Rada Polskiej Organizacji Turystycznej

Ogłoszenie publiczne Ministra Sportu i Turystyki o naborze kandydatów do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII Kadencji

Zgodnie z art. 5 ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest organem Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej członkowie są powoływani przez ministra właściwego ds. turystyki na trzyletnią kadencję, zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy. VI Kadencja Rady Polskiej Organizacji Turystycznej upływa 8 lutego 2018 r.

W związku z powyższym, Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór kandydatów do Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII Kadencji. Kandydatury mogą zgłaszać przedstawiciele:

  1. jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego;
  2. samorządu gospodarczego, samorządu zawodowego oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki, a także przewoźników turystycznych.

Członkostwo w Radzie POT ma charakter społeczny.

Zgłoszenia kandydatów mogą być dostarczone:

  • drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa;

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: dt@msit.gov.pl
  • osobiście w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgłoszenie musi zawierać podpisaną kartę zgłoszenia kandydata Rady POT, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia, a która zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do MSiT)

Minister Sportu i Turystyki powoła po 6 członków Rady POT spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w pkt. 1-2 oraz 6 członków wskazanych przez administrację rządową.

Metadane

Data publikacji : 09.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry