2013 rok

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. wsparcia procesu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. wsparcia procesu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio de Janeiro 2016

Na realizację zadania Departament Sportu Wyczynowego przeznaczył w 2013r. kwotę 1.800.000 zł /słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych /, ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 w ramach części 25 budżetu państwa. 

II. Zasady przyznawania dotacji

1.  O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej w zakresie sportu.
2.  Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. I.
3.  Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
4.  Wnioskodawca musi wykazać udział środków własnych w planowanych przedsięwzięciu.
5.  Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) na realizację innych umów.
6.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III. Zakres realizacji zadań

- współpraca z wydziałami szkolenia i trenerami polskich związków sportowych w zakresie organizacji szkolenia olimpijskiego,
- monitorowanie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w sportach olimpijskich oraz przygotowywanie analiz związanych z procesem szkolenia i wydawanie opinii w tym zakresie na potrzeby Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- opiniowanie założeń organizacyjno-szkoleniowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich,
- ocena stopnia realizacji programów szkolenia zawodników kadry narodowej realizujących przygotowania olimpijskie,
- ocena zjawisk i wydarzeń mogących zakłócić proces przygotowań zawodników kadry narodowej do igrzysk olimpijskich,
- gromadzenie, analizowanie i opiniowanie badań diagnostycznych realizowanych w placówkach naukowo-badawczych współpracujących z pzs,
- inicjowanie i realizacja projektów badawczo-wdrożeniowych mających na celu zapewnienia zawodnikom szkolenia olimpijskiego optymalnego wsparcia naukowego,
- monitorowanie aktualnych trendów naukowych w odniesieniu do prowadzonych badań w Polsce,
- zbieranie informacji na temat ośrodków prowadzących badania diagnostyczne w sporcie w Polsce i na świecie - wskazywanie potencjalnych wykonawców badań zawodników kadry narodowej,
- gromadzenie wyników sportowych z zawodów mistrzowskich we wszystkich grupach wiekowych w sportach: olimpijskich, nieolimpijskich, osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie analiz związanych z uzyskanymi wynikami.

IV.Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

1.  Spełnienie wymogów formalnych – wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
2.  Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
3.  Zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
4.  Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
5.  Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
6.  Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
7.  Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska.
8.Rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

V. Załączniki do oferty:

  Do oferty należy dołączyć:

- aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
- statut lub jego kserokopię, 
- program działań metodyczno-szkoleniowych,
- plan kosztów zadania zleconego wg zał. 1,
- inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty.

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

VI. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania

1.   Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej MSiT.

3.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Oferta na konkurs: Wspieranie procesu szkolenia zawodników w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich Soczi 2014 i Rio 2016",

4.   Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia) do 14 lutego 2013 r.

5.   Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Ocena ofert zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

6.   Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.

7.   Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSiT, w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT www.bip.msit.gov.ploraz na stronie internetowej MSiT www.msport.gov.pl.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Metadane

Data publikacji : 23.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry