2012 rok

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2012 r. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

OGŁOSZENIE
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2013 i zaprasza do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

I. Rodzaje zadań z zakresu turystyki

1. Wspieranie rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych
Oczekuje się, że zadania będą realizowane w formie różnych przedsięwzięć (w tym m.in. tworzenie i upowszechnienie strategii, studium wykonalności), dotyczących produktów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem: 
- turystyki kulturowej, w tym w obiektach zabytkowych i dziedzictwa przemysłowego,
- turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej i wodnej;
- turystyki wiejskiej;
- ekoturystyki, ze szczególnym uwzględnieniem Parków Narodowych;
- turystyki uzdrowiskowej, w tym SPA i Wellness.
2. Kształtowanie przestrzeni turystycznej
Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez:
- wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków (m.in. pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych), które znajdują się na terenie Polski. Priorytetem będą działania dotyczące szlaków europejskich, krajowych i międzyregionalnych.
- przedsięwzięcia promujące szlaki na terenie Polski.
3. Działania popularyzujące turystykę krajową
Oczekuje się, że zadania będą realizowane poprzez m.in.
a) przedsięwzięcia realizowane w formie m.in. zlotów, imprez turystycznych i promocyjnych w zakresie:
- turystyki aktywnej, w tym w szczególności turystyki wodnej i rowerowej,
- turystyki dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych;
- turystyki polonijnej;
b) działania uwzględniające systemy rekomendacji, certyfikacji;
c) przedsięwzięcia związane z hasłem Światowego Dnia Turystyki w 2013 r.: „Turystyka i woda – ochroną naszej wspólnej przyszłości” (działania te nie mogą uwzględniać uroczystości obchodów regionalnych Światowego Dnia Turystyki);
d) przedsięwzięcia związane z 50 – leciem systemu informacji turystycznej.
4. Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki
Oczekuje się, że zadania będą realizowane m.in. poprzez organizację różnych form edukacji np. warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia,
- ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bezpośredniej obsługi klienta, w tym punktów informacji turystycznej.

W roku 2013 preferowane będą przedsięwzięcia na rzecz rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, Polski Wschodniej i Karpat.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu turystyki w 2013 r. wynosi 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2013 (kwota może ulec zmianie).

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.).
2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności.
3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów realizacji zadania - w przypadku zadań w zakresie wytyczania, znakowania i konserwacji szlaków, które znajdują się na terenie Polski; a 50% całkowitych kosztów zadania w przypadku pozostałych zadań.
4. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 15% kosztu całkowitego zadania.
5. Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) nie może przekroczyć 10% kosztu całkowitego zadania. W przypadku przekroczenia progu 10% oferta odrzucana będzie ze względów formalnych. Wolontariat (porozumienie) to w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość tej pracy powinna uwzględnić ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy.
6. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się do za zgodny z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10%. Przy czym wysokośc dotacji nie może ulec zwiększeniu.
7. Przy realizacji umowy dopuszcza się przesuwanie kosztów w obszarze dotacji między pozycjami kosztorysu, jeżeli zwiększenie kosztu dotacji nie przekroczy 10%. W przypadku pozycji związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem dopuszcza się zwiększenie, pod warunkiem że koszt dotacji po zwiększeniu nie przekracza 50% kosztu całkowitego tej pozycji. O każdym ewentualnym zwiększeniu kosztu dotacji należy niezwłocznie poinformować Departament Turystyki celem dokonania zmian w umowie.
8. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników.
9. Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywane z dotacji nie mogą przekroczyć 50% ich kosztów całkowitych.
10. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki przedstawione w kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów konferencyjnych itp.). W przypadku szkoleń i konferencji należy podać dokładną ilość dni trwania szkolenia/konferencji oraz ilość osób uczestniczących.
11. Wysokość wpłat wnoszonych przez uczestników oraz honorariów musi w sposób jednoznaczny wynikać z oferty. W przypadku wpisowego uczestników należy podać koszt wpisowego za 1 uczestnika.
12. W przypadku szkoleń zadanie musi uwzględniać - minimum 2 osobodni na osobę, w przypadku konferencji – minimum 1 osobodzień (przy czym 1 osobodzień obejmuje 8 h zajęć).
13. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka organizacji pozarządowych należy do oferty dołączyć umowę zawartą miedzy tymi organizacjami pozarządowymi oraz podział praw i obowiązków każdej z organizacji.
14. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy oraz pieczątki muszą być czytelne. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki.
15. Etatowi pracownicy podmiotu wnioskującego oraz członkowie jego władz pozostający w stosunku pracy z podmiotem wnioskującym o dotację nie mogą otrzymywać z przyznanej dotacji honorariów za pracę, wykłady, opracowania itp.
16. W przypadku ofert dotyczących zadań realizowanych poprzez różne formy szkolenia lub doskonalenia kadr oraz zadań mających na celu opracowanie materiałów szkoleniowych lub innych opracowań, do oferty należy dołączyć imienne listy proponowanych wykładowców lub autorów opracowań opłacanych z dotacji.
17. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz działalność polityczną i religijną.
18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wskazania przeznaczenia dotacji na pokrycie kosztów innych niż zaproponowane przez wnioskodawcę w kosztorysie, a także prawo do przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w umowie, a zadanie zostanie rozliczone na podstawie faktycznie poniesionych kosztów wykazanych w zestawieniu faktur i rachunków w sprawozdaniu końcowym.
3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.
4. Zadania mogą być realizowane wyłącznie na terenie Polski.
5. Podmioty, które będą realizować zadania od dnia 1 stycznia 2013 r. do czasu ogłoszenia wyników konkursu, finansują zadanie na własne ryzyko.
6. W przypadku imprez krajoznawczo-turystycznych należy planować udział nie mniej niż 200 osób (w przypadku cyklu imprez – w każdym cyklu nie mniej niż 200 osób).
7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny i widoczny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w następującym brzmieniu: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”; „Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”.
8. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.
9. Praca wolontariuszy stanowi wkład osobowy organizacji i musi być ujęta w ofercie.

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.msport.gov.pl/turystyka.
2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objętą procedurą konkursową.

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.
4. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Senatorska 14, Warszawa i na stronie internetowej: www.msport.gov.pl nr tel. 22 2443197, 22 2447308.

Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli wraz z pieczęciami, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

Pouczenie
1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
4. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.
5. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu, dodatkowo na ostatniej stronie oferty przy podpisach należy umieścić pieczęć podmiotu
.

3. Obowiązujący statut organizacji.
4. Obowiązujący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Inne załączniki:
- oświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;
- oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
- oświadczenie czy podmiot jest bądź nie jest „Zamawiającym” w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.);
- umowa zawarta między podmiotami składającymi ofertę wspólną.
Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:
1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
3. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą i pieczęcią.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

VII. Tryb i termin wyboru oferty

1. Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
2. Podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Komisja uzna uchybienia formalne będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
3. Za uchybienia formalne uznaje się brak następujących załączników:
a) obowiązującego statutu podmiotu składającego ofertę;
b) obowiązującego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
c) oświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji;
d) oświadczenia, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4. Oferty, które spełniły wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komisji konkursowej.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.msport.gov.pl) w terminie do dnia 12 lutego 2013 roku.
6. Termin ogłoszenia wyników jest terminem zakończenia prac Komisji konkursowej.
7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
8. Uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty wymaga formy pisemnej.

VIII. Kryteria wyboru ofert

1. Ocena ofert nastąpi w dwóch etapach: Etap I – ocena formalna, Etap II – ocena merytoryczna. W pierwszym etapie Komisja oceni oferty pod względem formalnym. Pod uwagę zostaną wzięte następujące wymogi:
1) przygotowanie i złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25);
2) złożenie oferty zgodnie z terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
3) uwzględnienie turystyki lub krajoznawstwa w celach statutowych bądź w zadaniach wnioskującego podmiotu;
4) złożenie na ofercie czytelnych podpisów wraz z pieczątkami przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
5) wymagany wkład własny finansowy w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych zadania;
6) zakres merytoryczny zadania zgodny z priorytetami ustalonymi na rok 2013;
7) termin realizacji zadania zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
8) dołączenie załączników: obowiązującego odpisu KRS, umowę partnerską zawartą między podmiotami składającymi ofertę wspólną, obowiązujący statut, oświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do wnioskującego podmiotu nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji; oświadczenie, że osoby uprawnione do dysponowania środkami finansowymi danej organizacji i do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych nie były karane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; oświadczenie czy podmiot jest bądź nie jest „Zamawiającym” w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm).
2. W drugim etapie Zespół ocenia oferty pod względem merytorycznym w oparciu o następujące pozycje w ofercie:
1) Charakterystyka zadania - pkt od 0 do 15
2) Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków - pkt od 0 do 10
3) Opis grup adresatów zadania publicznego - pkt od 0 do 5
4) Zakładane cele zadania - pkt od 0 do 15
5) Miejsce realizacji zadania publicznego - pkt od 0 do 5
6) Opis poszczególnych działań (opis działań, zadań do wykonania, realizatorów, beneficjentów, czy spójny z kosztorysem) - pkt od 0 do 15
7) Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (zawierający miary adekwatne dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów) (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia liczbowym określeniem skali działań planowanych - pkt od 0 do 5
8) Zakładane rezultaty realizacji zadania - pkt od 0 do 10
9) Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania wraz ze źródłami ich finansowania (odniesienie kosztów rodzajowych w kalkulacji do opisu zadania) - pkt od 0 do 10
10) Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego - pkt od 0 do 5
11) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) - pkt od 0 do 5
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi - 100 pkt.
 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry