BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Archiwum -

Archiwum

Archiwum

Archiwum Zakładowe Ministerstwa Sportu i Turystyki posiada następujący zasób akt:

akta własne

 • kat. A - 4,04 mb z lat 2002 oraz 2004-2009
 • kat. B 50 - 9,46 mb z lat 2002 oraz 2005-2009
 • kat. B 10 - 39,50 mb z lat 2000 – 2009
 • kat. B 5 - 249,96 mb z lat 2000 – 2010
 • kat. B 3 - 6,54 mb z lat 2000 – 2006
 • kat. B 2 - 1,32 mb z lat 2003 oraz 2005 – 2007

akta odziedziczone

 1. Polska Konfederacja Sportu
  • kat. A - 0,90 mb z lat 2002 - 2006 - przekazano do Archiwum Akt Nowych w Warszawie
  • kat. B 50 -  0,56 mb z lat 2002 - 2005
  • kat. B 5 - 13,44 mb z lat 2002 – 2005
 2. Polska Fundacja Rozwoju Sportu
  • kat. A - 0,10 mb z lat 2004 – 2006 - przekazano do Archiwum Akt Nowych w Warszawie
skrót „kat.” oznacza kategoria
skrót „mb” oznacza metry bieżące
 

Udostępnianie i wypożyczanie akt z zasobów archiwum zakładowego określają następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm).
 2. instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzona Zarządzeniem nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 grudnia 2008 r.
Materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną przechowywaną w archiwum zakładowym udostępnia się upoważnionym pracownikom do celów służbowych na terenie budynku siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
Wypożyczanie akt przechowywanych w archiwum zakładowym przez instytucje zewnętrzne i osoby prywatne wymaga każdorazowo zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki i powinno odbywać się stosownie do przepisów:
 
 1. ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z póź. zm.);
 2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.Nr 182, poz. 1228);
 3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058);
 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. nr 4 poz. 36).

W pisemnym wniosku o wypożyczenie należy podać w szczególności:

 1. tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy,
 2. cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,
 3. nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko oraz dane osoby ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji.

Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte. Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

 

Metadane

Data publikacji : 26.05.2010
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry