2011 rok

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 i zaprasza do składania ofert

Informujemy, iż  Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012 i zaprasza do składania ofert.

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, iż w Konkursie na rok 2012 obowiązują zmodyfikowane zasady przyznawania dotacji wynikające z nowych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2011 r. Oferty należy składać Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Turystyki

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

 

UWAGA

Departament Turystyki uprzejmie informuje, iż uległ zmianie zapis w punkcie III Zasady przyznawania dotacji ust. 2 zawarty w Ogłoszeniu  konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012. Nowe brzmienie: „ W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki i krajoznawstwa jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata. Dla lokalnych organizacji turystycznych  wymóg ten wynosi minimum 1 rok działalności”. 

Pozostałe warunki i terminy nie ulegają zmianie.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2011
Data modyfikacji : 09.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Wyrwicz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry