2012 rok

Listy podmiotów, którym przyznane zostało dofinansowanie na organizację zajęć sportowych dla uczniów w 2012 roku - zadanie Nr 2 - Programy powszechnej nauki pływania

na podstawie Protokołu Zbiorczego nr 2/2012 z dnia 2 marca 2012 r.


 

Informacja dla podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2012 roku zajęć z zakresu
„powszechnej nauki pływania” w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

 

Podmioty, którym przyznano dofinansowanie, proszone są o rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z terminem podanym we wniosku oraz o dokonanie aktualizacji złożonych projektów. Aktualizacji, zgodnie z przyznaną kwotą, należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza wniosku (umożliwiającego zapis, podgląd i wydruk druków w formacie PDF), dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl, po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

Aktualizacja wniosku i dokumentów do podpisania umowy dotyczy:
- wysokości kosztów i zakresu zadania, wynikających z kwoty przyznanej dotacji,
- harmonogramu i innych dokumentów dot. organizacji zajęć oraz ew. zmiany struktury planowanych wydatków.

W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, dopuszcza się  zmniejszenie  zakresu zadania  proporcjonalnie do przyznanej kwoty; w przypadku otrzymania dotacji w wysokości wnioskowanej, zakres zadania nie może ulec zmniejszeniu.
 

Do dokumentacji należy dołączyć omówienie i uzasadnienie wprowadzonych zmian.
 

Zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami niezbędnymi do podpisania umowy należy przesłać niezwłocznie na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „zajęcia sportowe dla uczniów – programy powszechnej nauki pływania”.
 

Druk umowy dostępny będzie pod wyżej podanym adresem https://wnioski.msit.gov.pl, po akceptacji zaktualizowanych dokumentów do umowy (wniosku i załączników). Podpisanie umowy nastąpi po dostarczeniu przez podmioty, którym przyznano dofinansowanie 3 egzemplarzy umów, podpisanych przez uprawnione osoby.

Po podpisaniu umowy, wszelkie zmiany odnoszące się do zapisów umowy oraz jej załączników wymagać będą zastosowania procedur określonych w umowie oraz sporządzenia stosownych pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności zawartej umowy.

UWAGA:
Aktualizacja wniosku będzie możliwa po zatwierdzeniu przyznanej kwoty w programie Amodit i jednoczesnym odblokowaniu konta, umożliwiającym edytowanie dokumentacji.

Wnioski będą zatwierdzane sukcesywnie przez pracowników Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu. 

Metadane

Data publikacji : 09.03.2012
Data modyfikacji : 13.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry