2012 rok

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2013 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”
finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

2013 roku, na realizację zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” zgodnie z projektem budżetu przeznaczono kwotę: 37 902 000,- PLN;ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.

Na realizację zadań programu w 2011 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 45 328 000,- PLN
Na realizację zadań programu w 2012 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 39 902 000,- PLN

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

I. Zadania przewidziane do realizacji w 2013 roku w ramach konkursu na dofinansowanie programu „Sport Wszystkich Dzieci”:

*kliknij nazwę zadania aby zobaczyć szczegółowe warunki!

a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.,
b) promocja sportu dzieci i młodzieży, w tym wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe - termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.,
c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki „Sportowe Wakacje” termin realizacji od 28 czerwca do 1 września 2013 r.,
d) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów Gimnazjów i Liceów - termin realizacji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.,
e) dofinansowanie projektu „Animator - Moje Boisko – ORLIK 2012” - termin realizacji: od 1 marca do 30 listopada 2013 r.
f) dofinansowanie projektu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku  wiejskim” -  termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 r.,
g) dofinansowanie projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży”- termin realizacji: od 1 marca do 30 listopada 2013 r.,

II. Zasady przyznawania dotacji:

a) konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, w szczególności do polskich związków sportowych i ogólnopolskich stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne) struktury organizacyjne na terenie kraju,
b) wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. I z uwzględnieniem określonych powyżej terminów realizacji,
c) składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20 % całości kosztów realizacji zadania (w tym również zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. pozyskanych w ramach innych konkursów),
d) przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu;
e) Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo, do wyodrębnienia w ramach niniejszego konkursu zadań priorytetowych, dla których może zostać ogłoszony oddzielny konkurs wniosków, w innym terminie.

III. Priorytetowo traktowane będą projekty:

a) o zasięgu ogólnopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko -  Orlik 2012”,    
b) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz  prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
c) promujące wolontariat w sporcie,
d) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i  innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
e) integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

IV. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
c) zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
d) znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
f) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE,
g) udział w realizacji zadania wolontariuszy,
h) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach,
i) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane),
j) co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, przy udziale środków publicznych.

V. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

a) wnioski na realizacje zadań wymienionych w pkt I –a,b,d,e,f,g należy nadsyłać do dnia  18 stycznia 2013 r.; projekty złożone w późniejszym terminie, mogą być rozpatrzone w przypadku posiadania środków,
b) wnioski na realizacje zadania wymienionego w pkt I – c należy nadsyłać do dnia 15 lutego 2013 r.; projekty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane,
c) wnioski dotyczące realizacji zadań wymienionych w pkt I – a,b,d,e,f,g, złożone w w/w terminie, będą rozpatrzone do dnia  28 lutego 2013 r.,
d) wnioski dotyczące realizacji zadania wymienionego w pkt I – c, będą rozpatrzone do dnia  15 marca 2013 r.,
e) wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. z dopiskiem na kopercie:„Sport Wszystkich Dzieci – konkurs na 2013 r.” wraz z nazwą zadania wymienioną w pkt I,
f) datą złożenia oferty jest data:

- jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport  i Turystyki lub data stempla pocztowego,
- wysyłki drogą elektroniczną (data nie może wykraczać poza termin składania ofert),

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie.

g) wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione /upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy,

h) w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem”. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.

VI. Wymagane dokumenty:

a) wniosek wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3,
b) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
c) oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty (w treści wniosku);
d) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem.

Do każdego wniosku należy załączyć dokumenty wymienione w pkt VI.
Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej.

Oceny i wyboru wniosków dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołaną przez Ministra Komisję Konkursową, która przedstawia propozycje dofinansowania do ostatecznego rozstrzygnięcia przez Ministra Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051).

Uwaga:

1) Klasyfikacja procentowa naliczania kosztów pośrednich (*) przyporządkowana do poszczególnych  zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”:

a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: do 7%,
b) promocja sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe: do 7%,
c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym od nauki „Sportowe Wakacje”: do 7%.
d) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów Gimnazjów i Liceów: do 7%,
e) projekt „Animator sportu dzieci i młodzieży”, projekt „Animator - Moje Boisko – ORLIK 2012”, „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku  wiejskim” : do 10%,

 (*)  koszty pośrednie należy naliczać od wysokości sumy kosztów bezpośrednich

2) Brakiformalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem projektu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodnie z jego treścią dopełnienie wszelkich wymogów formalnych.

Dla zadań: projekt „Animator sportu dzieci i młodzieży”, projekt „Animator - Moje Boisko – ORLIK 2012”, „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku  wiejskim” dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 24 43 266, 24 43 215. W zakresie pozostałych zadań dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 24 43 280,  24 43 214, 24 43 206.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2012
Data modyfikacji : 21.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry