2015 rok

Nabór wniosków w ramach Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata

lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Rodzaj zadań, wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania, wysokość środków Funduszu, warunki udzielenia dofinansowania, termin i warunki realizacji zadania, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa ww. Program stanowiący załącznik do Decyzji nr 30 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 września 2015 roku.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze;

2) regulamin lub program zadania, a w przypadku ich braku, inny dokument zawierający informacje dotyczące specyfiki planowanego zadania;

3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;

4) statut, umowa lub akt założycielski związany z prowadzoną działalnością wnioskodawcy.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 31 października 2015 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kajetan Broniewski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Roszkowska
do góry