w przypadku ferii może być osobna informacja o terminach ferii w różnych województwach,
 • miejsca na zapisanie ważnych dat/wydarzeń np. urodziny/imieniny rodziców, terminy zawodów sportowych.

Wykonawca przygotuje koncepcję graficzną i merytoryczną, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym koncepcja graficzna ma być kolorowa i przedstawiona w ciekawy sposób, a wkład merytoryczny ma być przystępny dla dzieci.

Kalendarz/organizer w formie książkowej

Okładka: papierowa, lakierowana, elastyczna

Wymiary: ok.15x20 cm (format A5)

Tydzień na 2 stronach

IV. Informacje na temat przedmiotu dialogu technicznego

Zamawiający zamierza zamówić: Spersonalizowany kalendarz dla dzieci na rok szkolny 2017/2018.

V. Warunki i zasady dialogu technicznego

 1. Warunkiem udziału w przedmiotowym dialogu technicznym jest wykazanie przez zapraszanego, iż prowadzi działalność gospodarczą, będącą przedmiotem niniejszego dialogu technicznego.
 2. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego.
 3. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego.
 5. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem w dialogu.
 6. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący uczestników dialogu. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający będzie w stanie określić, na podstawie uzyskanych od uczestników dialogu technicznego informacji w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
 8. Zamawiający, po zakończeniu dialogu technicznego, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
 9. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestnika w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.
 10. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający.
 11. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników dialogu mają charakter utworu i Wykonawcy przysługują do nich lub ich części autorskie prawa majątkowe, to powinny one być jednoznacznie wskazane w przekazywanych materiałach.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez uczestników dialogu informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy.
 13. Przystąpienie podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazywanych informacji do przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 666) podmiot przekazujący dany utwór udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystanie tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Podmiot przystępujący do dialogu technicznego zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

VI. Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, proszone są o złożenie wypełnionego i podpisanego „Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym”, zwanego dalej Zgłoszeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający prosi o przekazanie wszystkich informacji zawartych w Zgłoszeniu.
 2. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
 3. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Zapraszanego nie wynika z dokumentów rejestrowych, Zamawiający żąda, załączenia do zgłoszenia, odpowiedniego pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/y której uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestrowego.
 4. Zgłoszenia można składać:
  • pisemnie (osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera) pod adresem: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: marta.dyszynska@msit.gov.pl (zgłoszenie należy przekazać w formie .pdf)
 5. Termin składania zgłoszeń: do 24.04.2017 r. do godziny 15:00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
 6. Dialog techniczny zaplanowany jest na 26.04.2017 r. w siedzibie Zamawiającego, przy czym Zamawiający poinformuje drogą mailową o godzinach spotkań.

VII. Kontakt

Pytania związane z dialogiem technicznym proszę kierować:

- na adres e-mail: marta.dyszynska@msit.gov.pl

VIII. Załączniki

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry