2013 rok

Nabór ofert w konkursie na dofinansowanie w 2013 r. Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych

realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs
na dofinansowaniew 2013 r. Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych
realizowanych w ramach zadania:„Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”,
 działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środkówFunduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

               

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

I. Zadanie  i terminy przewidziane do realizacji :

organizacja Mistrzostw Polski  i Pucharów Polski Osób Niepełnosprawnych

od  19  czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Jednocześnie zastrzega się, iż przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej.

II. Priorytetowo będą traktowane wnioski:

 1. promująceprozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 2. o zasięgu ogólnopolskim,
 3. promujące aktywność fizyczną uczestników i  przełamujące bariery społeczne.
 4. promujące wolontariat w sporcie,
 5. przewidujące włączanie społeczne starszych osób z niepełnosprawnością (50+),
 6. integrujące i angażujące środki finansowe jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE, sponsorów i inne.

III. Wysokość środków publicznych[1]:

Środki w wysokości 1 470 000,00 zł.  na realizację zadań wyłonionych w konkursie pochodzą z przeznaczonej na rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych części Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wpływów do Funduszu.

W 2012 r. na realizację w/w zadania,  ze środków FRKF przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 400 000,00. W 2011 r. zadanie nie było realizowane przez Departament Sportu dla Wszystkich.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania:

 1. Konkurs adresowany jest do ogólnopolskich organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.
 2. Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych konkursów).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

    4. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki.

    5. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki lub upoważniona przez niego osoba, w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

    6. Rozstrzygnięcie konkursu jest publikowane na stronie  internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. O przyznaniu dotacji organizacje będą powiadamiane również pisemnie. 

    7. Przekazanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a organizacją pozarządową.

    8. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zobowiązana jest do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

V. Terminy i warunki realizacji zadań zleconych:

 1. Do konkursu można zgłosić wyłącznie Mistrzostwa Polski i Puchary Polski, które będą realizowane w terminie  19  czerwca 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. [2]
 2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych  w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 3. „Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki z zleceniobiorcą.
 5. W ramach zadania kwota dofinansowania ze środków Funduszu, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie może przekraczać 10%  kosztów bezpośrednich z FRKF. Ze środków Funduszu nie jest dofinansowany zakup wózków sportowych, strojów sportowych oraz sprzętu wyczynowego.
 6. Ze środków przeznaczonych na realizację zadania wymienionego w pkt. I niniejszego ogłoszenia, nie mogą być finansowane koszty udziału zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych.
 7. W ramach realizowanego zadania nie można dofinansować kosztów psychologa, fizjoterapeuty, masażysty, odnowy biologicznej oraz zakupu odżywek.
 8. Liczba zawodników biorących udział w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski nie może być mniejsza niż 40 osób.
 9. Maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków Funduszu:
  • Obsługa zadania:

- Trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 dzień
- Obsługa techniczna – do 80 zł brutto/1 dzień

 • Koszty pośrednie: do 10% naliczane od sumy kosztów bezpośrednich FRKF:
 • Ze środków FRKF (w tym koszty pośrednie)  nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie:

- remontów biura;
- wyposażenia biura w meble;
- badań i ubezpieczeń pracowniczych;
- doszkalania pracowników;
- odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
- funduszu socjalnego;
- lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

VI. Terminy i tryb składania ofert:

 1. Ofertę stanowi wniosek wraz z załącznikami: załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania, załącznik nr 2– plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego, załącznik nr 3– plan finansowy kosztów pośrednich. W przypadku ofert obejmujących kilka zadań jednostkowych należy sporządzić również jeden zbiorczy plan rzeczowo-finansowy.
 2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.
 3. Na ofercie należy dopisać „Otwarty konkurs ofert. Mistrzostwa Polski i Puchary Polski Osób Niepełnosprawnych – FRKF 2013”
 4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do  15 lipca 2013 r. Datą złożenia oferty jest data:

- jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport  i Turystyki lub data stempla pocztowego
 oraz
- wysłania elektronicznego (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane oferty przesłane wyłącznie w formie elektronicznej).

    5. Do oferty należy dołączyć:

     a) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,

     b) oświadczenie potwierdzające zgodność i aktualność danychzawartych w w/w dokumencie rejestracyjnym na dzień składania oferty (w treści wniosku);

     c) statut wnioskodawcy,

     d) programy Mistrzostw Polski i Pucharów Polski.

     6. Wniosek i załączniki opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisane przez osoby wymienione w krajowym rejestrze sądowym jako uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

     7. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w punkcie 6.

VII. Termin, tryb i kryteria oceny ofert:

 1. Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż 31 sierpnia 2013 r.
 2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne,  jak w szczególności:

  a) niezgodność zakresu merytorycznego

  b) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,

  c) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,

  d) dotyczące zadania  innego niż wymienione w ogłoszeniu,

  e) złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,

  f) złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

  g) przekroczenie stawek maksymalnych określonych w warunkach konkursu, h) błędy rachunkowe.

3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

    a) spełnienie wymogów formalnych, 
    b) zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
    c) zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
    d )wiarygodność wnioskodawcy oceniana na podstawie rzetelności, terminowości i sposobu wykonania i rozliczenia zleconych zadań publicznych w latach poprzednich,
    e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
    f) wysokość środków finansowych pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub z funduszy europejskich.

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone  w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki,  w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 105).


[1] W 2012 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, ze środków FRKF wydatkowano łączną kwotę  13 417 091,95. W 2011 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, ze środków FRKF wydatkowano łączną kwotę 13 485 000,00 zł.
[2] Jednocześnie zastrzega się, iż przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie te przedsięwzięcia, których realizację zaplanowano po terminie złożenia oferty konkursowej.

 

Metadane

Data publikacji : 19.06.2013
Data modyfikacji : 20.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Bojanowska
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry