2016 rok

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.) oraz Decyzji nr 54 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017

 1. Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski;
 2. Na realizację ww. zadania, Minister w 2017 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 w wysokości 3 000 000,00 zł /słownie: trzy miliony złotych, 00/100/ - kwota może ulec zmianie.
 3.  W planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki (dalej „MSiT”) na rok 2016 na realizację ww. zadania przeznaczono kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych, 00/100), a w 2015 roku przeznaczono kwotę 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych, 00/100).

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.
 2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie ww. zadania publicznego.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na: 
 1. wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
 2. pokrycie kosztów organizacji imprezy określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
 3. organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
 4. zakup medali, dyplomów i pucharów;
 5. zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
 6. koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
 7. działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
 8. dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
 9. wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się do ekspozycji logo MSiT na poniżej określonych polach eksploatacji w proporcji 20% w stosunku do całości czasu lub powierzchni przeznaczanej na informacje o organizatorach lub sponsorach danego przedsięwzięcia, w szczególności na:

 • materiałach poligraficznych - ekspozycja logo na wszystkich produkowanych materiałach poligraficznych (afisze, plakaty, ulotki, broszury, zaproszenia, bilety, foldery itp.),
 • w internecie - ekspozycja logo na stronach internetowych związanych z realizacją zadania wraz z umieszczeniem tzw. aktywnego linka,
 • portalach społecznościowych - zamieszczenie informacji o MSiT,
 • w przypadku imprezy plenerowej: ustawienie balonu, bramy, roll up, itp., z zamieszczeniem na nich logo MSiT,
 • ekspozycji logo na ściankach konferencyjnych, roll up, standy itp.,
 • ekspozycji banerów z logo MSiT, naklejek na parkiecie/boisku/ emisja logo na bandach itp., (w przypadku imprezy w obiekcie sportowym),
 • informacja o MSiT przekazywana przez spikera zawodów,
 • zamieszczenie logo MSiT w reklamach prasowych (w przypadku ich emisji),
 • zamieszczenie nazwy MSiT w spotach radiowych (w przypadku ich emisji),
 • zamieszczenie logo i nazwy MSiT w spotach telewizyjnych (w przypadku ich emisji),
 • inne aktywności, uzależnione od rodzaju i charakteru imprezy.

Ponadto, każdorazowo przy ekspozycji logo MSiT Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

 • uzyskania akceptacji Biura Rzecznika MSiT projektów graficznych gdzie jest użyte logo MSiT,
 • wystosowania zaproszenia do udziału przedstawicieli MSiT w ceremoniach wręczania nagród, oficjalnych prezentacjach, konferencjach prasowych, spotkaniach itp.,
 • umożliwienia wręczenia przez przedstawiciela MSiT nagrody, dyplomu,
 • przesłania do wiadomości planu reklamowego imprezy, scenariusza i programu imprezy.
 1. Jednostka składająca ofertę w konkursie musi spełniać następujące warunki:
 1. przedstawić dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji zawodów mistrzowskich;
 2. wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki;
 3. wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;
 4. przedstawić szczegółowy projekt zadania zawierający w szczególności określenie rangi zawodów, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.
 1. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów ogółem.
 2. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT na realizację innych umów.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert

 1. Spełnienie wymogów formalnych – Oferent winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w Rozdz. V ust. 4. (*).
 2. Popularność i zasięg sportu w kraju.
 3. Poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie.
 4. Standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej.
 5. Uwarunkowania komunikacyjne.
 6. Udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 7. Różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność.
 8. Informacja dotycząca promocji zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych.
 9. Ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu.
 10. Program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych.
 11. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania oferty.
 2. Formularz oferty.
 3. Zestawienie zbiorcze kosztów (załącznik nr 1).
 4. Wykaz kosztów pośrednich (załącznik nr 2).
 5. Wykaz wynagrodzeń w kosztach pośrednich (załącznik nr 2A).
 6. Szczegółowy projekt przedsięwzięcia (określenie rangi zawodów, liczba uczestników, program, regulamin, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów, itp.).
 7. Szczegółowy opis zaplanowanych działań promocyjnych odnoszących się do pkt II.4 niniejszego ogłoszenia.
 8. Dokument potwierdzający przyznanie przez właściwą międzynarodową federację sportową organizacji zawodów mistrzowskich.
 9. Kopie certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymogów dot. obiektów sportowych określonych w przepisach międzynarodowej federacji zlecającej organizację zawodów.
 10. Oświadczenie o posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich uczestników zadania (załącznik nr 6).
 11. Inne dokumenty – ważne zdaniem Oferenta dla wykazania celowości realizacji zadania, referencje, itp.
 12. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczątką oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Oferenta.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

V. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na konkurs – Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2017”.
 4. Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): od 3 grudnia 2016 roku do 23 grudnia 2016 roku

 1. Oceny i wyboru ofert dokonuje Komisja powołana przez Ministra Sportu i Turystki. Komisja przedstawi do akceptacji Ministrowi propozycję ofert i wysokości dofinansowania.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MSiT www.msport.gov.pl, Biuletynie Informacji Publicznej MSiT www.bip.msit.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSiT, w terminie 14 dni od dnia, w którym zakończył się nabór wniosków, tj. od dnia określonego w ust. 4.
 4. Oferenci zakwalifikowani do realizacji zadania, zobowiązani są wykonywać je zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Ofertę wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej MSiT, wraz z ogłoszeniem konkursowym.

2) Formularz oferty i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny, tzn. należy wypełnić wszystkie rubryki. W ofercie  należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.

3)  Koszty pośrednie mogą stanowić do 10% wysokości sumy kosztów bezpośrednich.

4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem
o zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.

5) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem złożonej oferty.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry