2011 rok

Program dofinansowania zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w 2012 r.

I. WPROWADZENIE

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zadania publiczne w zakresie przygotowań kadry narodowej osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w 2012 roku, prowadzone przez polskie związki sportowe lub Polski Komitet Paraolimpijski, zgodnie z niniejszymi zasadami, na podstawie:
a) art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
c) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 95)*.
*jeżeli w okresie realizacji zadania zostanie wydane nowe rozporządzenie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do jego przestrzegania.

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznawać będzie w 2012 roku dofinansowanie na program przygotowań kadry narodowej osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy. Program obejmuje m.in. realizację szkolenia sportowego zawodników kadry narodowej w ramach przygotowań do XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Londyn 2012 oraz XXII Letnich Igrzysk Głuchych Budapeszt 2013.
2. Wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację programu w 2012 roku znajduje się na poziomie dofinansowania wg planu na rok 2011.
3. Celem programu jest realizacja szkolenia sportowego zawodników kadry narodowej w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych igrzysk.
4. Ofertę na realizację zadań publicznych objętych programem mogą składać wyłącznie polskie związki sportowe oraz Polski Komitet Paraolimpijski.


III. ZASADY REALIZACJI ZADAŃ

1. Szczegółowy zakres dofinansowania:
a) konsultacje i zgrupowania krajowe i zagraniczne, w tym: koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu, wynajmu obiektów sportowych i sprzętu sportowego, odnowy biologicznej, wynagrodzeń trenerów, instruktorów i innych osób współpracujących (fizjoterapeuta, psycholog, technik, mechanik, serwisant, itp.),
b) badania diagnostyczne/monitoring,
c) zakup leków, suplementów diety i odżywek,
d) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
e) stypendia sportowe,
f) koszty pośrednie, zgodnie z planem kosztów (zał. nr 1 D do wniosku).

2. Zasady organizacji szkolenia sportowego
a) Szkolenie sportowe może być realizowane w formie zgrupowań i konsultacji krajowych oraz - w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Sportu i Turystyki - zgrupowań zagranicznych (poz. 1 i 2 zał. nr 1 do wniosku).
b) Dofinansowanie szkolenia sportowego obejmuje wyłącznie członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych, na podstawie wykazu kadry złożonego w Departamencie Sportu Wyczynowego w formie pisemnej i elektronicznej.
c) Uaktualnienia składu kadry należy dokonywać półrocznie, przesyłając jej wykaz w formie elektronicznej do Departamentu Sportu Wyczynowego.
d) Wysokość środków publicznych udzielanych na dofinansowanie wynagrodzeń szkoleniowców[1] oraz osób współpracujących (w ramach kosztów bezpośrednich zadań przy akcjach):
• trener, instruktor - do 200 zł/dzień,
• lekarz, terapeuta – do 250 zł/dzień,
• technik, mechanik, serwisant, itp. – do 130 zł/dzień[2].

3. Stypendia sportowe
a) Stypendia będą przyznawane decyzją Ministra Sportu i Turystyki, na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej.
b) Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia obsługi finansowej i przechowywania dokumentacji związanej z wypłatą stypendiów.

4. Koszty pośrednie
Koszty pośrednie, z przyznanych na realizację zadania środków finansowych udzielanych z budżetu państwa, ustalane są w drodze negocjacji, nie mogą jednak przekroczyć 20 % kosztów bezpośrednich.

5. Inna dokumentacja
Zleceniobiorca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji w zakresie:
a) dystrybucji produktów leczniczych, suplementów diety i odżywek (ewidencja zawierająca m.in. listę zawodników potwierdzających ich odbiór),
b) dystrybucji sprzętu sportowego,
c) badań diagnostycznych zawodników kadry.
 

IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKU

1. Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 grudnia 2011 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego), osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć również drogą elektroniczną. Dokumentacja musi być sporządzona na formularzach, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Na dokumentację wstępną składają się:
a) wniosek na powierzenie realizacji zadania państwowego z udziałem środków finansowanych z budżetu państwa,
b) zestawienie zbiorcze kosztów - zał. nr 1 do wniosku,
c) harmonogram planowanych działań – zał. nr 2 do wniosku (zbiorczy oraz do każdego sportu osobno),
d) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Na dokumentację do umów składają się:
a) zaktualizowany wniosek na powierzenie realizacji zadania państwowego z udziałem środków finansowanych z budżetu państwa,
b) zestawienie zbiorcze kosztów - zał. nr 1,
c) zestawienie kosztów stypendiów sportowych - zał. nr 1A,
d) plan kosztów pośrednich - zał. nr 1 D,
e) harmonogram planowanych zadań - zał. nr 2,
f) harmonogram przekazywania zaliczek - zał. nr 3,
g) skład kadry narodowej - zał. nr 4,
h) wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących – zał. nr 5,
i) szczegółowe zestawienie członków kadry narodowej do stypendium sportowego -zał. nr 6,
j) indywidualny plan organizacji szkolenia zawodnika lub zespołu zawodników - zał. nr 7.
5. Dokumentacja musi być opatrzona pieczęcią wnioskodawcy oraz być podpisana przez osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentowania podmiotu.
6. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w pkt 5.
7. Wniosek musi przewidywać własny wkład finansowy Wnioskodawcy w realizację zadania. Wkład ten nie może być finansowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych zadań.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Sportu i Turystyki może wyrazić zgodę na odstępstwa od opracowanych zasad dotyczących przyznawania dofinansowania i szkolenia członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych.


V. TRYB STOSOWANY PRZY DOKONYWANIU OCENY WNIOSKU

1. Oceny wniosków dokonuje Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.
2. Wnioskodawca, w którego wniosku stwierdzono błędy formalne, zostanie wezwany w formie pisemnej do jego poprawienia.
3. Odrzuceniu podlegają wnioski zawierające informacje niezgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym Wnioskodawcy.
4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosku i informacji o wysokości przyznanego dofinansowania na realizację zadań publicznych, Wnioskodawca składa do Ministerstwa Sportu i Turystyki dokumentację niezbędną do podpisania umowy, zgodnie z rozdziałem IV pkt 4.
5. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od decyzji Ministra nie przysługuje odwołanie.
6. Wykaz rozpatrzonych wniosków zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa.


VI. ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA ZADAŃ

1. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.
2. Środki finansowe na realizację zadań mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w umowie i w załącznikach do umowy.
3. Przekazywanie środków finansowych będzie odbywać się w formie zaliczek, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
4. Zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zadania jest dopuszczalna pod warunkiem, że Zleceniobiorca zawiadomi pisemnie Zleceniodawcę o okolicznościach uzasadniających tę zmianę i Ministerstwo Sportu i Turystyki wyrazi na nią zgodę.
5. Zmiany w załącznikach nr 1-3 wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Wraz z wnioskiem o zmianę i jego uzasadnieniem należy złożyć:
a) plan po zmianach zestawienia zbiorczego - zał. nr 12,
b) plan po zmianach harmonogramu planowanych działań - zał. nr 13.
6. W przypadku zmiany załączników nr 4-7 zleceniobiorca jest zobowiązany do przedstawienia Ministerstwu Sportu i Turystyki ich zaktualizowanej wersji. Zmiana załączników nie wymaga zachowania formy pisemnego aneksu.
7. Przy realizacji zadania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, dostępne na stronie internetowej Ministerstwa.
8. W terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, Zleceniobiorca przedstawia sprawozdanie całościowe zgodnie z zawartą umową. Dokumentację rozliczeniową stanowią załączniki:
a) sprawozdanie opisowe częściowe/końcowe z wykonania zadania publicznego - zał. nr 16,
b) sprawozdanie finansowe z realizacji zadania - zał. nr 17,
c) rozliczenie kosztów stypendiów sportowych - zał. nr 17 A,
d) rozliczenie kosztów pośrednich realizacji zadania - zał. nr 17 D,
e) wykonanie harmonogramu planowanych działań - zał. nr 18,
f) zestawienie faktur/rachunków do zrealizowanego działania - zał. nr 18 A.
9. Zleceniodawca zatwierdza rozliczenie zadania w terminie 30 dni od daty wpływu rozliczenia. Przy rozliczeniu zadania w szczególności będą brane pod uwagę:
a) terminowe złożenie sprawozdania,
b) zgodność realizacji zadania z działaniami określonymi we wniosku i zawartej umowie,
c) osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania i ich zgodność z ofertą,
d) prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków publicznych,
e) rzetelność przedstawionej dokumentacji rozliczeniowej.

_____________________________________________________________________________________

[1]Dofinansowania nie może otrzymać szkoleniowiec pobierający wynagrodzenie w ramach zawartej umowy finansowanej ze środków FRKF.
[2]Podane kwoty są kwotami brutto. 

Metadane

Data publikacji : 29.11.2011
Data modyfikacji : 29.11.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry