2008 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach programu "Sport Wszystkich Dzieci"

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określa Rozporządzenie

 
1. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”:
 
a) zakup i dystrybucja sprzętu sportowego (szczegółowe zasady + wniosek,)
b) organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
c)  organizacja obozów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Sportowe wakacje”,
d)  wojewódzki program „Preselekcja młodzieży do sportu” w ramach szkolenia kadr wojewódzkich młodzików (koordynacja – wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe).
e) organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego),
f) dofinansowanie działalności animatorów sportu dzieci i młodzieży, (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego),
g) dofinansowanie działalności organizatorów sportu dzieci i młodzieży w środowiskach  wiejskich (koordynuje Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe ),
h) dofinansowanie projektu „Animator programu „Moje boisko - Orlik – 2012” (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego),
i)  organizacja szkoleń dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą,
j)  promowanie sportu dzieci i młodzieży (m.in. konkurs w ramach projektu „Karol”), wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe oraz inne przedsięwzięcia promocyjne.
 
2. Zasady przyznawania dotacji
 
2.1 Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest działalność w zakresie rozwijania kultury fizycznej sportu wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności do ogólnopolskich stowarzyszeń, w tym polskich związków sportowych.
2.2 Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt. 1.
 
3. Priorytetowo traktowane będą oferty:
 
a)      o zasięgu ogólnopolskim, realizowane w formie programów, kampanii oraz imprez masowych,
b)      promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu.
 
4. Kryteria stosowane przy wyborze ofert/wniosków:
 
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność oferty z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
c) ranga projektu dla rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży,
d) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujące na możliwość realizacji zadania,
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów z uwzględnieniem udziału środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł,
f) rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań w poprzednich latach (o ile zadania były zlecane),
g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w innych środowiskach.
 
5. Wymagane dokumenty:
 
a)  Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3
b) szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, konspekt scenariusza filmu lub, specyfikacje kompletu sprzętu lub inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosków,
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.),
d)  statut wnioskodawcy opatrzony potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w jego imieniu,
e) aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami na rzecz tych podmiotów.
 
6. Termin i tryb składania ofert:
 
a) Konkurs ma charakter otwarty. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 12 grudnia 2008 roku, oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków,
b)  oferty konkursowe można składać osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Sport Wszystkich Dzieci – oferta zadań na rok 2009,
c) o terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego,
d) oferty należy składać na załączonych do ogłoszenia drukach (Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2, 3),
e) oferty muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) do działania w imieniu wnioskodawcy, zgodnie z zapisami statutu, oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy,
f) w przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisami osób uprawnionych (upoważnionych) do działania w imieniu wnioskodawcy. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
 
 
Oceny i wyboru ofert dokonuje właściwy merytorycznie Departament, który przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: www.msport.gov.pl / zakładka Sport Powszechny / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 
Wnioskodawcy powierzone zadania w zakresie sportu dzieci i młodzieży zobowiązani są wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 10 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006, Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
 
Uwaga:
1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
2) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego.
 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniem i zgodne z jego treścią dopełnienie wymogów formalnych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych zadań wraz z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów (022) 2443281, 2443280, 2443214, 2443206.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w menu głównym zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania.

 

Metadane

Data publikacji : 10.11.2008
Data modyfikacji : 14.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry