2014 rok

Otwarty konkurs wniosków na opracowanie i realizację w 2014 roku ogólnopolskich projektów z zakresu „Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe sportów zimowych

w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

W 2014 roku, na realizację projektu, zgodnie z planem budżetowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, przeznaczono kwotę 1 000 000,- zł (słownie: jeden milion złotych), ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), w ramach czynności pn. „Projekty upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe”. Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.

W roku 2012 i 2013 projekt nie był realizowany.

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z FRKF, określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 

W ramach niniejszego konkursu Minister Sportu i Turystyki wyłoni najlepsze projekty z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, zaproponowane do realizacji w 2014 roku w formie pilotażu przez polskie związki sportowe działające w sportach zimowych,
z uwzględnieniem założeń konstrukcyjnych umożliwiających kontynuację i systemowy rozwój w ogólnopolskiej formule w latach następnych.

                  

I.Zadanie przewidziane do realizacji:

 

Środki z FRKF w wysokości 1 000 000,- zł, przeznacza się w 2014 roku na dofinansowanie realizacji projektów pn. „Upowszechnianie sportu  dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportowe działające w sportach zimowych”. Projekty w formie pilotażowej mogą być realizowane w terminie od 15 października do 31 grudnia 2014 r.

 

II.Zasady przyznawania dotacji:

 

 • konkurs adresowany jest wyłącznie do polskich związków sportowych prowadzących działalność w sportach zimowych,
 • wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania wymienionego w pkt. I z uwzględnieniem określonego powyżej terminu realizacji,
 • we wniosku należy przedstawić kompleksowy projekt realizacji zadania, który docelowo powinien objąć swym zasięgiem terytorium całej Polski,
 • składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 10 % całości kosztów realizacji zadania w pilotażu w 2014 roku oraz nie mniej niż 30 %
  w dalszej perspektywie realizacyjnej. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. pozyskanych w ramach innych konkursów),
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu,
 • przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej,
 • przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski,
 • złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

 

III.Priorytetowo traktowane będą projekty:

 

 • zawierające kompleksowe, systemowe rozwiązania w zakresie upowszechniania sportów zimowych – odpowiednio dla każdego ze związków sportowych,
 • o charakterze ogólnopolskim (z uwzględnieniem pilotażu w roku 2014),
 • w których wykazany będzie udział środków samorządowych,
 • promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 • w których, w trakcie naboru uczestników, zapewniony będzie powszechny  udział  dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w szczególności o niskim statusie społecznym,
 • ukierunkowane na profilaktykę agresji, patologii społecznych i innych zagrożeń cywilizacyjnych oraz przeciwdziałanie wyłączeniu społecznemu,
 • w których uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport,
 • uwzględniające w założeniach programowych wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, w szczególności klubów sportowych w zakresie szkoleniowym, organizacyjnym i infrastrukturalnym.

 

 

 

IV.Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

 

 • spełnienie wymogów formalnych,
 • wysokość wkładu środków pochodzących z innych źródeł, w tym udział środków jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy UE,
 • zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
 • cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych, rzeczowych i doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,
 • znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy,
 • innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach,
 • rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane),
 • wykazanie stosownego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych.

 

Odrzuceniu podlegają wnioski:

 • sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 • podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 • dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 • dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 • złożone przez organizacje, które w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu wykorzystały środki z dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 
 • zawierające błędy rachunkowe.

 

V.Termin i warunki realizacji:

 

Konkurs dotyczy wyłonienia najlepszych projektów z zakresu „Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe działające w sportach zimowych” oraz ich realizacji w terminie od 15 października do 31 grudnia 2014 r. Projekty mogą dotyczyć wyłącznie zadań polegających na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży, określonych w § 6 wskazanego powyżej rozporządzenia.

 

 

Komponenty realizacyjne możliwe do uwzględnienia w projekcie:

 • zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, 
 • organizacja imprez sportowych w ramach realizacji projektu,  
 • organizacja obozów sportowych (wyłącznie w okresie wolnym od nauki),
 • szkolenie kadr na potrzeby realizacji projektu,
 • promocja i wydawnictwa metodyczno - szkoleniowe dot. projektu,
 • prowadzenie zajęć sportowych.

 

Projekt może zawierać wszystkie z wymienionych komponentów realizacyjnych lub dowolnie wybrane z powyższych, które będą możliwe do realizacji w ramach przedstawionej koncepcji pilotażu w 2014 r.

 

Główne kryteria realizacji projektu:

 • Projekt „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży realizowany przez polskie związki sportowe działające w sportach zimowych”, może być realizowany w 2014 roku wyłącznie w okresie od dnia 15 października do 31 grudnia w formule pilotażowej,
 • wymagane jest, aby konstrukcja programowa projektu zakładała i zawierała rozwiązania systemowe, możliwe do implementowania oraz kontynuacji w dłuższej perspektywie czasowej, w szczególności w latach 2014-2017, z uwzględnieniem przeprowadzenia pilotażu projektu w 2014 roku,
 • przedsięwzięcie musi mieć charakter projektu systemowego i będzie realizowane oraz  koordynowane przez wyłonione w wyniku procedury otwartego konkursu wniosków polskie związki sportowe,
 • uczestnikami przedsięwzięcia mogą być wyłącznie dzieci i młodzież - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, w szczególności nie objęci szkoleniem w klubach sportowych,
 • projekt nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników.

 

Podstawowe zadania wnioskodawcy:

 • realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie programowym zgodnie z założeniami przedstawionego Projektu,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji oraz właściwy nadzór merytoryczny i finansowy.

 

Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować. Do wniosku można załączyć stosowne pisemne rekomendacje i opinie.

 

Wydatki związane z pokryciem finansowym kosztów bezpośrednich ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) można przeznaczyć wyłącznie na:

 • obsługę instruktorską, trenerską,
 • dyplomy, medale, puchary,
 • zakup i dystrybucję sprzętu sportowego,
 • promocję i wydawnictwa,
 • transport uczestników, urządzeń i sprzętu,
 • wynajem obiektów, urządzeń  i sprzętu,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę medyczną,
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie,
 • obsługę techniczną,
 • inne koszty bezpośrednie, do akceptacji MSiT.

 

Koszty pośrednie, ze środków MSiT, w wysokości do 8% kosztów bezpośrednich mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
 • pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,
 • opłaty bankowe,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty realizacji zamówień publicznych,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy itp.,
 • wynagrodzenie osób obsługujących zadanie np. obsługi księgowej, koordynatora projektu.

 

Ze środków FRKF nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie:

 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

 

W przypadku uzyskania dofinansowania zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w stosownej umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

„Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

W przypadku zaplanowania zakupu i dystrybucji sprzętu sportowego wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku ujednoliconego, dostosowanego do specyfiki projektu, kompletu sprzętu sportowego, który będzie wykorzystywany do jego realizacji. Stosowna specyfikacja sprzętu sportowego musi zawierać się w treści wniosku.

 

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

 • pobieranie opłat od uczestników,
 • realizację projektu w ramach programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej,
 • realizację projektu w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

 

VI.Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

 

 • wnioski na realizacje zadania wymienionego w pkt I należy składać do dnia 5 listopada 2014 r., osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej,
 • wnioski dotyczące realizacji zadania wymienionego w pkt I będą rozpatrzone nie później niż do dnia  14 listopada 2014 r.,
 • wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki i następnie wysłany pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs wniosków – ogólnopolski projekt pn. „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży realizowane przez polskie związki sportów zimowych”,
 • datą złożenia oferty jest data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki lub data stempla pocztowego, bądź przesyłki kurierskiej (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków),
 • wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione /upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy,
 • w przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane,
 • wniosek wraz załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu,
 • wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

 

 

VII.Wymagane dokumenty:

 

 • wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3,4,5
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty (w treści wniosku),                             
 • statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

 

 

 

Pouczenie

 • Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie i wyczerpująco wypełnione.
 • Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 • Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.
 • W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 • W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

VIII.Procedura oceny złożonych wniosków

 

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Oceniającej, powołanej do opiniowania wniosków konkursowych.

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem projektu.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej MSiT: www.msport.gov.pl  zakładka Sport/Sport Powszechny/dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051), jak również zobligowani będą do informowania o fakcie dofinansowania zadania przez MSiT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 24 43 280, 24 43 214, 24 43 206. 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Marek Plawgo Biuro Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Marek Plawgo
do góry