2014 rok

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektu „MultiSport”

realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs

wniosków  na dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży

 realizowanych w ramach projektu „MultiSport”

finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

 

W 2014 roku, na realizację projektu zgodnie z projektem planu budżetowego przeznaczono kwotę 6 000 000 zł (sześć milionów złotych). Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.

W roku 2012 i 2013 projekt nie był realizowany.

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

W ramach niniejszego konkursu Minister Sportu i Turystyki wyłoni podmioty realizujące projekt na poziomie wojewódzkim, oddzielnie dla każdego z województw.                  

 I. Zadanie przewidziane do realizacji :

Środki z FRKF przeznacza się w 2014 roku na realizację projektu „MultiSport” zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 18 grudnia 2013 r.

Projekt „MultiSport” może być realizowany w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego).

II. Zasady przyznawania dotacji :

 • konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do podmiotów posiadających odpowiednie (wojewódzkie) struktury organizacyjne,
 • wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania wymienionego w pkt. I z uwzględnieniem określonego powyżej terminu realizacji,
 • składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 50 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. pozyskanych w ramach innych konkursów),
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
 • przedmiotem dofinansowania mogą być wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej,
 • przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski.

III. Priorytetowo traktowane będą projekty:

 • uwzględniające realizację przedsięwzięcia na terenie całego województwa,
 • w których wykazany będzie udział środków samorządu województwa,
 • w których wykazany będzie udział środków samorządowych gmin lub powiatów;
 • promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 • w których, w trakcie naboru uczestników, zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach z uwzględnieniem uczniów o niskim statusie społecznym,
 • ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
 • w których uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport.

IV. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

 • spełnienie wymogów formalnych,
 • wysokość wkładu środków pochodzących z innych źródeł, w tym udział środków jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy UE,
 • zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
 • cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych, rzeczowych i doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania,
 • znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy,
 • innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach,
 • rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane),
 • wykazanie stosownego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych.

Odrzuceniu podlegają wnioski:

 • sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 • podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 • dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 • dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 • złożone przez organizacje, które w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu wykorzystały środki z dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
 • zawierające błędy rachunkowe.

V. Termin i warunki realizacji

Konkurs dotyczy organizowania i prowadzenia w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.(z wyłączeniem okresu wakacyjnego), systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych, w trzech blokach sportowych.

Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Osoby prowadzące zajęcia nie mogą pobierać dodatkowego wynagrodzenia w ramach innych projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

Struktura realizacji projektu w cyklu tygodniowym:

 • blok 1

zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i  sportów walki itp., jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość oraz koordynację ruchową,

 • blok 2

gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,

 • blok 3

sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Jednocześnie Minister Sportu i Turystyki rekomenduje, aby przy realizacji programu sportowego korzystać z poradnika metodycznego dedykowanego dla projektu „MultiSport” (poradnik w formacie PDF będzie dostępny na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej). Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa zamieszczony zostal dziennik projektu (w wersji elektronicznej) umożliwiający dokumentowanie realizacji przedsięwzięcia, który obowiązkowo wypełniają realizatorzy projektu.

Główne kryteria realizacji projektu:

 • projekt „MultiSport” może być realizowany wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014 roku, z wyłączeniem okresu wakacyjnego,
 • przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolskiego projektu systemowego i powinno być realizowane i koordynowane przez wyłonioną w wyniku procedury otwartego konkursu wniosków organizację pozarządową, oddzielnie na terenie każdego województwa,
 • uczestnikami projektu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczestnicy projektu nie mogą brać udziału w rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe,
 • liczbę uczestników i liczbę grup ćwiczebnych, sposób rekrutacji oraz szczegółową „mapę” terytorialną (obszar województwa – ilość gmin), należy dokładnie określić we wniosku,
 • do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć szczegółowy regulamin i program/harmonogram planowanych do realizacji zajęć, zgodny z założeniami projektu,
 • projekt nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych.

Podstawowe zadania wnioskodawcy w zakresie realizacyjnym projektu:

 • realizacja projektu w pełnym zakresie programowym,
 • zatrudnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu, okresowa sprawozdawczość i ewaluacja, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień), wizytowanie zajęć oraz właściwy nadzór merytoryczny i finansowy.

Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o  podobnym charakterze i zasięgu, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy  je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować. Do wniosku można załączyć stosowne pisemne rekomendacje i opinie.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dokonania zmiany lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „FRKF”, po dokonaniu stosownych uzgodnień i wyrażeniu zgody przez Ministra Sportu i Turystyki. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w zawartych umowach pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury konkursowej Zleceniobiorcami.

Wydatki związane z pokryciem finansowym kosztów bezpośrednich ze środków MSiT można przeznaczyć wyłącznie na:

 • zatrudnienie osób prowadzących zajęcia,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • promocję przedsięwzięcia,
 • ubezpieczenie uczestników zajęć.

Koszty pośrednie, ze środków MSiT, w wysokości do 10% kosztów bezpośrednich, mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
 • pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,
 • opłaty bankowe,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty realizacji zamówień publicznych,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy itp.,
 • wynagrodzenie osób obsługujących zadanie np. obsługi księgowej, koordynatora projektu.

Ze środków FRKF nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie:

 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

„Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie  z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

Dopuszczalne jest ujęcie w kalkulacji kosztów bezpośrednich „własnych” projektu, nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy dla celów zadania objętego konkursem, z określeniem stawki opłat, na podstawie aktualnie obowiązujących cen ww. świadczenia.

Wnioskodawca występujący o dofinansowanie zadania w ramach w/w projektu, zobowiązany jest do zaplanowania zakupu (w zakresie proponowanej powyżej kwoty) i dystrybucji ujednoliconego, dostosowanego do specyfiki zaplanowanych do realizacji zajęć, kompletu sprzętu sportowego, dla wszystkich grup ćwiczebnych. Stosowna specyfikacja sprzętu sportowego musi zawierać się w treści wniosku.

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia schemat modelowego - systemowego rozwiązania współfinansowania projektu „MultiSport” przez MSiT oraz samorząd szczebla wojewódzkiego, zgodnie z projektem planu finansowego MSiT na rok 2014r.

 W tym rozwiązaniu zakłada się nieodpłatne udostępnienie dla potrzeb realizacji projektu obiektu sportowego przez samorząd szczebla lokalnego, bądź pokrycie kosztów wynajęcia obiektu przez samorząd lub z innych źródeł.

Kalkulacja kosztów związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla jednej grupy ćwiczebnej w okresie 8 miesięcy, nieuwzględniająca ewentualnych kosztów związanych z wynajęciem obiektu sportowego.

 

Lp.

Rodzaj zajęć

٭Koszt jednostkowych zajęć (zł)

Liczba zajęć

w skali miesiąca

Wartość/m-c

(zł)

Wartość/rok

(zł)

Uwagi

1.

 

 

Trzy bloki zajęć:

 • LA/gimnastyka
 • Gry sportowe
 • Pozostałe (tradycja, region, sporty sezonowe)

70,- zł (35 zł ze środków MSiT)

12

840,- zł

(420 zł ze środków MSiT)

6 720,- (3360 zł ze środków MSiT)

zajęcia 3 x w tygodniu x 90 minut 

70 zł (koszt jednostkowych zajęć) x 4 tygodnie x 8 miesięcy

2.

Sprzęt sportowy

   

 

2 680,- (1340,- zł ze środków MSiT)

 

3.

Promocja projektu,
np. materiały promocyjne. Ubezpieczenie

     

600,- (300,- zł ze środków MSiT)

 

SUMA

 

     

10 000,- (5 000,- zł ze środków MSiT)

w całym cyklu zajęć na jedną grupę (8 m-cy)

٭Koszty związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej zajęcia sportowe        

 

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące:

 • pobieranie opłat od uczestników zajęć,
 • realizację projektu w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

VI. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

 • wnioski na realizacje zadania wymienionego w pkt I należy składać do dnia  25 lutego 2014 r., osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej,
 • wnioski dotyczące realizacji zadania wymienionego w pkt I będą rozpatrzone nie później niż do dnia  20 marca 2014 r.,
 • wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki i następnie wysłany pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie: „Projekt MultiSport – konkurs na 2014 r.”,
 • datą złożenia oferty jest data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki lub data stempla pocztowego, bądź przesyłki kurierskiej (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków),
 • wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione /upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy,
 • w przypadku składania kopii zaświadczeń, wypisów lub innych dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane,
 • wniosek wraz załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu,
 • wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

VII. Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3,4,5,
 •   wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy,
 • oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty (w treści wniosku),
 • statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

Pouczenie

 • Wniosek oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie wypełnione.
 • Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 • Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.
 • W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 • W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

VIII. Procedura oceny złożonych wniosków

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Oceniającej, powołanej do opiniowania wniosków konkursowych. Propozycje dofinansowania przygotowane będą z uwzględnieniem, przyjętego dla potrzeb realizacji projektu algorytmu podziału środków FRKF dla poszczególnych województw, proporcjonalnie do liczby uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w danym województwie. W przypadku województw, w których zainteresowanie realizacją projektu będzie mniejsze od zakładanego, niewykorzystane środki finansowe mogą zostać skierowane na realizację innych projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, zatwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego realizatora projektu „MultiSport” na terenie województwa, jak również prawo do nierozstrzygnięcia konkursu dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami ogłoszonego konkursu.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację projektu nie zostaną rozdysponowane w całości.

Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem projektu.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej MSiT: www.msport.gov.pl  zakładka Sport/Sport Powszechny/dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051), jak również zobligowani będą do informowania o fakcie dofinansowania zadania przez MSiT.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 24 43 280,  24 43 214, 24 43 206.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2014
Data modyfikacji : 06.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Buza
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Magda Sadowska
do góry