2012 rok

Otwarty konkurs ofert na na dofinansowanie w 2012 roku zadania I.2. Wsparcie dla działań młodzieżowych klubów i sekcji piłki siatkowej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie w 2012 roku zadania:

I.2. Wsparcie dla działań młodzieżowych klubów i sekcji piłki siatkowej

realizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu pn.
„Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”

Podstawowym celem jaki ma być osiągnięty poprzez realizację zadania I.2. jest dofinansowanie działalności najlepszych młodzieżowych klubów i sekcji piłki siatkowej, wyłonionych na podstawie rankingu prowadzonego przez MSiT w ramach systemu współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym za rok 2011, w klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

Ponadto, poprzez realizacje innych zadań, celem w/w projektu, jest upowszechnienie w środowisku nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych technik nauczania i doskonalenia gry w piłkę siatkową. Projekt obejmie także propozycję działań zmierzających do doskonalenia umiejętności gry w piłkę siatkową w środowisku najbardziej sportowo uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz organizację ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej przeznaczonego dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży uczącej się w gimnazjach.  Projekt swoim zasięgiem powinien objąć terytorium całej Polski.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).

Na realizację w 2012 r. ww. zadania, Departament Rozwoju i Promocji Sportu. przeznaczył kwotę w wysokości 7 000 000,- PLN /słownie: siedem milionów złotych/, ujętą w ustawie budżetowej na rok 2012 w ramach rezerwy celowej poz. 40 pn. „Dofinansowanie zadań związanych z EURO 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej” .

W latach 2010-2011 w/w zadanie nie było realizowane.


I Zasady przyznawania dotacji:

1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności w zakresie piłki siatkowej;

2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym (zadanie I.2.);

3. Wnioskodawca może złożyć tylko jedną ofertę dot. realizacji w/w zadania;

4. W ofercie należy przedstawić kompleksowy projekt realizacji zadania, które powinno objąć swym zasięgiem terytorium całej Polski;

5. Wnioskodawca musi zadeklarować w ofercie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w realizacji planowanego zadania;

6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadań w ramach innych konkursów; 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

II Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:

1. wyposażenie 100 klubów młodzieżowych i sekcji piłki siatkowej (50 dziewcząt i 50 chłopców) wyłonionych na podstawie rankingu prowadzonego przez MSiT w ramach systemu współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym za rok 2011, w profesjonalny sprzęt treningowy oraz sprzęt monitorujący - wspomagający proces szkolenia (60% kwoty przeznaczonej na realizację zadania I.2.);

2. dofinansowanie zatrudnienia kadry szkoleniowo-metodycznej oraz medycznej;

3. dofinansowanie organizacji  konsultacji szkoleniowych, obozów i zgrupowań  wytypowanych klubów i sekcji;

4. nadzór i koordynację działań wybranych klubów i sekcji.

III Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

1. spełnienie wymogów formalnych(*);

2. zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadania i priorytetami określonymi w konkursie;

3. odpowiedni zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

4. cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie piłki siatkowej;

4. doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju;

5. zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;

6. udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;

7. oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

8. wykorzystanie przy realizacji zadania bazy obiektów sportowych o strategicznym znaczeniu dla polskiego sportu;

9. innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;

10. rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

IV Wymagane dokumenty:

1. formularz oferty oraz załączniki nr 1, 2, 3 do oferty;

2. szczegółowy opis projektu realizacji zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów, itd.);

3. harmonogram planowanych kolejnych działań służących realizacji zadania;

4. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;

5. oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty;

6. statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;

7. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób;

8. inne dokumenty, które mogą być wymagane przez Zleceniobiorcę na etapie weryfikacji oferty i podpisywania umowy na realizację zadania.

V Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert:

1. Termin realizacji zadania nie może wykraczać poza okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r.;

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ogłoszeniu konkursowym dotyczącym zadania I.2. (formularz oferty oraz załączniki nr 1, 2, 3 do oferty);

3. Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „oferta w ramach otwartego konkursu na dofinansowanie w 2012 r. zadania I.2. pn. „Wsparcie dla działań młodzieżowych klubów i sekcji piłki siatkowej”.

5. Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,

w terminie do dnia 30 maja  2012r. (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia) ;

6. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu, w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Ostateczna ocena ofert zostanie dokonana przez Komisję oceniającą, powołaną zgodnie z obowiązującą procedurą przez Ministra Sportu i Turystyki;

7. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie;

8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej bip.msit.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu;

9. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionym w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zleceniobiorcą;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22)  24 43 164;  24 43 130;  
 

Podstawa prawna:
 

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
  • Art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.);

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Oferty wraz z załącznikami muszą być sporządzone wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z ogłoszeniem konkursowym,

2) Oferta  i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. W ofercie  należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania,

3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 8% wysokości kosztów bezpośrednich zadania,

4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane,

5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty,

6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem oferty konkursowej.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn.: „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wskazówki i uwagi przydatne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.

Druki:

- formularz oferty;
- załączniki nr 1, 2, 3 do oferty;
- załączniki nr 1, 2, 3 do umowy;
- druki rozliczeniowe – załączniki nr 4, 5, 6, 7, 8

Metadane

Data publikacji : 09.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry