BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki - 2009 rok -

2009 rok

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki

Minister właściwy do spraw turystyki ogłasza otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku.

 
I. Rodzaje zadań.

 

Nr zadania

Priorytety zadań publicznych

1.

Kształtowanie przestrzeni turystycznej

2.

Tworzenie koncepcji rozwoju produktu turystycznego o wysokiej konkurencyjności

3.

Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki

4.

Przedsięwzięcia promocyjne związane z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi, kulturalnymi
i sportowymi, w szczególności: Obchody Roku Chopinowskiego, 600- Lecie Bitwy pod Grunwaldem, Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku, Finałowy Turniej Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

5.

Wykorzystanie funduszy unijnych w turystyce

 

Szczegółowy opis priorytetów znajduje się na stronie internetowej (www.msport.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.msit.gov.pl) oraz w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań w 2010. r. wynosi 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy zł).

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, których działalność w zakresie turystyki jest jednym z celów statutowych, działające dłużej niż trzy lata (wymóg ten nie dotyczy Regionalnych Organizacji Turystycznych).

2. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określa załącznik do Zarządzenia Nr 41 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia  zasad przyznawania i rozliczania dotacji celowych na dofinansowywanie zadań publicznych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na rok 2010, zwanymi dalej Zasadami - dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.msport.gov.pl/ oraz w BIP. 

III. Termin i warunki składania ofert.

1. Konkurs ma charakter otwarty. Rozpatrywane będą oferty nadesłane tylko w terminie do dnia 11 stycznia 2010 roku.  Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Podmioty wymienione w pkt. II ust. 1 składają oferty, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Do oferty należy dołączyć załączniki określone w § 6 Zasad.

3. Kopie dokumentów należy opatrzyć poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

4. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "KONKURS OFERT -  DT"(decyduje data stempla pocztowego).

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty

1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert objętych konkursem określają Zasady.

2. Oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Zespół Konkursowy w terminie do 15 lutego 2010 roku. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną zakwalifikowane do Etapu II- Ocena merytoryczna. Podmioty, które złożą oferty i w stosunku do których Zespół uzna uchybienie formalne będą wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3. Ostateczna decyzja o zleceniu zadania i wysokości udzielonej dotacji celowej w ramach konkursu, zostanie podjęta na podstawie oceny merytorycznej ofert, dokonanej przez Zespół Konkursowy. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w BIP zostanie opublikowany wykaz wybranych do dofinansowania zadań wraz kwotą przyznanej dotacji, wykaz zadań rezerwowych oraz wykaz zadań, które nie otrzymały dofinansowania wraz z wynikami I i II etapu.


IV. Terminy i warunki realizacji zadań.

1. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa.

2. Zadania mogą być realizowane w terminie: od 2 stycznia do 31 października 2010 roku jedynie na terenie Polski. Podmioty, które będą realizować zadania od dnia 2 stycznia 2010 r. do czasu ogłoszenia wyników konkursu, finansują zadanie z własnych środków.

3. W przypadku imprez krajoznawczo-turystycznych należy planować udział nie mniej niż 200 osób (w przypadku cyklu imprez - w każdym cyklu nie mniej niż 200 osób).

4. Zleceniobiorca jest zobowiązany do umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadania oraz na stronie internetowej informacji w formie zapisu: Sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z logo MSiT.

5. Podmioty, którym przyznano dotację celową zobowiązane są m. in. do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Turystyki, ul. Kredytowa 3, Warszawa i na stronie internetowej: http://www.msport.gov.pl/.


Informacja o przyznanych dotacjach celowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki w 2008 r. na zadania publiczne z zakresu turystyki (kwota ogółem - 2 317 tys. zł)

 

rodzaj zadania publicznego

ilość dotowanych przedsięwzięć

ogólna kwota
(w zł)

Opracowanie koncepcji tworzenia produktów turystyki aktywnej i kulturowej

8

360 tys.

Podnoszenie jakości usług turystycznych poprzez kształcenie, szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki

17

583 tys.

Wspieranie imprez krajoznawczo-turystycznych o szczególnym znaczeniu w upowszechnianiu turystyki i edukacji turystycznej

9

347 tys.

Wytyczania i znakowania szlaków turystycznych

10

1 027 tys.

 
Informacja o przyznanych dotacjach celowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki w 2009 r. na zadania publiczne z zakresu turystyki (kwota ogółem - 2 020 tys. zł)

 

rodzaj zadania publicznego

ilość dotowanych przedsięwzięć

ogólna kwota
(w zł)

Przygotowanie koncepcji tworzenia konkurencyjnych produktów turystycznych

4

312 tys.

Doskonalenie i szkolenie kadr realizujących zadania w zakresie rozwoju turystyki:

14

571 tys.

Stosowanie i wdrażanie norm jakości w usługach turystycznych i ich standaryzacji:

2

122 tys.

Wspieranie międzynarodowych i ogólnopolskich imprez krajoznawczo-turystycznych o szczególnym znaczeniu w upowszechnianiu turystyki i edukacji turystycznej, a także w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski

6

361 tys.

Wytyczanie, znakowanie i konserwacja szlaków turystycznych na terenie Polski

9

654 tys.

Metadane

Data publikacji : 10.12.2009
Data modyfikacji : 16.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry