2011 rok

Wyniki konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na rok 2011

Departament Turystyki informuję, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2011 rok.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w roku 2011 (załącznik nr 3).
  2. Wykaz zadań rezerwowych  ramach konkursu w roku 2011 (załącznik nr 4).
  3.  Wykaz  zadań, które nie zostały rekomendowane w ramach konkursu w roku 2011 (załącznik nr 5).

Poniżej zamieszczamy informacje istotne dla wnioskodawców rekomendowanych w procedurze konkursowej:

  1. Z podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2011. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Organizacyjno-Finansowych Departamentu Turystyki MSiT pod nr tel. 22 2443197 lub 2447308 celem uzgodnienia aktualizacji ofert i dalszych procedur.
  2. W bieżącym roku nastąpiła zmiana procedury przekazywania dotacji tj. przyznana kwota dotacji zostanie przekazana w całości po podpisaniu umowy.  Otrzymaną dotację należy wydatkować w terminie wskazanym w umowie jako termin realizacji zadania.
  3. Rozliczenie zadania zostanie dokonane na podstawie przekazanego sprawozdania zgodnie z formularzem – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  4. W sprawozdaniu należy rzetelnie wykazać wszystkie  poniesione koszty z uwzględnieniem terminu dokonania płatności, jak również  wyszczególnienie kosztów wolontariatu.  W przypadku poniesienia mniejszych kosztów zadania w zakresie dotacji, należy dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji zgodnie z warunkami umowy.       
  5. Podmioty wymienione załączniku  4 (tj.  wykaz zadań rezerwowych) ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki będzie możliwe podpisanie umowy.

                                                                 

Metadane

Data publikacji : 10.02.2011
Data modyfikacji : 22.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Jowita Dunajska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry