Rozeznanie rynku, postępowania wyłączone ze stosowania ustawy

Wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 sztuk brązowych odznak „Za Zasługi dla Sportu”, miniatur odznak oraz pudełek

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 sztuk brązowych odznak „Za Zasługi dla Sportu”, miniatur odznak oraz pudełek

Ministerstwo Sportu i Turystyki uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 sztuk brązowych odznak oraz miniatur brązowych odznak „Za Zasługi dla Sportu”, wykonanych zgodnie z zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012, poz. 1126), oraz pudełek.

Wykonawca ma obowiązek wykonać:

 1. Odznakę, którą stanowi ażurowa kompozycja o wymiarach 30 mm szerokości i 32 mm wysokości, wykonana z metalu w kolorze brązowym, przedstawiająca stylizowaną postać biegacza unoszącego ramiona w geście zwycięstwa. Z lewej strony odznaki jest umieszczona gałązka wawrzynu, której dwa dolne liście są pokryte emalią w kolorze białym i czerwonym. Strona odwrotna odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym umieszczonym w połowie wysokości odznaki.
 2. Miniaturę odznaki o wymiarach 12 mm szerokości i 13 mm wysokości.

Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z egzemplarzem odznaki i miniatury przekazanych jako wzór wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Każda odznaka wraz z miniaturą mają zostać umieszczone na bordowym podkładzie (odznaka i miniatura wpięte w gąbkę)  i zapakowane w plastikowe pudełko w kolorze bordowym z przezroczystym wiekiem. Na wieku napis „Za Zasługi dla Sportu” w kolorze złotym (każde pudełko z odznaką i miniaturą dodatkowo zapakowane w kartonową, białą, obwolutę zabezpieczającą pudełko przed porysowaniem).

Wielkość pudełka ok.: 5,5 cm (szerokość) x 6,5 cm (długość) x 2 cm. Wzór pudełka zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Proszę o podanie w ofercie następujących informacji:

 1. wartość brutto i netto:
  • odznaki,
  • miniatury,
  • opakowania plastikowego z nadrukiem i obwolutą,
  • kompletu (odznaka i miniatura zapakowane w pudełko z obwolutą),
  • całości zamówienia (500 kompletów);
 2. czas realizacji (od podpisania umowy);

Do oferty należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca wykonywał usługi polegające na wykonaniu odznak lub odznaczeń, co najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 15 000,00 PLN (słownie piętnaście tysięcy złotych brutto każda), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia.

Kryteria oceny ofert - cena 100%

Wycenę proszę przesłać do 18 sierpnia 2017 r. e-mailem na adres: paulina.czubak@msit.gov.pl

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie.

Metadane

Data publikacji : 04.08.2017
Data modyfikacji : 07.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry