BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Praktyki wolontariat, staże - Praktyki, wolontariat, staże -

Praktyki, wolontariat, staże

Praktyki wolontariat, staże

 

Zaproszenie na bezpłatne praktyki lub wolontariat w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

 

Praktyki studenckie:

Praktyka studencka w Ministerstwie Sportu i Turystyki jest bezpłatna.

Praktyka studencka w Ministerstwie organizowana jest w ciągu całego roku kalendarzowego.

Praktyka odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ministerstwa tj. od godz. 8:15 do godz. 16:15.

Student zainteresowany ofertą praktyki studenckiej w Ministerstwie Sportu i Turystyki zobowiązany jest zgłosić ten fakt uczelni. Uczelnia skieruje studenta na praktykę w Ministerstwie oraz opracuje program praktyki studenckiej zawierający precyzyjnie określone oczekiwania względem Ministerstwa.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do praktyki jest posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki studenckiej (ubezpieczenie przez szkołę lub ubezpieczenie indywidualne).

Potwierdzeniem ukończenia praktyki studenckiej jest zaświadczenie wystawione przez Dyrektora Generalnego lub osobę upoważnioną do reprezentowania Ministerstwa.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk studenckich w Ministerstwie Sportu i Turystyki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Dyrektora Generalnego,
tel.: (22) 24 43 204; e-mail: praktyki@msit.gov.pl

Do pobrania:

 1. Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów na praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariaty
 2. skierowanie do odbycia praktyki studenckiej;
 3. porozumienie zawierane pomiędzy szkołą wyższą a Ministerstwem Sportu i Turystyki.
 4. formularz zgłoszenia na praktykę studencką

Praktyki absolwenckie:

Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

Praktyka absolwencka w Ministerstwie jest bezpłatna i mogą się o nią ubiegać osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia.

Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki absolwenckiej.

Umowa o praktykę absolwencką nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Zawarcie kolejnej umowy lub kolejnych umów pomiędzy Ministerstwem a praktykantem możliwe jest tylko na łączny okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Praktyka absolwencka w Ministerstwie organizowana jest w ciągu całego roku kalendarzowego.

Praktyka absolwencka odbywa się od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od godz. 815 do godz. 1615.

Po zakończeniu praktyki absolwenckiej, na wniosek praktykanta, Dyrektor Generalny lub osoba upoważniona do reprezentowania Ministerstwa wystawia zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki absolwenckiej.

Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania jest uzależniony od bieżących potrzeb i możliwości organizacyjnych departamentów i biur w Ministerstwie. Spełnienie przez osobę ubiegającą się o praktykę absolwencką formalnych wymagań nie może być traktowane jako zobowiązanie Ministerstwa do przyjęcia na praktykę.

Do odbywania praktyki zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Osoba zainteresowana praktyką absolwencką w Ministerstwie zobowiązana jest złożyć wniosek, obejmujący:

 1. formularz zgłoszenia na praktykę absolwencką;
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys;
 4. potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wniosek, na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia praktyki absolwenckiej, należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
(z adnotacją „praktyka absolwencka”)

Po złożeniu wniosku należy dowiadywać się drogą telefoniczną lub mailową o aktualnym stanie postępowania w sprawie.

Wnioski osób, które po złożeniu wymaganych dokumentów nie odbyły praktyki w Ministerstwie, podlegają zniszczeniu.

Kontakt:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Dyrektora Generalnego,
tel.: (22) 24 43 204; e-mail: praktyki@msit.gov.pl

Do pobrania:

 1. Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów na praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariaty
 2. Formularz zgłoszenia na praktykę absolwencką.

Świadczenia wolontariackie:

Wykonywanie świadczeń wolontariackich polega na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu czynności na rzecz Ministerstwa przez osobę, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia, zwanej dalej „wolonatriuszem”.

Warunkiem niezbędnym wykonywania świadczeń jest zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego a także posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania świadczeń wolontariackich.

Ministerstwo zawiera porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich jedynie na okres co najmniej 30 dni kalendarzowych.

Świadczenia wolontariackie w Ministerstwie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Świadczenia wolontariackie odbywają się od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od godz. 815 do godz. 1615.

Po zakończeniu świadczeń wolontariackich, na wniosek wolontariusza, Dyrektor Generalny lub osoba upoważniona do reprezentowania Ministerstwa wystawia zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

Ilość miejsc do wykonywania świadczeń wolontariackich i czas ich trwania jest uzależniony od bieżących potrzeb i możliwości organizacyjnych departamentów i biur w Ministerstwie. Spełnienie przez osobę formalnych wymagań nie może być traktowane jako zobowiązanie Ministerstwa do przyjęcia wolontariusza.

Do odbywania świadczeń wolontariackich zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Osoba zainteresowana świadczeniami wolontariackimi w Ministerstwie zobowiązana jest złożyć wniosek, obejmujący:

 1. formularz zgłoszenia na świadczenia wolontariackie;
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys;
 4. potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek, na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia świadczeń wolontariackich, należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
(z adnotacją „wykonywanie świadczeń wolontarickich ”)

Po złożeniu wniosku należy dowiadywać się drogą telefoniczną lub mailową o aktualnym stanie postępowania w sprawie.

Wnioski osób, które po złożeniu wymaganych dokumentów nie odbyły świadczeń wolontariackich w Ministerstwie, podlegają zniszczeniu.

Kontakt:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Biuro Dyrektora Generalnego,
tel.: (22) 24 43 204; e-mail: praktyki@msit.gov.pl

Do pobrania:

 1. Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydatów na praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariaty
 2. Formularz zgłoszenia do wykonywania świadczeń wolontariackich.

Metadane

Data publikacji : 16.12.2013
Data modyfikacji : 22.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Rolnik
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Ilona Nowakowska
do góry