2011 rok

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert
na dofinansowanie w 2012 roku zadań z zakresu
upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa


W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę: 19 549 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań programu w roku 2010 przeznaczono kwotę – 25 070 000,- PLN.
Na realizację zadań programu w roku 2011 przeznaczono kwotę – 21 304 000,- PLN.

1. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert W pierwszym terminie przyjmowane będą:
- oferty dotyczące zadań realizowanych w okresie 1 stycznia do 30 kwietnia 2012 roku
oraz
- oferty programów, kampanii, projektów i zadań całorocznych, których realizacja może obejmować okres od 1 stycznia do 15 grudnia 2012 roku.
Konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych po 30 kwietnia 2012 roku zostanie ogłoszony po rozpatrzeniu ofert złożonych w pierwszym terminie
.

a) Oferty należy składać do dnia 20 stycznia 2012 roku;
b) O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
c) Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 9 marca 2012 r.
d) Oferty należy składać wyłącznie na formularzach załączonych w ogłoszeniu Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3  po uprzednim wypełnieniu ich w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na wniosek lub załączniki;
e) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
f) Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
g) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

2. Zadania przewidziane do realizacji:

1) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, program „Sportowy Plon”;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, program „Młodość pełna pasji”,
3) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych - „Sport dla wszystkich, zdrowie dla każdego”,
4) Wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej - ”Trzymaj formę”,
5) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą",
6) Zadania związane z promocją sportu dla wszystkich.

3. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

3.1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, które mają na celu:
a) wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną osób starszych, służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu;
b) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
c) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
e) inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej rodzin, osób de faworyzowanych, nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
f) realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko - „Orlik 2012”;
g) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.


4. Zasady przyznawania dotacji:

4.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.
4.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. 2.
4.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych(*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

6. Wymagane dokumenty:
a) formularz oferty Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów);
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
w/w dokumenty są uznawane za aktualne w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia;
d) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.


Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie: „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert na rok 2012 – I etap".

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej.

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, lista wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22)  24 43 216;  24 43 130;  24 47 303. 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu promowania i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

(*)Wymogi formalne (komentarz):
1) Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 6 % wysokości kosztów bezpośrednich w przypadku zadań z zakresy promocji i do 10 % w przypadku pozostałych zadań.
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn.: „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wskazówki i uwagi przydatne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2011
Data modyfikacji : 16.01.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry