2014 rok

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 roku - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu „Mały Mistrz”, realizowanego w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Otwarty konkurs wniosków

na dofinansowanie w 2014 roku - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu „Mały Mistrz”, realizowanego w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) projektu „Mały Mistrz”.

Tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie są określone w treści rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 

 I. Zadanie przewidziane do realizacji i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

Na dofinansowanie w 2014 roku realizacji projektu „Mały Mistrz” /załącznik A/, zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 24 grudnia 2013 r., w ramach obecnego konkursu zaplanowano wydatkowanie kwoty w wysokości 6 000 000,- PLN (sześć milionów złotych). Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie w przypadku zmian w planie rzeczowo-finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014.

W latach 2012 – 2013 projekt nie był realizowany.

W ramach niniejszego konkursu Minister Sportu i Turystyki wyłoni:

 1. podmioty realizujące projekt na poziomie wojewódzkim /operator wojewódzki/,
 2. podmiot koordynujący realizację projektu w skali ogólnopolskiej /operator krajowy/.

Projekt „Mały Mistrz” - wraz z działaniami przygotowawczymi do jego wprowadzenia w szkołach od 1 września 2014 r. - może być realizowany w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 roku. Projekt zakłada współpracę Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządów wojewódzkich i organów prowadzących szkoły podstawowe.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne,
 2. wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. I z uwzględnieniem określonego zakresu i terminu realizacji,
 3. składane wnioski muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 50% całości kosztów realizacji zadania – w przypadku zadania I.1 oraz nie mniej niż 10 % -
  w przypadku wnioskowania o realizację zadania I.2. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
  (np. pozyskanych w ramach innych konkursów),
 4. wkład własny może być wyłącznie finansowy z zastrzeżeniem pkt. e),
 5. dopuszczalne jest ujęcie w kalkulacji kosztów nieodpłatnego udostępnienia np. obiektu sportowego lub transportu dla realizacji zadania, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy użyczenia/udostępnienia dla celów zadania objętego konkursem z określeniem stawki zgodnej z aktualnym cennikiem stosowanym dla celów komercyjnych,
 6. w ramach kosztów zadania nie można uwzględniać pracy wolontariusza, można natomiast wykazać koszty związane z jego ubezpieczeniem, delegacjami, itp. W takim wypadku
  z wolontariuszem musi zostać podpisana umowa o świadczeniu wolontariatu,
 7. przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu,
 8. realizacja zadania może odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
 9. środki FRKF przeznaczone na dofinansowanie projektu przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w 2014 roku, rozdzielone zostaną na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas I /1 IX 2014 - rocznik 2007/ szkół podstawowych w danym województwie. Algorytm podziału środków FRKF został ustalony na podstawie aktualnych danych GUS. W przypadku kiedy zainteresowanie projektem w jednym województwie będzie mniejsze niż przewidziane dla niego środki FRKF, pozostałe środki FRKF mogą zostać przesunięte na realizację innych projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, zatwierdzonych do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania:

Główne kryteria realizacji projektu:

 • działania związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu „Mały Mistrz” mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.,
 • działania kierowane bezpośrednio do uczniów klas I mogą być realizowane w okresie
  od 1 września do 31 grudnia 2014 r.,
 • przedsięwzięcie określone jako zadanie I.1 ma charakter ogólnopolskiego projektu systemowego i powinno być realizowane i koordynowane przez wyłonioną w wyniku procedury otwartego konkursu wniosków organizację pozarządową, oddzielnie na terenie każdego województwa,
 • uczestnikami przedsięwzięcia w roku 2014 mogą być wyłącznie uczniowie klas I szkół podstawowych,
 • liczbę uczestników, klas i szkół oraz sposób rekrutacji a także szczegółową „mapę” terytorialną (obszar województwa), należy dokładnie określić we wniosku,
 • do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć szczegółowy regulamin i program działań planowanych w ramach realizacji projektu.

 

Podstawowe zadania wnioskodawcy w zakresie realizacyjnym projektu

 

 1. w przypadku wnioskowania o realizację zadania I.1 /operator wojewódzki/:

 

 • realizacja projektu w pełnym zakresie programowym na terenie województwa,
 • koordynacja, monitoring i ewaluacja projektu na terenie województwa,
 • zakup (w formie przetargu, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych) i dystrybucja kompletu sprzętu sportowego do każdej ze szkół uczestniczących
  w projekcie zgodnie z załączoną specyfikacją /załącznik B/,
 • zapewnienie, przy współpracy z organem prowadzącym szkołę, na jedną godzinę
  w tygodniu, wsparcia nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej przez nauczyciela wychowania fizycznego w prowadzeniu zajęć WF w każdej I klasie uczestniczącej
  w projekcie,
 • nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu na terenie województwa,
 • współpraca z podmiotem wybranym do realizacji zadania I.2 (operator krajowy)
  w zakresie m.in. sprawozdawczości, ewaluacji, organizacji szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, itd.
 • współpraca z operatorem krajowym przy redagowaniu strony www.malymistrz.pl.

 

 1. w przypadku wnioskowania o realizację zadania I.2 /operator krajowy/:

 

 1. Opracowanie planu operacyjnego i harmonogramu wdrożenia projektu „Mały Mistrz”  uwzględniające w szczególności:

 

 • przeprowadzenie w okresie do 30 kwietnia 2014 - według opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ramowego programu - szkoleń dla osób, które przeprowadzą szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach oraz nadzór nad ich realizacją /załącznik C/,
 • przeprowadzenie w okresie do 30 czerwca 2014 przy współpracy z podmiotami wybranymi do realizacji zadania I.1 - według opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ramowego programu - szkoleń dla nauczycieli z praktycznymi formami zajęć związanych ze zdobywaniem sprawności oraz nadzór nad ich realizacją /załącznik D/,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji dodatkowych form podnoszenia kompetencji nauczycieli realizujących projekt,
 • opracowanie wytycznych dla podmiotów realizujących zadanie I.1, zawierających informacje m.in. organizacyjne, dotyczące marketingu i komunikacji, sprawozdawczości, ewaluacji projektu oraz współpracy podmiotu wybranego do realizacji zadania I.2 z podmiotami wybranymi do realizacji zadania I.1,
 • wskazanie kryteriów oceny realizacji projektu,
 • organizację konferencji ogólnopolskich projektu,
 • koordynację projektu na poziomie ogólnopolskim,
 • ewaluację projektu na poziomie ogólnopolskim,
 • prowadzenie strony www.malymistrz,pl oraz profilu projektu w mediach społecznościowych,
 • przygotowanie II wydania podręcznika dla nauczycieli realizujących projekt,
 • opracowanie, druk i dystrybucję materiałów dla klas, w tym podręcznika, legitymacji
  i znaczków „sprawności”,
 • opracowanie 16-godzinnego kursu nauki pływania dla klas II,
 • komunikację (marketing) projektu w porozumieniu z Ministerstwem Sportu
  i Turystyki, w tym PR projektu, opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych projektu oraz materiałów filmowych i innych narzędzi interaktywnych wspierających nauczycieli w realizacji projektu,
 • opracowanie koncepcji i podjęcie działań zmierzających do pozyskania sponsora strategicznego dla projektu „Mały Mistrz”.

 

 1. Wdrożenie i realizacja projektu „Mały Mistrz” zgodnie z zaakceptowanym przez Ministra Sportu i Turystyki planem, w tym:

 

 • nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu,
 • współpraca z podmiotami wybranymi do realizacji zadania I.1 w zakresie m.in. sprawozdawczości, ewaluacji, organizacji szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • okresowe raportowanie do Ministerstwa,

 

Wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować, m.in. data realizacji, liczba i wiek uczestników, zakres zadania, itp. Do wniosku można załączyć stosowne pisemne rekomendacje i opinie.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki może być przyznane
w wysokości nie większej niż dofinansowanie ze środków właściwego dla lokalizacji szkoły, z której wywodzą się uczestnicy projektu, samorządu wojewódzkiego oraz przy udziale organu prowadzącego szkołę.

Wnioskodawca występujący o dofinansowanie zadania w ramach w/w projektu, zobowiązany jest do dokonania zakupu i dystrybucji ujednoliconego, dostosowanego do specyfiki zaplanowanych do realizacji zajęć, kompletu sprzętu sportowego, dla wszystkich grup ćwiczebnych. Zakupiony sprzęt sportowy nabywa na własność Zleceniobiorca
i przekazuje do użytkowania szkołom uczestniczącym w projekcie w formie umowy użyczenia, która stanowi załącznik do rozliczenia zadania.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dokonania zmiany lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania projektu
ze środków FRKF, po dokonaniu stosownych uzgodnień i wyrażeniu zgody przez Ministra Sportu i Turystyki. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi
w ramach powyżej opisanej procedury konkursowej Zleceniobiorcami, umowach.

 

 

 

Środki Ministerstwa Sportu i Turystyki mogą być przeznaczone w szczególności na:

 

 1. w przypadku wnioskowania o realizację zadania I.1/operator wojewódzki/:

Koszty bezpośrednie:

 • koordynację, monitoring i ewaluację projektu,
 • zakup i dystrybucję sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zajęć,
 • koszty obsługi zadania /do 10% kosztów bezpośrednich/ w tym:
 • koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,
 • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty realizacji zamówień publicznych,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 • wynagrodzenia osób obsługujących zadanie.

 

 1. w przypadku wnioskowania o realizację zadania I.2 /operator krajowy/:

Koszty bezpośrednie:

 • koordynację, monitoring i ewaluację projektu,
 • koszty wydawnictw,
 • pokrycie kosztów wynagrodzeń dla wykładowców i osób prowadzących szkolenia oraz kosztów obsługi informatycznej i technicznej,
 • wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,
 • koszty transportu,
 • koszty obsługi zadania /do 10% kosztów bezpośrednich/ w tym:
 • koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,
 • koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
 • opłaty za nośniki energii,
 • koszty realizacji zamówień publicznych,
 • koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 • wynagrodzenia osób obsługujących zadanie.

 

Ze środków FRKF nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie:

 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki i Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051) oraz w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 907).

Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie
z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 • wniosek wraz z załącznikami 1, 2, 3, 3A, 4 i 5,
 • wydruk komputerowy lub odpis aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy,
 • statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem,
 • do wniosku mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie
  o wnioskodawcy lub o realizowanych przez niego projektach,

 

Pouczenie

 • Wniosek oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 • Wszystkie pola wniosku muszą zostać czytelnie wypełnione.
 • Wniosek, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do wniosku muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 • Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 • W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do wniosku.
 • W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 • W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania wniosków do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

V. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

 • wnioski na realizacje zadań wymienionych w pkt I należy składać do dnia 21 lutego 2014r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej,
 • wnioski złożone w w/w terminie, będą rozpatrzone do dnia 7 marca 2014 r.,
 • wniosek wraz z załącznikami należy podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. z dopiskiem na kopercie: „Projekt Mały Mistrz – konkurs na 2014 r.”,
 • o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków),
 • wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione /upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy,
 • w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność
  z oryginałem” nie będą uwzględniane.

 

VI. Kryteria i tryb stosowany przy wyborze wniosków:

 • spełnienie wymogów formalnych, zgodność z założeniami projektu „Mały Mistrz”,
 • podanie wysokości wkładu środków pochodzących z innych źródeł, w tym udział środków jednostek samorządu terytorialnego,
 • zakres projektu, w tym: zasięg, liczba uczestników, okres realizacji, liczba planowanych zajęć,
 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych,
 • zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania, w tym udział w realizacji zadania wolontariuszy,
 • zakładane efekty edukacyjne i wychowawcze, z uwzględnieniem promocji zdrowia, integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie,
 • oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania,
 • rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

 

Przy naborze wniosków priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia:

 • uwzględniające realizację przedsięwzięcia na terenie całego województwa,
 • w których wykazany będzie udział środków samorządu województwa,
 • w których wykazany będzie udział środków samorządowych organów prowadzących szkół podstawowych, gmin i z innych źródeł,
 • promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 • tego wnioskodawcy, który wykaże, iż w realizacji zadania będą brać udział szkoły
  z obszarów o najniższym statusie społecznym, co będzie miało na celu wyrównywanie szans,
 • ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
 • w których uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport.

 

Odrzuceniu podlegają wnioski:

 • sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 • podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 • dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 • dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 • złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • zawierające błędy rachunkowe oraz bez udziału innych środków finansowych w wysokości określonej w warunkach konkursu.

 

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki, nie później niż
w ciągu 2 miesięcy od terminu składania wniosków.

Przy realizacji projektu „Mały Mistrz” możliwe jest dofinansowanie ze środków FRKF wyłącznie wydatków związanych z realizacją wnioskowanego przedsięwzięcia, zawartych w planie finansowym, załączanym do wniosku o dofinansowanie zadania. Podmiot ubiegający się o dotację musi wykazać we wniosku /oraz w rozliczeniu zadania/ udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 50% całości kosztów realizacji zadania – w przypadku zadania I.1 oraz nie mniej niż 10 % - w przypadku wnioskowania o realizację zadania I.2.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki,
po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji oceniającej, powołanej do opiniowania wniosków konkursowych. Propozycje dofinansowania przygotowane będą z uwzględnieniem przyjętego dla potrzeb realizacji projektu algorytmu podziału środków FRKF dla poszczególnych województw.

Minister zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego realizatora projektu na terenie województwa, który realizować będzie projekt dla jak największej liczby szkół podstawowych, jak również prawo nie rozstrzygnięcia konkursu dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami niniejszego konkursu.

Minister może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, gdy w ramach niniejszego konkursu nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu
w 2014 roku.

W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania, może też wycofać wniosek i zgłosić na piśmie rezygnację z realizacji zadania.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu
i Turystyki: www.msport.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msit.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 •  § 6 pkt 1, 7, 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r.
  w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
  (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 24 43 282,

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodnie z jego treścią dopełnienie wszelkich wymogów formalnych.

Metadane

Data publikacji : 30.01.2014
Data modyfikacji : 05.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Drożdż
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Magda Sadowska
do góry