2012 rok

Wyniki konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na rok 2012

Departament Turystyki informuję, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2012 rok.

W załączeniu przedstawiamy:
1.Wykaz zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w roku 2012 (załącznik nr 1).
2.Wykaz zadań rezerwowych w  ramach konkursu w roku 2012 (załącznik nr 2).
3.Wykaz  zadań, które zostały odrzucone przy ocenie merytorycznej w ramach konkursu  2012 (załącznik nr 3).
4.Wykaz zadań, które zostały odrzucone przy ocenie formalnej w ramach konkursu 2012 (załącznik nr 4).
 

Poniżej zamieszczamy informacje istotne dla wnioskodawców rekomendowanych w procedurze konkursowej:
1. Z podmiotami wymienionymi w załączniku nr 1 zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2012. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Organizacyjno-Finansowych Departamentu Turystyki MSiT pod nr tel. 22 24 43 197 lub 24 47 308, celem uzgodnienia dalszych procedur.

2. Rozliczenie zadania zostanie dokonane na podstawie przekazanego sprawozdania, zgodnie z formularzem – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).

3. W sprawozdaniu należy rzetelnie wykazać wszystkie poniesione koszty z uwzględnieniem terminu dokonania płatności, jak również wyszczególnienie kosztów wolontariatu. W przypadku poniesienia mniejszych kosztów zadania w zakresie dotacji, należy dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji zgodnie z warunkami umowy.  

4. Podmioty wymienione w załączniku 2 (tj.  wykazie zadań rezerwowych) ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy. 

Metadane

Data publikacji : 03.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry