2012 rok

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Otwarty  konkurs
na dofinansowanie w 2013 roku organizacji zajęć sportowych  dla uczniów
realizowanych w ramach zadania  „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”;
działania „Wspieranie  przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie  w 2013 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w 2013 roku wynosi: 12 mln PLN.

- Na realizację w/w zajęć w 2012 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 12,0 mln PLN
- Na realizację w/w zajęć w 2011 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 14,496 mln PLN

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290)

1. Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się w 2013 r., na dofinansowanie realizacji 3 zadań:

Zadanie nr 1. Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na „upowszechnianie sportów zimowych”; Łączna kwota dofinansowania – 2,5 mln PLN;
Zadanie nr 2. Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na ”upowszechnianie pływania”; Łączna kwota dofinansowania – 6,5 mln PLN;
Zadanie nr 3. Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na „upowszechnianie lekkiej atletyki”; – Łączna kwota dofinansowania – 3,0 mln PLN;

2. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dofinansowania w ramach w/w Konkursu mogą ubiegać się:

- kluby sportowe działające  w formie stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, tylko na jedno z wyżej wymienionych zadań. We wniosku należy wykazać wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których podmiot ubiega się w danym roku.

Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie zajęć organizowanych dla dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą dotyczyć również uczniów tzw. „zerówek”.  

3. Priorytetowo traktowane będą projekty:

- dotyczące zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), organizowane dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 1. 
Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 1, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej – do uprawiania sportów zimowych - infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.);  
- dotyczące zajęć w zakresie upowszechniania pływania, w tym dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 2. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 2, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu upowszechniania pływania;  
- dotyczące zajęć w zakresie upowszechniania lekkiej atletyki, organizowanych dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 3. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 3, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej – do prowadzenia zajęć z lekkiej atletyki - infrastruktury sportowej;
- zapewniające powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
- służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
- promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
- promujące wolontariat w sporcie.

4.Termin i warunki realizacji zadań:

a/ zadanie nr 1 może być  realizowane  w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku;
wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 powinny zawierać alternatywny program zajęć sportowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.), które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających – do uprawiania sportów zimowych - warunków pogodowych;

b/ zadanie nr 2 może być realizowane w okresie od 1 marca do 30 listopada 2013 roku i powinno dotyczyć wyłącznie zajęć z zakresu pływania;W przypadku prowadzenia podstawowego kursu nauki pływania, zakres zadania powinien obejmować co najmniej 15 jednostek lekcyjnych dla każdej grupy szkoleniowej;

c/ zadanie nr 3 może być  realizowane  w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 roku i powinno dotyczyć wyłącznie zajęć z zakresu lekkiej atletyki;

d/ dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

e/ wysokość  przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,

f/ przyznanie dotacji mniejszej od wnioskowanej, nie powinno skutkować zmniejszeniem planowanego we wniosku wkładu własnego wnioskującej jednostki,

g/ zakres zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych wnioskodawcy,

h/ zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową  oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, szczególnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz doboru kadry z odpowiednimi kwalifikacjami,

i/ przyznane w ramach dofinansowania środki FZSdU mogą być przeznaczone w szczególności na:

- sprzęt niezbędny do realizacji zajęć (do wysokości 10% kosztów bezp., bez ubiorów i nagród),
- pokrycie kosztów ew. transportu uczestników zajęć,
- wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu lub koszty utrzymania obiektów,
- pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
- koszty obsługi technicznej,
- ubezpieczenie uczestników zajęć,
- wyżywienie uczestników (w uzasadnionych przypadkach),

j/ ze środków FZSdU można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

- koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych,
- koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,
- opłaty za nośniki energii,
- koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,
-  wynagrodzenia osób obsługujących zadanie,

k/ szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą.

5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

a/ wnioski  rozpatrywane będą  z uwzględnieniem  następujących kryteriów:

1) spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami;
2) zgodność projektu z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym, w tym:

- stopień  uwzględnienia priorytetu programowego określonego dla zadania nr 1, nr 2 lub nr 3,
- powszechność  i systematyczność  zajęć,
- udział w realizacji zadania wolontariuszy,
- zakładane efekty edukacyjne i  wychowawcze, z uwzględnieniem promocji zdrowia,  integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nieakceptowanym społecznie;

3) zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji, ilość planowanych zajęć;
4) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;
5) doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na możliwość realizacji zadania;
6) rzetelność i terminowość rozliczeń z realizacji podobnych zadań w latach poprzednich;

b/ dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników oraz dotyczące:

- szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem udziału w szkolnych zawodach sportowych do szczebla gminnego, jeżeli są częścią programu zajęć,
- obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów;

c/ dofinansowaniem nie mogą być objęte obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego;

d/ w planowanych kosztach bezpośrednich (zał. nr.1), kwota dofinansowania ze środków Funduszu, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie powinna przekraczać 10% całości kwoty wnioskowanej dotacji ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów;

e/ środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie w/w zadań (nr 1, 2, 3) rozdzielone zostaną na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w danym województwie, w celu wyrównania szans. Algorytm podziału środków zostanie ustalony na podstawie aktualnych danych, publikowanych w Systemie Informacji Oświatowej.

6. Wymagane dokumenty:

a/ wniosek wraz z załącznikami  nr  1, 2, 3, 4, 5,

b/ aktualny - w dniu składania wniosku - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy,

c/ oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danych zawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty;

d/ kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do wniosku dołączają ponadto: statut potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. a/ winny być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania  wnioskodawcy zgodnie ze statutem  i wpisem do KRS lub ewidencji, o których mowa powyżej.

7. Termin i tryb  składania i rozpatrywania wniosków:

- wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2012r. osobiście lub  drogą  pocztową.
- o terminie  złożenia wniosku drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,
- wniosek wraz z załącznikami (nr 1-5) należy wypełnić wyłącznie elektronicznie, w systemie AMODIT,
- po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, ul. Senatorska 14,
00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie odpowiednio:
zajęcia sportowe dla uczniów 2013 – zadanie nr 1 – upowszechnianie sportów zimowych",
zajęcia sportowe dla uczniów 2013 – zadanie nr 2 – upowszechnianie pływania",
„zajęcia sportowe dla uczniów 2013 – zadanie nr 3 – upowszechnianie lekkiej atletyki".

- rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu Konkursowego do opiniowania wniosków konkursowych,
- wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1– upowszechnianie sportów zimowych, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 grudnia 2012 r.,
- wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 – powszechna nauka pływania, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15  lutego 2013 r.,
- wnioski dotyczące realizacji zadania nr 3 – upowszechnianie lekkiej atletyki, zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15 marca 2013 r.,
- wyniki konkursu zostaną  przedstawione na stronie  internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:  www.msport.gov.pl,  zakładka: Sport Powszechny / Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami  tel.: (22); 24 43 281; 24 43 201; 24 43 213;

Uwaga: Wnioski  złożone po terminie, niekompletne, nieprzesłane równolegle drogą elektroniczna, nie będą rozpatrywane !

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,  który może być pomocny przy planowaniu i rozliczaniu zadania.

 

PRZYKŁADOWA DOKUMENTACJA STOSOWANA PRZY REALIZACJI ZADANIA

(przykładowo wypełniona, tylko do odczytu;
w konkursie obowiązują druki pobrane i zapisane w systemie AMODIT, opatrzone odpowiednią sumą kontrolną):

wniosek+ załączniki do wniosku (nr 1, 2, 3, 4, 5),

Metadane

Data publikacji : 25.10.2012
Data modyfikacji : 25.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry