2016 rok

Konkurs na dofinansowanie w 2017 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich"

podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert  na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

W dniu   4   listopada 2016 r., Minister Sportu i Turystyki podpisał decyzję Nr  47   w sprawie ogłoszenia Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Decyzja wraz z Programem stanowi załącznik do ww. ogłoszenia.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 22 562 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2017 w części 25-kultura fizyczna.

 • W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2014 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę 17 800 000 .
 • W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  19 600 000 zł.
 • W planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2016 na realizację zadań w zakresie upowszechniania przeznaczono kwotę  20 260 000 zł.  

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu

Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
 3. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 4. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
 5. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-4) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania.

2.4. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

3. Cele i priorytety konkursu.

3.1. Główne cele:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:

 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób de faworyzowanych;
 • promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
 • integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sport dla Wszystkich”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

4.1. Ofertę stanowią, formularz oferty (wniosek), załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy zadania, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy  kosztów  pośrednich oraz pozostałe wymagane dokumenty:

 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 • statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby (każda ze stron);
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdania merytorycznego i finansowego z roku 2015 opatrzone podpisami upoważnionych osób.

4.2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione lub upoważnione (na podstawie odpowiedniego upoważnienia), zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy. W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1.

4.3. Oferty należy przygotować za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. Po wypełnieniu elektronicznych formularzy oferty, należy ją wydrukować, podpisać, opieczętować i przekazać w formie papierowej do MSiT. Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

4.4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą.

4.5. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 7 grudnia 2016 roku;

4.6. Datą złożenia oferty jest data:

 • - osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztoweg
  oraz
 • - wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

4.7. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 30 stycznia 2017 r.

4.8. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

Uwaga: Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2017.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. spełnienie wymogów formalnych (*);
 2. zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
 3. zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
 4. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
 5. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
 6. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
 7. innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu
  w innych środowiskach;
 8. rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 • niezgodność zakresu merytorycznego,
 • sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 • podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 • dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 • dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 • dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 • złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej zlecenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych określonych w warunkach konkursu,
 • oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony formularz oferty (wniosek) oraz załączniki nr 1, 2, 3;
 2. wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;
 3. statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności (każda ze stron) z oryginałem przez upoważnione osoby;
 4. sprawozdania merytoryczne i finansowe z roku 2015 opatrzone podpisami upoważnionych osób.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie: „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert 2017 Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych – budżet 2017”.

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Podstawa prawna:

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami:

 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 352 lub 2447 356.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA ORAZ PROGRAMU (Stanowiącego załącznik do ogłoszenia) I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

 1. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 2. Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
 3. Koszty pośrednie mogą stanowić do 10 % wysokości kosztów bezpośrednich, w części dotyczącej dotacji ze środków MSiT.
 4. W zadaniach Programu w ramach upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, koszty bezpośrednie przeznaczone na sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania mogą stanowić do 10% kosztów bezpośrednich, w części dotyczącej dotacji ze środków MSiT (bez nagród i ubiorów).
 5. Realizowane działania mogą być organizowane wyłącznie na terenie Polski.
 6. W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
 7. Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
 8. Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 9. Udział finansowych środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania stanowić może:
  - wkład osobowy - prace społeczne członków organizacji i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego (na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia);
  - wkład rzeczowy, np.: nieruchomości, infrastruktura sportowa, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna, itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego (na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi).  
 10. Ze środków MSiT, nie można dofinansować jako obsługa zadania, kosztów w zakresie:
 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.11.2016
Data modyfikacji : 09.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry