2008 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w ramach dotacji budżetowej na rok 2009

 

1. Zadania przewidziane do realizacji:
a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz w różnych grupach zawodowych i społecznych,
d) promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze,
e) promocja sportu powszechnego,
f) współpraca z Polonią i Polakami za granicą.
2. Kwota środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań wymienionych w punkcie 1 ogłoszenia wynosi: 19 496 000 PLN
3. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań wymienionych w pkt 1
4. Zasady przyznawania dotacji:
4.1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
- stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym
4.2. Priorytetowo traktowane będą oferty przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie całorocznych programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym, wykorzystujących prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, a także przedsięwzięć:
a)   Inicjujących aktywność fizyczną u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, szczególnie dorosłej młodzieży i osób w starszym wieku;
b)   Umożliwiających dostęp do aktywności sportowej całych rodzin;
c)   Integrujących i angażujących działania i środki finansowe różnych podmiotów i środowisk;
d)   Stymulujących aktywność społeczną i zawodową oraz sportową dla wszystkich,
e)   Wzmacniające zaangażowanie pracodawców w działania związane z prozdrowotną aktywnością sportową pracowników i ich rodzin.
 
4.3. Zadanie winno być realizowane z najwyższa starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.
4.4. Zadanie winno być zrealizowane do końca 2009 roku.
4.5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
4.6. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta    pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą.
 
5. Termin i tryb składania ofert
a) Konkurs ma charakter otwarty i całoroczny. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone oferty nadesłane do dnia 12 grudnia 2008 roku. Oferty złożone w późniejszym terminie będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków.
c) Oferty konkursowe należy składać osobiście lub drogą pocztową w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie na adres:

 
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Powszechnego
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
 
z dopiskiem na kopercie: „Sport powszechny – oferta zadań na rok 2009”
 
 
d) O terminie złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego,
e) Oferty należy składać na właściwych drukach załączonych poniżej; oferty muszą być podpisane przez upoważnione osoby – zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy.
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późń. zm.).
 
 
6. Wymagane dokumenty:
 
a) Formularz oferty ( Wniosek ) oraz załączniki nr 1, 2, 3
 
b) szczegółowy opis zadania oraz program, regulaminy itp.
 
c) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późń. zm.),
 
d) statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby,
 
e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego.
 
7. Kryteria i tryb stosowany przy rozpatrywaniu ofert
7.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) spełnienie wymogów formalnych (*);
b) zgodność zakresu merytorycznego z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie;
c) ranga projektu dla realizacji zadań państwowych w zakresie rozwoju i upowszechniana sportu dla wszystkich;
d) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów z uwzględnieniem udziału środków własnych oraz pochodzących z innych źródeł;
f) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach;
g) rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane);
 
OCENY I WYBORU OFERT DOKONUJE WŁAŚCIWY MERYTORYCZNIE DEPARTAMENT, KTÓRY PRZEDSTAWIA PROPOZYCJE DOFINANSOWANIA DO AKCEPTACJI MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI.
 
Wyniki konkursu przedstawiające propozycje dofinansowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.msport.gov.pl/ w zakładce Sport Powszechny / Dofinansowanie ze środków budżetowych.
 
Wnioskodawcy powierzone im zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zobowiązani są wykonywać zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, w szczególności z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
___________________________________________________________________________________
 
Wątpliwości i pytania można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2443 216, 2443 215, lub 2443 130.
 
Uwaga:
Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w menu głównym znajduje się dokument „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania” zawierający wskazówki pomocne przy planowaniu zadania i tworzeniu oferty.
 
(*) Wymogi formalne (komentarz):
1) Wniosek wraz z załącznikami należy składać wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
2) Wniosek i załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny tzn. wszystkie rubryki. We wniosku należy uwzględnić te wszystkie informacje, które wskazują na celowość i zasadność umieszczenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach planu finansowego. Szczególnie dotyczy to opisu zadania.
3) W przypadku składania kopii zaświadczeń lub dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem o zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby. Kopie pozbawione klauzuli „za zgodność z oryginałem” nie będą uwzględniane.
4) Zapis w statucie „upoważnione osoby” oznacza konieczność załączenia do oferty stosownego upoważnienia dla osób podpisujących dokumenty oferty.
5) Braki formalne, w szczególności brak wymaganych dokumentów lub sporządzenie ich na niewłaściwych formularzach, skutkują odrzuceniem wniosku konkursowego. 

Metadane

Data publikacji : 10.11.2008
Data modyfikacji : 14.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry