2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku i zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I PRIORYTETY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

 • Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
 • Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
 • Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

 

II. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU

Niniejszy program ogłasza się na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365).

III. WNIOSKODAWCY UPRAWNIENI DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

V. WARUNKI I TERMINY REALIZACJI ZADAŃ:

1. Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych

 1. zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych;
 2. zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne/znakarskie, których dołączenie będzie wymagane na etapie rozliczania zadania;
 3. zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, jak i drogowe (samochodowe) szlaki turystyczne;
 4. zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych przebiegających na terenie Polski;
 5. w przypadku drogowych (samochodowych) szlaków turystycznych, ich oznakowanie musi być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa drogowego;
 6. w przypadku rozliczania renowacji lub znakowania nowego szlaku należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej wszystkich oznakowań na szlakach, w szczególności fotografii tablic informacyjnych ukazujących przebieg szlaku;
 7. tablice informacyjne ukazujące mapy przebiegu szlaku powinny zawierać informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym logo Ministerstwa;
 8. dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu wytyczenie nowego szlaku turystycznego;
 9. zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur; wydarzenia promocyjne; strony internetowe itp.);

–Termin realizacji zadania: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.

1) zadanie ma na celu wsparcie i rozwój terytorialnych marek turystycznych, w tym w szczególności w zakresie:

a) wypracowania systemu zarządzania terytorialną marką turystyczną (np. przez sąsiadujące gminy/powiaty),

b) ewaluacji usług świadczonych pod szyldem terytorialnej marki turystycznej,

c) wypracowania spójnego systemu działań promocyjnych w zakresie terytorialnej marki turystycznej,

2) zadanie może być realizowane poprzez:

a) organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych itp.,

b) przygotowanie dokumentów strategicznych rozwoju terytorialnej marki turystycznej, (strategia rozwoju, strategia marketingowa itp.),

c) prowadzenie badań i analiz dotyczących terytorialnej marki turystycznej, (badania statystyczne ruchu turystycznego, badania wizerunku marki turystycznej, ewaluacja świadczonych usług, badania o charakterze audytu);

3) zadanie dotyczy marek turystycznych o przynajmniej ponadregionalnym potencjale turystycznym;

4) realizacja zadania może obejmować więcej niż jedno wydarzenie/badanie/analizę;

5) z każdego zadania powinien zostać przygotowany raport zawierający:

a) przebieg działania (cyklu spotkań/badania/analizy),

b) kluczowe wnioski i wytyczne;

6) na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania planowanych zagadnień (np. w formie pytań badawczych), które będą przedmiotem spotkania/badania/analizy;

7) na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania struktury zarządzania terytorialną marką turystyczną oraz opisania swojej roli w tej strukturze pozwalającej na rzeczywiste kreowanie rozwoju danej marki.

Marka Turystyczna to, w kontekście niniejszego programu kompleksowy, produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości, łatwo identyfikowalny i wyróżniający się z oferty obszarów konkurencyjnych, np. region turystyczny lub szlak turystyczny.

Termin realizacji zadania: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

1) Zadanie obejmuje:

a) przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych,

b) dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

–Termin realizacji zadania: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Niezachowanie terminów określonych dla poszczególnych zadań powodować będzie odrzucenie oferty ze względów formalnych.
 3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii inne źródło finansowania zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 5. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
 6. Minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego dla priorytetu 1 musi wynosić: 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast dla priorytetów nr 2 i 3: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych ).
  W przypadku niezachowania powyższego wymogu oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 7. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.). W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania nie należy uwzględniać wkładu rzeczowego i tej kolumny nie należy wypełniać. W przypadku pojawienia się takiej pozycji w kosztorysie, zostanie ona odjęta od kosztów całkowitych zadania, co może skutkować odrzuceniem oferty ze względów formalnych z powodu niezachowania minimalnego kosztu całkowitego zadania w wysokości wg pkt 6.
 8. Maksymalna wysokość kwoty ubiegania się o dotację nie może przekraczać środków przeznaczonych na realizację programu, o którym mowa w rozdziale III niniejszego Ogłoszenia;
 9. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
 10. Etatowi pracownicy podmiotu wnioskującego oraz członkowie jego władz pozostający w stosunku pracy z podmiotem wnioskującym o dotację nie mogą otrzymywać z przyznanej dotacji honorariów za pracę, wykłady, opracowania itp.
 11. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny złożony pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki – Departament Turystyki. W przypadku braku podpisu lub niewłaściwie podpisanej oferty, oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. Za niewłaściwie podpisaną ofertę uznawać się będzie również brak stosownego umocowania dla osoby podpisującej ofertę w odniesieniu do danych zawartych w KRS lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących.
 12. Zakres merytoryczny zadania musi być zgodny z priorytetami ustalonymi na rok 2019. W przypadku  niezachowania tego wymogu oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 13. Organizacje będące w likwidacji nie mogą brać udziału w konkursie.
 14. Dopuszcza się możliwość składania  maksymalnie dwóch ofert przez tego samego oferenta.
 15. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
 16. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

VII. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2016 poz. 1300).[1]
 2. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2019 roku.
  Oferty nie złożone w terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 12, Warszawa, pod nr tel. (22) 2443194 i na stronie internetowej: www.msit.gov.pl.

Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

Pouczenie :

 • Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 • W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 • W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
 • We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu.

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu KRS.

3. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru innego niż dostępny w drodze elektronicznej rejestr publiczny (Krajowy Rejestr Sądowy i CEIDG) wymagane jest zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku.

4. Obowiązujący statut organizacji, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę.

5. Inne załączniki:

 • oświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;
 • oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • oświadczenie czy podmiot jest bądź nie jest „Zamawiającym” w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215);
 • umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:

 • Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone  do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 • Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VIII. TRYB I TERMIN WYBORU OFERT

1. Komisja konkursowa dokona oceny ofert w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna.

2. Podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Komisja uzna uchybienia formalne, będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3. Za uchybienia formalne uznaje się brak następujących załączników:

a) obowiązującego statutu podmiotu składającego ofertę, umowy lub aktu założycielskiego dotyczącego prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;

b) w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru innego niż dostępny w drodze elektronicznej rejestr publiczny (Krajowy Rejestr Sądowy i CEIDG) wymagane jest zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;

c) oświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;

d) oświadczenia, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

e) oświadczenia czy podmiot jest bądź nie jest „Zamawiającym” w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;\

4. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji konkursowej.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msit.gov.pl) w terminie do 28.02.2019 r.

6. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji konkursowej.

7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

8. Wniosek o uzasadnienie wyboru lub odrzucenia oferty należy złożyć w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

9. W przypadku rezygnacji z realizacji zadania lub zrealizowania zadania poniżej kwoty udzielonej podmiotowi dotacji, wolne środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania z listy rezerwowej.

IX. KRYTERIA WYBORU OFERT

1) W I etapie oceny oferty pod względem formalnym zostaną wzięte pod uwagę następujące wymogi:

 1. przygotowanie i złożenie oferty zgodnie ze wzorem 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300);
 2. złożenie oferty zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
 3. złożenie oferty, której zakres merytoryczny jest zgodny z priorytetami określonymi na rok 2019;
 4. uwzględnienie turystyki lub krajoznawstwa w celach statutowych bądź w zadaniach wnioskującego podmiotu;
 5. złożenie na ofercie czytelnych podpisów przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 6. wymagany wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% kosztów całkowitych zadania;
 7. wkład osobowy w wysokości maksymalnie 10% kosztów całkowitych zadania;
 8. termin realizacji zadania zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
 9. dołączenie załączników: w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru innego niż dostępny w drodze elektronicznej rejestr publiczny (Krajowy Rejestr Sądowy i CEIDG) wymagane jest zaświadczenie lub informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku, umowę partnerską zawartą między podmiotami składającymi ofertę wspólną, obowiązujący statut, umowę lub akt założycielski dotyczący prowadzenia działalności przez wnioskodawcę, oświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji oraz oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oświadczenie w zakresie zamówień publicznych;
 10. okres działalności podmiotu wynosi minimum 2 lata;
 11. wymagany minimalny koszt całkowity realizacji zadania publicznego w wysokości dla priorytetów 1 : 80 000 zł, dla priorytetu 2 oraz 3 : 50 000 zł.

W II etapie, zostanie dokonana ocena oferty pod względem merytorycznym w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna liczba punktów

Ocena przewidywanych efektów i rezultatów realizacji zadania.

25

Ocena opisu poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego.

20

Ocena staranności oferty.

10

Poprawność i realność harmonogramu realizacji zadania.

10

Skala oddziaływania zadania.

5

Ocena doświadczenia podmiotu w realizacji podobnych zadań

5

Ocena zasobów kadrowych.

5

Poprawność i efektywność kosztorysu.

15

Ocena dotychczasowej współpracy MSiT z podmiotem przy realizacji

i rozliczaniu zadań.

5

OGÓŁEM

100

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100 pkt.

1) każda oferta jest oceniana przez 2 członków komisji. W przypadku różnicy w liczbie przyznanych punktów większej niż np. 20 pkt , oferta zostanie poddana dodatkowej ocenie.

 

X. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 1. Zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dotacja przyznana na 2019 rok zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
 4. Dopuszcza się przesuwanie kosztów w obszarze dotacji między pozycjami kosztorysu, jeżeli zwiększenie kosztu dotacji nie przekroczy 10%.
 5. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 6. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2016 poz. 1300).; w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

 

XI. TERMINY REALIZACJI ZADANIA:

Zadania będą realizowane w terminie od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

XII. INFORMACJA O PRZYZNANYCH DOTACJACH CELOWYCH W 2017 i 2018 r. NA ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU TURYSTYKI

2017

Rodzaj zadania publicznego

Liczba dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota w zł

Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski

4

919 482,97

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku

5

707 810,00

Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych

2

372 704,00

 

Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP

2

207 200,00

 

 

2018

Rodzaj zadania publicznego

Liczba dotowanych przedsięwzięć

Ogólna kwota w zł

Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski

7

1 323 760,00

Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)

-

-

Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki

6

827 185,90

Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych

4

348 720,00

 

 

[1] Zastosowanie wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), obowiązującego do dnia 28 października 2018 r.,  jest zgodne z brzmieniem § 2 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), które weszło w życie w dniu 29 października 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Pawlak-Lewandowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry