Świadczenia pieniężne

KOMUNIKAT - Nowa ustawa o sporcie wprowadza istotne zmiany w zakresie kryteriów, jakie musi spełnić osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia pieniężnego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że od 16 października br. obowiązywać będzie nowa ustawa o sporcie. Tekst ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 127, poz. 857.

Art. 36 ustawy wprowadza istotne zmiany w zakresie kryteriów, jakie musi spełnić osoba wnioskująca o przyznanie świadczenia pieniężnego.
Wg nowej ustawy świadczenie przysługuje osobie, która:

  1. zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych wymienionych w ust. 1 w/w ustawy.
  2. ukończyła 40. rok życia;
  3. nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy;
  4. ma obywatelstwo polskie;
  5. ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;
  6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o sporcie, medalistom igrzysk olimpijskich, które odbyły się przed dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, przyznanie świadczeń pieniężnych z budżetu państwa następuje na podstawie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 z 2005 r., poz. 1298, z późn.zm.).

Metadane

Data publikacji : 23.09.2010
Data modyfikacji : 04.05.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Pleczeluk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry