2011 rok

II etap otwartego konkursu na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”

realizowanych w ramach zadania "Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich", podzadania "Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży"

Minister Sportu i Turystyki
ogłasza II etap otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie w 2011 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”
finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

W 2011 roku, na realizację zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” zgodnie z projektem budżetu przeznaczono kwotę: 40 528 000,- złotych; ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie;
Na realizację zadań programu w 2009 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 51 043 000,- złotych,
Na realizację zadań programu w 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości: 59 202 809,- złotych.

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w II etapie Konkursu:

a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - termin realizacji od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.,
b) promowanie sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe - termin realizacji od 1 maja do 31 grudnia 2011 r.,
c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji letniej „Sportowe Wakacje”  -  termin realizacji od 22 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.,
d) szkolenia nauczycieli, instruktorów, trenerów, animatorów, wolontariuszy i organizatorów sportu dzieci i młodzieży - termin realizacji od 1 maja  do 31 grudnia 2011 r.

UWAGA: w 2011 roku, ze względu na ograniczone środki finansowe, zadanie „zakup i dystrybucja sprzętu sportowego” nie będzie realizowane;

2. Zasady przyznawania dotacji:

a) Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych,
b)  Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. 1 z uwzględnieniem określonych powyżej terminów realizacji,
c) Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % wnioskowanej kwoty dotacji. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. w ramach innych konkursów,
d)  W przypadku realizacji zadania pn. „Sportowe Wakacje” (pkt. 1c) należy ściśle przestrzegać  zasad przedstawionych poniżej:
• wiek uczestników do 15 lat ( należy wyraźnie określić we wniosku),
• program obozów musi mieć wyłącznie sportowy charakter,
• stawka dofinansowania na 1 uczestnika nie może przekroczyć kwoty 35,- złotych dziennie z przeznaczeniem wyłącznie na zakwaterowanie i wyżywienie,
• „Sportowe Wakacje” powinny mieć charakter obozów ogólnopolskich lub ponadregionalnych.

3. Priorytetowo traktowane będą projekty:

a) o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kompleksów sportowych „Moje Boisko -  Orlik 2012”,   
b) promujące systematyczną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz  prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
c) służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport,
d) promujące wolontariat w sporcie,
e) sprzyjające przeciwdziałaniu agresji, patologiom społecznym i  innym zagrożeniom cywilizacyjnym,
f) integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów, inne,
g) ukierunkowane na wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 

4. Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:

a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
c) zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
d) znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
f) udział w finansowaniu zadania środków pochodzących z budżetów jednostek samorządowych oraz funduszy UE,
g) udział w realizacji zadania wolontariuszy,
h) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach,
i) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

5. Wymagane dokumenty:

a) Wniosek wraz z załącznikami nr  1, nr  2, nr  3,
b) szczegółowy program i (lub) regulamin przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia, odpowiednio: konspekt scenariusza filmu lub propozycji wydawniczej, itp.,
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
d) statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w jego imieniu,
Uwaga:  Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jest uznawany za aktualny w okresie 3 miesięcy od daty wystawienia.

6. Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków:

a) Konkurs ma charakter otwarty. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski nadesłane do dnia 21 kwietnia 2011 r.; projekty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków,
b) wnioski, które wpłyną w terminie określonym powyżej w ramach II etapu Konkursu, zostaną rozpatrzone do dnia 31 maja 2011 r.
c) wnioski konkursowe można składać osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Sport Wszystkich Dzieci –  II etap konkursu na 2011 r.”,
d) o terminie złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego,
e) wnioski należy składać na załączonych do ogłoszenia drukach (Wniosek, załączniki nr  1, nr  2, nr  3),
f) wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy,
g) w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisami osób uprawnionych (upoważnionych) do działania w imieniu wnioskodawcy. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.

Oceny i wyboru wniosków dokonuje właściwy merytorycznie departament poprzez powołany przez Ministra Zespół Konkursowy, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 1051).

Podmioty realizujące zadania w okresie Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (1 lipca – 31 grudnia 2011 r.), które w wyniku rozstrzygnięć konkursowych otrzymają dofinansowanie, będą mogły ubiegać się o uzyskanie dla realizowanego zadania Patronatu Prezydencji, przyznawanego przez Ministra Spraw Zagranicznych.
 

Uwaga:

1) Klasyfikacja procentowa naliczania kosztów pośrednich (*) przyporządkowana do poszczególnych  zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci”:
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży: do 10%,
b) promowanie sportu dzieci i młodzieży, wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe: do 6%.
c) organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji letniej „Sportowe Wakacje”: do 8%,
d) szkolenia nauczycieli, instruktorów, trenerów, animatorów, wolontariuszy i organizatorów sportu dzieci i młodzieży: do 6%,

(*)  koszty pośrednie należy naliczać od wysokości sumy kosztów bezpośrednich

2) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,

3) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem projektu.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodnie z jego treścią dopełnienie wszelkich wymogów formalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022), 24 43 281, 24 43 280, 24 43 214, 24 43 206.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce Sport powszechny zamieszczono dokument pn. Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania. 

Metadane

Data publikacji 30.03.2011
Data modyfikacji 15.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry