2014 rok

Konukurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,

mistrzostwach świata i Europy

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych

z przygotowamiem i udziałem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych
w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536, późn. zm.), § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156,
poz. 1051) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz Decyzji nr 10 Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowanie
i udziałem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w roku 2014
.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014 oraz zaprasza do składania wniosków.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

Przygotowanie i udział zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w roku 2014

Na realizację ww. zadania Departament Sportu Wyczynowego w 2014 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości 12 246 000,00 zł
/słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy zł 00/100/.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotację na realizację w/w zadania mogą uzyskać wyłącznie podmioty określone w § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) oraz polskie związki sportowe.
 2. Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie w/w zadania.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań na zasadach określonych w Decyzji nr 10 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w roku 2014.
 5. Wnioskodawca musi wykazać udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu.
 6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.
 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

 1. Spełnienie wymogów formalnych - Wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
  w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
 3. Zasięg działania Wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe Wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
 5. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
 6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
 7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 9. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu
  w innych środowiskach.
 10. Rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich
  (o ile zadania były zlecane).
 11. Kryteria merytoryczne określono odpowiednio w Decyzji Ministra Sportu i Turystyki
  nr 10 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w roku 2014.

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

IV. Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z KRS lub wydruk komputerowy pobrany zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Oferenta,
 • zestawienie zbiorcze kosztów (zał. nr 1),
 • harmonogram planowanych działań (zał. nr 2),
 • ramowy roczny program szkolenia sportowego lub program przedsięwzięcia.

Wniosek i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

V. Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2014 r. do
  31 grudnia 2014 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Wniosek na konkurs –dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych
  z przygotowaniem i udziałem zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych
  w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy
  w roku 2014
  .
 4. Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia):

od 02 grudnia 2013 roku do 31 października 2014 roku

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 21 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. Ocena wniosku zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.
 3. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń,
  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

W 2012 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie na kwotę 12 294 000,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 19.

W 2013 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie na kwotę 11 898 000,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 24 (stan na dzień 30/11/2013 r.).

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Metadane

Data publikacji : 03.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Sławomir Krasucki
do góry