2013 rok

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski

Minister Sportu i Turystyki
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizowanych w 2013 roku zadań
z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji
zawodów międzynarodowych na terenie Polski
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa

W budżecie Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2013, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę w wysokości: 1 800 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie wydatków budżetowych.

W roku 2012 nie realizowano zadań z tego zakresu.
W roku 2011, na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 2 700 000,- PLN;

1. Zadania przewidziane do realizacji w 2013 r.

1.1. Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie następujących zawodów międzynarodowych, organizowanych w Polsce:
a) mistrzostw świata w kategorii seniorów i seniorek;
b) mistrzostw Europy w kategorii seniorów i seniorek;
c) uniwersjady;
d) młodzieżowych igrzysk olimpijskich (MIO);
e) olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (EYOF);
f) innej imprezy międzynarodowej, ważnej dla promocji polskiego sportu.

1.2. Dofinansowanie zawodów wymienionych w pkt. 1.1.a) i 1.1.b) może dotyczyć jedynie fazy finałowej, a ich program musi obejmować sporty i konkurencje objęte programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

2. Zasady przyznawania dotacji

2.1.  O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych z promocja sportu poprzez wspieranie organizacji imprez międzynarodowych na terenie Polski  mogą ubiegać się:
a)  polskie związki sportowe uczestniczące w programie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych, organizatorzy międzynarodowych imprez sportowych na terenie Polski;
b) stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, wskazane przez polskie związki sportowe jako organizatorzy na terenie Polski międzynarodowych imprez sportowych w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

2.2. Jednostka składająca ofertę w konkursie musi spełniać następujące warunki:
a) uzyskać wcześniejszą zgodę Ministra Sportu i Turystyki na organizację wskazanej międzynarodowej imprezy sportowej na terenie Polski;
b) wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki;
c) wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy;
d) przedstawić pisemnie szczegółowy projekt przedsięwzięcia zawierający w szczególności określenie rangi przedsięwzięcia, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny.

2.3. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. 1

2.4. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 50 % kosztów ogółem. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

2.4. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na: 
a) zakup i produkcję materiałów informacyjnych, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, a także zakup medali, dyplomów, pucharów;
b) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
c) działania promujące imprezę w kraju i poza jego granicami;
d) zakup i produkcję materiałów promocyjnych, w tym w szczególności: banerów, koszulek, plakatów;
e) zakup gadżetów, związanych z promocją imprezy;
f) dofinansowanie działań związanych z udziałem w organizacji zawodów wolontariuszy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, zapewnienie odpowiednich strojów oraz zakup urządzeń i sprzętu niezbędnych do prowadzonych przez wolontariuszy działań;
g) dofinansowanie działań promocyjnych, związanych z prowadzeniem przygotowań do realizacji imprezy międzynarodowej, której organizację przyznano Polsce w roku następnym.

Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się do ekspozycji logo Ministerstwa Sportu i Turystyki na poniższych polach eksploatacji w proporcji 10% w stosunku do całości czasu lub powierzchni przeznaczanej na informacje o organizatorach lub sponsorach danego przedsięwzięcia, w szczególności na:
1. MATERIAŁACH POLIGRAFICZNYCH - ekspozycja logo na wszystkich produkowanych materiałach poligraficznych (afisze, plakaty, ulotki, broszury, zaproszenia, bilety, foldery itp).
2. INTERNECIE - ekspozycja logo na stronie wraz z aktywnym linkiem.
3. PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH - zamieszczenie informacji o MSiT.
4. W przypadku imprezy plenerowej: ustawienie balonu, bramy, roll up.         
5. Ekspozycja logo na ściankach konferencyjnych, roll up, standy itp.
6. Ekspozycja bannerów z logo MSiT, naklejek na parkiecie/boisku/ emisja logo na bandach itp. (w przypadku imprezy w obiekcie sportowym).
7. Informacja o MSiT przez spikera zawodów.
8. Zamieszczenie logo MSiT w reklamach prasowych (w przypadku ich emisji).
9. Zamieszczenie nazwy MSiT w spotach radiowych (w przypadku ich emisji).
10. Zamieszczenie logo i nazwy MSiT w spotach telewizyjnych (w przypadku ich emisji).
11. Inne aktywności, uzależnione od rodzaju i charakteru imprezy.

Każdorazowo przy ekspozycji logo MSiT Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
- uzyskania akceptacji projektów graficznych, w których użyte zostało logo MSiT,
- wystosowania zaproszenia do udziału przedstawicieli MSiT w ceremoniach wręczania nagród, oficjalnych prezentacjach, konferencjach prasowych, spotkaniach itp.,
- umożliwienie wręczenia nagrody, dyplomu (ufundowania nagrody),
- przesłanie planu reklamowego imprezy, scenariusza i programu imprezy.

3. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert

3.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a)  spełnienie wymogów formalnych (*);
b)  popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie;
c)  standard dostępnych obiektów sportowych, infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne;
d) udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego oraz środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł;
e)  udział w organizacji przedsięwzięcia polskiego związku sportowego;
f)  różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;
g) informacja dotycząca promocji przedsięwzięcia w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych;
h) udział wybitnych zawodników związanych z danym sportem, a także przedstawicieli innych sportów, w pracach komitetu organizacyjnego i działaniach wolontariatu, a także udział i zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
i)   program dodatkowych działań promujących sport, skierowanych do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin, osób niepełnosprawnych;
j) rzetelność i terminowość rozliczania zadań zleconych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w latach poprzednich, w przypadku, gdy zadania były zlecane.

4. Wymagane dokumenty

a) Formularz oferty realizacji zadania publicznego (Oferta);
b) Zakres rzeczowy zadania zleconego (załącznik nr 1);
c) Plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego (załącznik nr 2);
d) Plan finansowy kosztów pośrednich (załącznik nr 3);
e) Szczegółowy projekt przedsięwzięcia (określenie rangi zawodów, liczba uczestników, program, regulamin, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów, itp.):
f) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
g) Oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w ww. dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty;
h) Statut (poświadczony za zgodność z oryginałem przez statutowo upoważnione osoby);
i) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności jednostki za ostatni rok (poświadczone za zgodność z oryginałem przez statutowo upoważnione osoby);
j) Dokument potwierdzający uzyskanie zgody Ministra Sportu i Turystyki na organizację zawodów międzynarodowych na terenie Polski;
k) Kopie certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie niezbędnych wymogów dot. obiektów sportowych określonych w przepisach międzynarodowej federacji zlecającej organizację zawodów;
l) Inne dokumenty, ważne zdaniem jednostki składającej ofertę, dla wykazania celowości realizacji zadania, referencje, itp.

5. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

a)  Konkurs dotyczy ofert na zadania realizowane w 2013 roku i ma charakter otwarty;
b)  O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
c)  Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 20 dni roboczych od dnia złożenia;
d)  Oferty będą rozpatrywane sukcesywnie, do wyczerpania środków budżetowych przeznaczonych na realizację ww. zadań;
e) Oferty należy składać wyłącznie na drukach załączonych w ogłoszeniu:
Oferta oraz załączniki nr 1, 2, 3.
f)  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
g)  Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
h) Zadanie powinno być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2013 roku;
i) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14,
lub osobiście w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki
z dopiskiem na kopercie: „Promocja sportu – organizacja zawodów międzynarodowych ‘2013”

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 Nr 6, poz. 25);
• Zarządzenie nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie promocji sportu poprzez wspieranie organizacji imprez międzynarodowych na terenie Polski.

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami tel.: 22 / 24-43-104, 24-43-130, 24-43-103.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH WYMOGÓW FORMALNYCH

 (*)Wymogi formalne (komentarz):
1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, wraz z ogłoszeniem konkursowym;
2) Druk oferty i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. należy wypełnić wszystkie rubryki. W ofercie należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 10 % wysokości sumy kosztów bezpośrednich;
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem złożonej oferty.


Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag przydatnych przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.
 
Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy zadania zleconego

Załącznik nr 2 - Plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego

Załącznik nr 3 - Plan finansowy kosztów pośrednich
 

Wzory druków rozliczeniowych:
 
Załącznik nr 4 - Rozliczenie rzeczowo-finansowe kosztów zadania zleconego 

Załącznik nr 5 - Rozliczenie finansowe kosztów pośrednich

Załącznik nr 6 - Sprawozdanie merytoryczno-finansowe

Załącznik nr 7 - Deklaracja rozliczająca dotację

Załącznik nr 8 - Zestawienie finansowe faktur (rachunków) na podstawie dowodów księgowych
 

Metadane

Data publikacji : 24.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry