2011 rok

Otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów

realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”; działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie  w roku 2012 organizacji zajęć sportowych  dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych  dla Uczniów

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem w 2012 roku wynosi: 12 mln PLN, w tym:

- na realizację zadania nr 1 – 3,0 mln PLN

- na realizację zadania nr 2 – 9,0 mln PLN   

 • Na realizację zadania w 2011 roku przeznaczono kwotę w wysokości 14 496 000,00 PLN
 • Na realizacje zadania w 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 12 966 000,00 PLN

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2011r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. Nr 217, poz. 1290)

1. Zadania przewidziane do realizacji:

W roku 2012 środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznacza się na dofinansowanie realizacji 2 zadań:

Zadanie nr 1.„Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;

Zadanie nr 2.„Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane w szczególności na realizację programów „Powszechnej nauki pływania”.

 

2. Zasady przyznawania dotacji

Konkurs adresowany jest do:

 • klubów  sportowych działających  w formie stowarzyszenia,
 • organizacji pozarządowych, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek na każde z wymienionych zadań. We wniosku należy wykazać wszystkie zajęcia, o dofinansowanie których podmiot ubiega się w danym roku.

3. Priorytetowo  traktowane będą projekty:

 • zajęć w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie), organizowane dla uczniów w miejscu zamieszkania i nauki, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 1; 
 • zajęć nauki pływania dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie zadania nr 2;
 • zapewniające powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
 • służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
 • promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
 • promujące wolontariat w sporcie.

Uwaga: Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania nr 1, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. posiadania lub dostępu do odpowiedniej – do uprawiania sportów zimowych -  infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.).

4.Termin i warunki realizacji zadań:

a/ zadanie nr 1 może być  realizowane  wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2012 roku; wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 powinny zawierać alternatywny program zajęć sportowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.), które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających – do uprawiania sportów zimowych - warunków pogodowych;

b/ zadanie nr 2 może być  realizowane  wyłącznie w okresie od 1 marca do 30 listopada 2012roku; wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 mogą – oprócz nauki pływania - zawierać dodatkowe, uzupełniające formy zająć sportowych;

c/  dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

 • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć– w przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
 • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć- w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

d/  wysokość  przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,

e/  zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową  oraz obowiązującymi przepisami i standardami,

f/   szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki z zleceniobiorcą.

 

5. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

a/ wnioski  rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) spełnienie wymogów formalnych, w tym prawidłowo wypełniony wniosek  wraz z załącznikami;

2) zgodność projektu z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym, w tym:

 • stopień  uwzględnienia priorytetu programowego określonego dla zadania nr 1 lub nr 2,
 • powszechność  i systematyczność  zajęć,
 • udział w realizacji zadania wolontariuszy,
 • zakładane efekty edukacyjne i  wychowawcze, z uwzględnieniem promocji zdrowia,  integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport oraz przeciwdziałania zachowaniom nie akceptowanym społecznie;

3) zakres projektu, w tym: liczba uczestników, okres realizacji i częstotliwość planowanych zajęć;

4) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania;

5) doświadczenie oraz zasoby kadrowe i rzeczowe wnioskodawcy wskazujące na możliwość realizacji zadania;

6) rzetelność i terminowość rozliczeń z realizacji podobnych zadań w latach poprzednich.

b/ dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące odpłatność uczestników oraz dotyczące:

 • szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wyjątkiem udziału w szkolnych zawodach sportowych do szczebla gminnego, jeżeli są częścią programu zajęć,
 • obozów sportowych realizowanych w formie zgrupowań poza miejscem zamieszkania uczniów.

 c/ dofinansowaniem nie mogą być objęte obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego,

d/ w planowanych kosztach bezpośrednich (zał. nr.1), kwota dofinansowania ze środków Funduszu, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie powinna przekraczać 10% całości kwoty wnioskowanej dotacji ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

6. Wymagane dokumenty:

a/ wniosek wraz z załącznikami  nr  1, 2, 3, 4, 5,

b/ aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru, albo zaświadczenie  bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (okres ważności - 3 miesiące od  daty wystawienia),

c/ kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe do wniosku dołączają ponadto: statut potwierdzony „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. a/  winny być opieczętowane i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania  wnioskodawcy zgodnie ze statutem  i wpisem do KRS lub ewidencji, o których mowa powyżej.

7.  Termin i tryb  składania i rozpatrywania wniosków:

 • wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2011r. osobiście lub  drogą  pocztową.
 • o terminie  złożenia wniosku drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego,
 • wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach wypełnionych uprzednio elektronicznie,
 • po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać , opieczętować i wysłać na  adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Promocji i Rozwoju Sportu, ul. Senatorska 14,

00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie odpowiednio:

zajęcia sportowe dla uczniów 2012 – zadanie nr 1 – upowszechnianie sportów zimowych”,

zajęcia sportowe dla uczniów 2012 – zadanie nr 2 – powszechna nauka pływania”

 • rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki, po zapoznaniu się z wynikami prac Zespołu Konkursowego do opiniowania wniosków konkursowych,
 • wnioski dotyczące realizacji zadania nr 1 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 grudnia 2011 r.,
 • wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15  lutego 2012 r.,
 • wyniki konkursu zostaną  przedstawione na stronie  internetowej Ministerstwa Sportu  i Turystyki:  www.msport.gov.pl zakładka: SportPowszechny / Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami  tel.: (022); 24 43 201;  24 43 213; 24 43 281

Uwaga: Wnioski  złożone po terminie, niekompletne, nieprzesłane równolegle drogą elektroniczna, nie będą rozpatrywane!

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”,  który może być pomocny przy planowaniu i rozliczaniu zadania. 

Metadane

Data publikacji : 24.10.2011
Data modyfikacji : 24.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry