2012 rok

Konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 rok

Konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w ramach zadania„Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania„Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania„Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”

Minister Sportu i Turystyki ogłaszaotwarty konkurs ofert na dofinansowanie w zadań realizowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku z zakresu  upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa na 2013 rok

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, na realizację zadańobjętych konkursem zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 18 549 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2011 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 21 304 000,- PLN.
Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2012 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 19 549 000,- PLN.

1. W ramach Konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach „sportu dla wszystkich”:

 1. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
 3. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
 4. Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej;
 5. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
 6. Wspieranie projektów z zakresu promocji „sportu dla wszystkich”;
 7. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” (poz. 1-6) organizowanych  przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu.   

2. Zasady przyznawania dotacji:

2.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

2.2.Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1, z wyłączeniem poz. 1.6 Wspieranie projektów z zakresu promocji „sportu dla wszystkich” – oferty dot. poz. 1.6 będą rozpatrywane w ramach odrębnego naboru;

2.3. Składane oferty dot. wspierania realizacji planowanego zadania muszą przewidywać udział finansowy środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

2.4. Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do wskazania zadań priorytetowych, dla których w ramach niniejszego konkursu może zostać ogłoszony w innym terminie, oddzielny nabór ofert.

3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu:

a)  wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
b)  inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
c)  inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
d)  promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
e)  realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko - „Orlik 2012”;
f)   integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów,
g)  realizację projektów, których przygotowanie organizacyjne i zaplanowany budżet, pozwolą na przeprowadzenie zamierzeń także w przypadku nie otrzymania w wyniku postępowania konkursowego dotacji ze środków MSiT.

4. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków. Wypełniony w systemie wniosek i załączniki 1, 2, 3 należy wydrukować, podpisać i opieczętować. Ofertę stanowią wniosek, załączniki 1, 2, 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty. Ofertę po wysłaniu w systemie, należy przesłać również w formie papierowej na podany adres, we wskazanym terminie.   

a)  Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2013 roku;
b)  Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia jej do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.
c)  Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia20 lutego 2013 r.
d) Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych.
e)  Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu (Wniosek) oraz załączniki nr 1,2,3 po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek albo załączniki lub pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl/;
f)  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
g)  Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
h) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazanewyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) spełnienie wymogów formalnych (*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UEoraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).
i) odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:

 • niezgodność zakresu merytorycznego
 • sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
 • podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
 • dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
 • dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
 • złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych określonych w warunkach konkursu,
 • oferty odrzucone uprzednio z przyczyn merytorycznych.

6. Wymagane dokumenty:

a) formularz oferty (Wniosek) oraz załączniki nr 1, 2, 3;
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów);
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
d) oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty;
e) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
f) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: Sport dla Wszystkich – konkurs ofert na rok 2013".

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu promowania i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 6 % wysokości kosztów bezpośrednich w przypadku zadań z zakresy promocji i do 10 % w przypadku pozostałych zadań.
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
7) Ze środków MSiT nie można dofinansować jako  obsługa zadania, kosztów w zakresie:

 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag przydatnych przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania. 

Metadane

Data publikacji : 20.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry