2011 rok

II połowa 2011 r. - Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2011 roku zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w ramach zadania "Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich"

Minister Sportu i Turystyki
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej różnych grup społecznych realizowanych w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku
finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2011, na realizację zadań objętych konkursem zaplanowano kwotę: 21 304 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej.
Na realizację zadań programu w roku 2009 przeznaczono kwotę – 17 445 000,- PLN.
Na realizację zadań programu w roku 2010 przeznaczono kwotę – 25 070 000,- PLN.

1. Zadania przewidziane do realizacji:

a) Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w szczególności:
-  w środowisku wiejskim,
-  w środowisku akademickim,
-  w rodzinie oraz w różnych grupach  zawodowych,
-  w środowisku Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.
b) Wspieranie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu poprzez sport;
c) Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
d) Inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa.

2. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:
2.1.Przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, w tym:
a) wspierających realizację priorytetów Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności dotyczących integracji społecznej i wyrównywania szans poprzez sport;
b) promujących wolontariat w sporcie zgodnie z założeniami Europejskiego Roku Wolontariatu;
c) inicjujących i stymulujących aktywność fizyczną w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo oraz wśród osób defaworyzowanych;
d) promujących prozdrowotne, społeczne edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
e) angażujących środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i innych podmiotów.

3. Zasady przyznawania dotacji:

3.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.
3.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. 1.
3.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % kosztów ogółem. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w innych konkursach).

4. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

4.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych (*);
b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru;
c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy;
e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł;
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
h) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5. Wymagane dokumenty:

a) formularz oferty (Wniosek ) oraz załączniki nr  1,  2, 3
b) szczegółowy opis zadania (program, regulaminy, sposób realizacji z uzasadnieniem wydatków w planie kosztów);
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy;
w/w dokumenty są uznawane za aktualne w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia;
d) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.

6. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

a)  Konkurs dotyczy ofert na zadania realizowane w drugim półroczu 2011;
b)  Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2011 roku;
c)  O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego;
d)  Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 31 maja 2011 r.
f)  Oferty należy składać wyłącznie na drukach załączonych w ogłoszeniu (Wniosek ) oraz załączniki nr  1, 2, 3.
g)  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;
h)  Oferty muszą być podpisane przez uprawnione (upoważnione) osoby - zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;
i)  Zadanie powinno być zrealizowane do 31 grudnia 2011 roku;
j)  Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu,
00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14,
lub osobiście w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki
z dopiskiem na kopercie: „Sport Powszechny – konkurs 2011 / II Etap"
 

Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl.
 

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.)

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu popularyzacji i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2443 303, 2443 216, 2443 130 lub 2443 103.

Podmioty realizujące zadania w okresie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (1 lipca – 31 grudnia 2011 r.), które w wyniku rozstrzygnięć konkursowych otrzymają dofinansowanie, będą mogły ubiegać się o uzyskanie dla realizowanego zadania Patronatu Prezydencji, przyznawanego przez Ministra Spraw Zagranicznych.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH
(*)Wymogi formalne (komentarz):

1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) Koszty pośrednie mogą stanowić do 6 % wysokości kosztów bezpośrednich w przypadku zadań z zakresy promocji i  do 10 % w przypadku pozostałych zadań.
4) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem" nie będą uwzględniane.
5) Zapis w statucie „upoważnione osoby" oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
6) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport Powszechny zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag przydatnych przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz rozliczaniu zadania.

Metadane

Data publikacji 31.03.2011
Data modyfikacji 15.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry