2012 rok

II etap - Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich", podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie", działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
realizowanych w okresie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r.
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, na realizację zadańobjętych konkursem zaplanowano kwotę: 19 549 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań programu w roku 2010 przeznaczono kwotę – 25 070 000,- PLN.
Na realizację zadań programu w roku 2011 przeznaczono kwotę – 21 304 000,- PLN.

1. Zadania przewidziane do realizacji:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego”;
2. Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ”Trzymaj formę”;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
4. Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich. 

2. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:
1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, które mają na celu:

a) wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
b) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
c) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
d) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
e) realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko - „Orlik 2012”;
f) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.

3. Zasady przyznawania dotacji:

3.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

3.2.Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. 1.

3.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

4.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych (*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UEoraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

W konkursie rozpatrywane będą oferty na zadania realizowane w terminie od 1 maja do 20 grudnia 2012 r.

a) Oferty należy składać do dnia30 kwietnia 2012 roku;
b) O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
c) Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia15 czerwca 2012 r.
d) Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu (Wniosek ) oraz załączniki nr 1, 2, 3  po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek lub załączniki;
e) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
f) Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
g) Oferty konkursowe w formie papierowej należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie, z zachowaniem terminu.

6. Wymagane dokumenty:

a) formularz oferty (Wniosek ) oraz załączniki nr 1, 2, 3
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków przewidzianych w planie kosztów);
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, dokumentujące aktualny skład zarządu;
w/w dokumenty są uznawane za aktualne w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia;
d) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i niezwłocznie wysłać pocztą naadres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie:
Sport dla Wszystkich” – konkurs ofert na rok 2012
z
adania realizowane 1.05–20.12.2012 r.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty przesłane w wersji elektronicznej i papierowej. Oferty przesłane wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane. Oferty w wersji papierowej złożone bądź wysłane po terminie (data stempla pocztowego) nie będą uwzględniane.

 

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 25).

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu promowaniai wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):
1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Wnioski należy składać po ogłoszenia konkursu. Termin rozpoczęcia realizacji umowy nie może być wcześniejszy niż termin złożenia wniosku. Umowa nie obejmuje zadań realizowanych przed tym terminem.
4) Koszty pośrednie mogą stanowić do 6 % wysokości kosztów bezpośrednich w przypadku zadań z zakresy promocji i do 10 % w przypadku pozostałych zadań. 5) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.6) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.7) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn. Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, w którym zawarto wskazówki i uwagi przydatne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.  

Metadane

Data publikacji : 06.04.2012
Data modyfikacji : 04.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry