2012 rok

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2012 roku zadania Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki "Orlik Basketmania 2012"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2012 roku zadania:

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Orlik Basketmania 2012”, rozgrywanego na obiektach sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”

realizowanego jako wyodrębnione zadanie programu „Sport Wszystkich Dzieci”,

finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach działania 8.1.1.1.

„wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”  

Celem realizowanego w ramach ww. programu zadania jest organizacja ogólnopolskiego turnieju koszykówki na obiektach wybudowanych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”, którego uczestnikami będą dziewczęta i chłopcy ze szkół podstawowych i gimnazjów, rywalizujące w grupach wiekowych 12–13 i 14-15 lat. Turniej ma być promocją popularnej gry zespołowej jaką jest koszykówka, ale przede wszystkim ma zwrócić uwagę społeczności lokalnych na ogromny potencjał kompleksów sportowych ORLIK, dla upowszechniania sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.  

Na realizację w 2012 r. ww. zadania, Departament Rozwoju i Promocji Sportu przeznaczył kwotę w wysokości 
500 000,- PLN
/słownie: pięćset tysięcy złotych/.
W 2011 roku, na realizację zadania „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Orlik Basketmania”" przeznaczono kwotę w wysokości 300 000,- PLN; w roku 2010 ww. zadanie nie było realizowane.

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

I Zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności w zakresie koszykówki, w tym polskie związki sportowe i stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

2. Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania: Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Orlik Basketmania 2012”.

3. Termin realizacji zadania nie może wykraczać poza okres od 1 lipca do 30 listopada 2012 r..

4. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący realizacji ww. zadania.

5. We wniosku należy przedstawić kompleksowy projekt realizacji zadania, które powinno rozpoczynać się na poziomie gminy, a kończyć - finałem ogólnopolskim.

6. Wnioskodawca musi zadeklarować we wniosku udział w realizacji planowanego zadania środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów realizacji zadania.

7. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadań w ramach innych konkursów.

8. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

II Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:

1. wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;

2. pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej  i informatycznej;

3. organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu, itp.;

4. zakup i produkcję materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictw informacyjnych, banerów reklamowych, a także zakup nagród, medali, dyplomów, pucharów;

5. dofinansowanie działań związanych z udziałem w organizacji zawodów wolontariuszy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, zapewnienie odpowiednich strojów oraz zakup urządzeń i sprzętu niezbędnych do prowadzonych przez wolontariuszy działań;

6. promocję Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki „Orlik Basketmania 2012”.

III Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

1. spełnienie wymogów formalnych (*);

2. zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadania i priorytetami określonymi w konkursie;

3. odpowiedni zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

4. cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie koszykówki;

5. doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju;

6. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

7. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

8. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

9. innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;

10. rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

IV Wymagane dokumenty:

1. Wniosek oraz załączniki nr 1, nr 2, nr 3;

2. szczegółowy opis projektu realizacji zadania (program, regulamin, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów, itd.);

3. harmonogram planowanych kolejnych działań służących realizacji zadania;

4. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

5. oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w ww. dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty;

6. statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;

7. inne dokumenty, które mogą być wymagane przez Zleceniobiorcę na etapie weryfikacji oferty i podpisywania umowy na realizację zadania.

V Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 22 czerwca 2012r. (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku). Projekty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami (wniosek oraz załączniki nr 1, nr 2, nr 3), należy formularze wydrukować, podpisać, opieczętować i złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

 
3. Wnioski muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) do działania w imieniu wnioskodawcy  osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy.

4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz adnotacja „wniosek w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie w 2012 r. zadania  „Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Orlik Basketmania 2012”.

5. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu, w ciągu 10 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Ostateczna ocena wniosków zostanie dokonana przez Komisję Oceniającą, powołaną zgodnie z obowiązującą procedurą przez Ministra Sportu i Turystyki.

6. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msit.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

8. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionym w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zleceniobiorcą.

UWAGA: Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22)  24 43 206;  24 43 214;  


Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051).

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH


(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Wniosek  wraz z załącznikami muszą być sporządzone wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym MSiT.

2) Wniosek  i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. W ofercie  należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.

3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 10% wysokości kosztów bezpośrednich zadania.

4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za  zgodność  z oryginałem" nie będą uwzględniane.

5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.

6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem oferty konkursowej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn.: „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wskazówki i uwagi przydatne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.

Metadane

Data publikacji : 01.06.2012
Data modyfikacji : 01.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry