2012 rok

Informacja dla podmiotów, którym przyznano dofinansowanie na realizację w 2013 roku zajęć z zakresu „upowszechniania sportów zimowych” w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Podmioty, którym przyznano dofinansowanie, proszone są o rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z terminem podanym we wniosku oraz o dokonanie aktualizacji złożonych projektów.
Aktualizacji, zgodnie z przyznaną kwotą, należy dokonać za pomocą elektronicznego formularza wniosku (umożliwiającego zapis, podgląd i wydruk druków w formacie PDF), dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl, po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

Aktualizacja wniosku i dokumentów do podpisania umowy dotyczy:

  • kosztów i zakresu zadania, wynikających z wysokości przyznanej dotacji (w przypadku gdy podmiot otrzymał dotację niższą niż kwota wnioskowana),  zakres zadania może zostać zmniejszony proporcjonalnie do wysokości otrzymanych środków;
  • harmonogramu i innych dokumentów dot. organizacji zajęć oraz ew. zmiany struktury planowanych wydatków.

Możliwość aktualizacji dokumentacji istnieje również w przypadku otrzymania dotacji w wysokości wnioskowanej.
Do dokumentacji należy dołączyć omówienie i uzasadnienie wprowadzonych zmian.
Zaktualizowany wniosek wraz z załącznikami niezbędnymi do podpisania umowy należy przesłać niezwłocznie na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie „zajęcia sportowe dla uczniów – sporty zimowe 2013”.

Druk umowy dostępny będzie pod wyżej podanym adresem https://wnioski.msit.gov.pl/, po akceptacji zaktualizowanych dokumentów do umowy (wniosku i załączników). Przekazanie środków finansowych nastąpi po dostarczeniu przez zleceniobiorcę 3 egzemplarzy umowy, podpisanych przez uprawnione osoby oraz  po podpisaniu  przez Ministra Sportu i Turystyki.

Po podpisaniu umowy wszelkie zmiany odnoszące się do zapisów umowy oraz jej załączników wymagać będą zastosowania procedur określonych w umowie oraz sporządzenia stosownych pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności zawartej umowy.

Metadane

Data publikacji : 28.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry