BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestry i ewidencje -

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach, o ile nie zaznaczono inaczej, udostępniane są zgodnie z przepisami:

 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34);
 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez poszczególne komórki Ministerstwa Sportu i Turystyki

Biuro Ministra

 1. Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Rejestr decyzji Ministra Sportu i Turystyki w zakresie dostępu do informacji publicznej.
 3. Rejestr interpelacji i zapytań poselskich.
 4. Ewidencja patronatów i komitetów honorowych Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – dostępna na stronie internetowej www.msit.gov.pl.
 5. Ewidencja osób wyróżnionych odznaką „Za Zasługi dla Sportu”.

Biuro Dyrektora Generalnego

 1. Ewidencja przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Rejestry majątku Ministerstwa Sportu i Turystyk
 3. Rejestr zarządzeń Ministra Sportu i Turystyki i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 4. Rejestr upoważnień udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 5. Rejestr decyzji organizacyjnych Ministra Sportu i Turystyki i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 6. Rejestr delegacji krajowych pracowników.
 7. Ewidencja pracowników Ministerstwa.
 8. Ewidencja zleceniobiorców.
 9. Ewidencja zawodników, trenerów i medalistów olimpijskich, paraolimpijskich oraz medalistów zawodów Przyjaźń 84, którym wypłacane są nagrody i świadczenia pieniężne.
 10. Rejestr umów cywilno-prawnych.
 11. Ewidencja osób upoważnionych w zakresie ochrony danych osobowych.

- w Kancelarii Tajnej Ministerstwa Sportu i Turystyki - dane nie podlegają upublicznieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr. 182, poz. 1228, z późn. zm.):

 1. Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.
 2. Dzienniki ewidencji dokumentów niejawnych o klauzuli tajne, poufne i zastrzeżone.
 3. Karty zapoznania z dokumentem.
 4. Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 5. Wykazy przesyłek nadanych.
 6. Rejestr wydanych przedmiotów.
 7. Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli.
 8. Skorowidz rejestrów wydanych dokumentów.
 9. Dziennik ewidencji oświadczeń o stanie majątkowym.

- w pomieszczeniu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych - dane nie podlegają upublicznieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr. 182, poz. 1228, z późn. zm.):

 1. Wykaz osób, wobec których przeprowadzono postępowania sprawdzające Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 3. Wykaz wydanych zaświadczeń o przeszkoleniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 4. Wykaz wydanych poświadczeń bezpieczeństwa w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
 5. Wykaz osób Ministerstwa Sportu i Turystyki posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.

Departament Prawny

 1. Ewidencja wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową.
 2. Rejestr decyzji Ministra Sportu i Turystyki wydanych w zakresie właściwości rzeczowej Departamentu Prawnego.
 3. Wykaz polskich związków sportowych.

Departament Turystyki

 1. Ewidencja osób wyróżnionych odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”.
 2. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – dostępna na stronie internetowej www.turystyka.gov.pl.

Departament Sportu Wyczynowego - dane z prowadzonych rejestrów udostępniane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne.

 1. Rejestr członków kadry narodowej (liczbowy).
 2. Rejestr decyzji stypendialnych.
 3. Rejestr stypendystów (liczbowy).
 4. Rejestr podziału środków finansowych.
 5. Ewidencja nagród dla zawodników i trenerów.
 6. Rejestr uczestników programów szkolenia sportowego młodzieży w ACSS, WCSS, LZS.

Departament Ekonomiczno-Finansowy

 1. Rejestr weksli i zabezpieczeń.
 2. Rejestr umów dotacyjnych.
 3. Rejestr decyzji dotyczących przypisu należności, umorzenia i rozłożenia należności na raty z dotacji.

Departament Kontroli i Nadzoru

 1. Rejestr upoważnień udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczących prowadzenia postępowań kontrolnych.
 2. Rejestr fundacji, dla których organem nadzoru jest Minister Sportu i Turystyki.
 3. Rejestr decyzji Ministra Sportu i Turystyki wydanych w zakresie nadzoru nad polskimi związkami sportowymi.
 4. Rejestr skarg i wniosków.
 5. Ewidencja kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

Metadane

Data publikacji : 26.05.2010
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry