Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w MSiT

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14, zwany dalej „Administratorem danych”.

2. Kontakt w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14,  00-082 Warszawa, adres e-mail: dane.osobowe@msit.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej, w wyniku którego planowane jest zatrudnienie wybranej/go kandydatki/kandydata na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej i prawa pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji naboru, 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru (dotyczy ofert kandydatów) oraz przez okres wynikający z obowiązujących w Ministerstwie Sportu i Turystyki przepisów w zakresie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej (dotyczy dokumentacji naboru).

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wniesienie żądania usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, ale wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

Metadane

Data publikacji : 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Borkowski
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry