Nabór na Dyrektora Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej

Miejsce wykonywania pracy:

Polska Agencja Antydopingowa
ul. Łazienkowska 6A
00-449 Warszawa

Wymiar etatu:

pełny etat, stosunek pracy na podstawie powołania w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Wymagania:

Do naboru na stanowisko Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej może przystąpić osoba, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub  równorzędny,
 2. jest obywatelem polskim,
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. ma nieposzlakowaną opinię,
 6. posiada kompetencje kierownicze,
 7. posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie zwalczania dopingu w sporcie,
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 11. nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Polskiej Agencji Antydopingowej i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Agencji Antydopingowej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej Polskiej Agencji Antydopingowej.
 3. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Agencji Antydopingowej.
 4. Opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów działania Polskiej Agencji Antydopingowej.
 5. Sporządzanie i przedstawianie właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Agencji Antydopingowej.
 6. Wykonywanie wobec osób zatrudnionych w Polskiej Agencji Antydopingowej czynności wynikających ze stosunku pracy.
 7. Przekazywanie właściwemu ministrowi informacji o kontrolach przeprowadzonych w Polskiej Agencji Antydopingowej oraz działaniach podjętych w związku z realizacją wystąpień pokontrolnych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć:

 1. Życiorys.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia dowodu osobistego.
 4. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu wykształcenie.
 5. Kopia dokumentów potwierdzających co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia).
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności dyscyplinarnej za doping w sporcie.
 10. Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii głównej Ministerstwa Sportu i Turystyki w godzinach 8:15 – 16:15 lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 września 2017 r. o godzinie 16:15 (decyduje data wpływu).

Informacje o sposobach oceny kandydatów:

Proces naboru prowadzi zespół powołany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej (dalej jako: „Zespół”). Proces naboru kandydatów składa się z następujących części:

 • Analiza formalna dokumentów. Analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne, a złożone przez nich oferty wpłynęły do Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • Sprawdzian kompetencji kierowniczych w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji kierowania Polską Agencją Antydopingową. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie. Ocena kompetencji kierowniczych kandydatów dokonywana będzie według zasad ustalonych przez Zespół.
 • prawdzian wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzeniu podlegać będą w szczególności doświadczenie zawodowe oraz wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku Dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej. Ocena wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydatów dokonywana będzie według zasad ustalonych przez Zespół. W przypadku, gdy do sprawdzianu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego  zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół może podjąć decyzję o weryfikacji wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Po zakończeniu wskazanych wyżej etapów naboru, Zespół przedstawi nie więcej niż 3 kandydatów ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej.

Informacje dodatkowe:

 • w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu,
 • życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą,
 • osoby, których oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze lub wpłynęły do Ministerstwa Sportu i Turystyki po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, zostaną poinformowane o odrzuceniu ofert z przyczyn formalnych za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail wskazany w ofercie). Oferty odrzucone z przyczyn formalnych zostaną zniszczone komisyjnie,
 • osoby, których oferty spełniają wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • złożone przez kandydatów dokumenty wymagane w procesie naboru nie będą zwracane,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 244 31 13.

Metadane

Data publikacji 15.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Bazylewicz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
do góry