2012 rok

Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2013 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych

realizowanych w ramach zadania:„Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”, działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs
na dofinansowanie w 2013 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych
realizowanych w ramach zadania:„Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla Wszystkich”,
 działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych”
finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

               

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 I Zadania przewidziane do realizacji:

 1. organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
 2. organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – program „Animator sportu osób niepełnosprawnych” - koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego,
 4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 5. promocja sportu osób niepełnosprawnych,
 6. zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

 II Priorytetowo będą traktowane wnioski:

 1. przewidujące włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym imprezy i obozy sportoweo charakterze integracyjnym,
 2. przewidujące włączanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych (50+),
 3. promujące prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 4. promujące wolontariat w sporcie.

III Wysokość środków publicznych:

Środki w wysokości 11 898 000,00  PLN na realizację zadań wyłonionych w konkursie pochodzą z przeznaczonej na rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych części Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wpływów do Funduszu.

W 2012 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, ze środków FRKF przyznano dofinansowanie na łączną kwotę  13 303 000,00 zł (stan na dzień  25 października 2012 r.).

W 2011 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, ze środków FRKF wydatkowano łączna kwotę 13 485 000,00 zł.

IV Zasady przyznawania dofinansowania:

 1. Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
 2. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególne organizacje.
 3. Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych). Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych konkursów).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 5. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki.
 6. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki lub upoważniona przez niego osoba, w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
 7. Rozstrzygnięcia konkursu są publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. O przyznaniu dotacji organizacje będą powiadamiane również pisemnie. 
 8. Przekazanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a organizacją pozarządową.
 9. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zobowiązana jest do przedstawienia, w terminie 21 dni od daty powiadomienia, korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

V Terminy i warunki realizacji zadań zleconych:

 1. Do konkursu można zgłosić wyłącznie zadania wymienione w punkcie I, których termin realizacji nie wykracza poza 31 grudnia 2013 r.
 2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 3. „Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 4. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki z zleceniobiorcą.
 5. W ramach zadań: „organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” i „organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych”, kwota dofinansowania ze środków Funduszu, planowana na zakup niezbędnego do realizacji zadania sprzętu sportowego, nie może przekraczać 10%  kosztów bezpośrednich z FRKF. Ze środków Funduszu nie jest dofinansowany zakup wózków sportowych oraz sprzętu wyczynowego.
 6. Ze środków przeznaczonych na realizację zadań, wymienionych w pkt. I niniejszego ogłoszenia, nie mogą być finansowane koszty udziału zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych.
 7. Liczba uczestników obozu nie może być mniejsza niż 40 osób, w tym co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.
 8. Długość trwania każdego obozu sportowego musi zawierać się w przedziale 10-14 dni.
 9. W ramach żadnego z wymienionych w pkt. I zadań, nie można dofinansować kosztów psychologa, fizjoterapeuty, masażysty, odnowy biologicznej oraz zakupu odżywek.
 10. Maksymalne stawki w ramach dofinansowania ze środków Funduszu:

Koszt dziennego utrzymania uczestnika obozu (wyżywienie + zakwaterowanie) - do 60 zł na 1 osobę 

Obsługa zajęć w sekcjach sportowych:

Trener i instruktor – do 40 zł brutto/1 h
Obsługa techniczna – do 20 zł brutto/1 h

Obsługa imprez  i obozów sportowych:

Trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 dzień
Obsługa techniczna – do 80 zł brutto/1 dzień

Koszty pośrednie naliczane od sumy kosztów bezpośrednich, wg zadań:

a) Zajęcia w sekcjach sportowych: do 10%
b) Imprezy sportowe: do 10%
c) Animator sportu osób niepełnosprawnych: do 10%
d) Obozy sportowe: do 8%
e) Promocja sportu osób niepełnosprawnych: do 6%
f) Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych: do 6%.

Ze środków FRKF (w tym koszty pośrednie)  nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie:

 • remontów biura;
 • wyposażenia biura w meble;
 • badań i ubezpieczeń pracowniczych;
 • doszkalania pracowników;
 • odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii;
 • funduszu socjalnego;
 • lokalnych ryczałtów samochodowych.

 

VI Terminy i tryb składania ofert:

1. Ofertę stanowi wniosek wraz z załącznikami: załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania, załącznik nr 2– plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego, załącznik nr 3– plan finansowy kosztów pośrednich. W przypadku ofert obejmujących kilka zadań jednostkowych prosimy sporządzić również jeden zbiorczy plan rzeczowo-finansowy.

2. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14.

3. Na ofercie należy dopisać „Otwarty konkurs ofert. Rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2013”

4. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 14 grudnia 2012 r. Datą złożenia oferty jest data:

- jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sport  i Turystyki lub data stempla pocztowego
 oraz
- wysłania elektronicznego (data nie może wykraczać poza termin składania ofert).

Wnioski wraz z załącznikami nieprzesłane drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane (analogicznie nie będą rozpatrywane oferty przesłane wyłącznie w formie elektronicznej).

5. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
b) statut wnioskodawcy,
c) w zależności od rodzaju zadania: szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia (np. imprezy, obozu), konspekt scenariusza filmu lub wydawnictwa,  a w przypadku zakupu sprzętu - specyfikację sprzętu sportowego.

6. Wniosek i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby wymienione w krajowym rejestrze sądowym lub ewidencji klubów sportowych jako uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

7. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w punkcie 6.

VII Termin, tryb i kryteria oceny ofert:

1. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. że w pierwszej fazie konkursu zostaną ocenione oferty złożone w terminie określonym w punkcie VI.4. Rozstrzygnięcie pierwszej fazy konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2013 r. Oferty złożone po 14 grudnia 2012 r. będą rozpatrywane później, w miarę posiadanych środków.

2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne,  jak w szczególności:

a) niezgodność zakresu merytorycznego,
b) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
b) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
d) dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
e) dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
f) złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
g) złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
h) przekroczenie stawek maksymalnych określonych w warunkach konkursu,
i) błędy rachunkowe,
j) oferty już raz rozpatrzone negatywnie z przyczyn merytorycznych.

3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) spełnienie wymogów formalnych, 
b) zgodność treści wniosku z zadaniami i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,
c) zasięg działania wnioskodawcy, stan zasobów kadrowych i rzeczowych oraz doświadczenie wskazujące na możliwość realizacji zadania,
d) udział wolontariuszy w obsłudze zadania,
e) wiarygodność wnioskodawcy oceniana na podstawie rzetelności, terminowości i sposobu wykonania i rozliczenia zleconych zadań publicznych w latach poprzednich,
f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów, z uwzględnieniem wysokości środków własnych,
g) wysokość środków finansowych pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub z funduszy europejskich.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 24 43 129, 24 43 105;

Wnioskodawcy, których oferty zostaną zakwalifikowane do realizacji i otrzymają dofinansowanie, zobowiązani są wykonywać powierzone im zadania z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem i w oparciu o zasady ustalone w drodze umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki,  w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010, Nr 156, poz. 105).


 

Metadane

Data publikacji : 20.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry