2010 rok

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”

podzadania: „Upowszechnianie Sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2011 r. zadań z zakresu rozwijania sportu osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach zadania: „Popularyzacja i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”, podzadania: „Upowszechnianie Sportu osób niepełnosprawnych” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Warunki i tryb składania wniosków, przyznawania dofinansowania oraz przekazywania środków finansowych z Funduszu określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

I. Zadania przewidziane do realizacji:

1.organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych,
2.organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
3.prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych – Program „Animator sportu osób niepełnosprawnych” - koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego,
4. organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych,
5.szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych,
6.promocja sportu osób niepełnosprawnych,
7.zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.

II. Priorytetowo będą traktowane wnioski przewidujące:

1.włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, poprzez sport;
2.realizowane z udziałem wolontariuszy;
3.działania kształtujące zachowania prozdrowotne społeczeństwa i promujące zdrowie,
4.działania integracyjne, realizowane w szczególności na obiektach „Moje Boisko – ORLIK 2012”.
 

III, Wysokość środków publicznych:

Środki w wysokości  14, 425 mln PLN na realizację zadań wyłonionych w konkursie pochodzą z przeznaczonej na rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych części Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wpływów do Funduszu.

W 2010 r. na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznano dofinansowania na łączną kwotę 17 671 779 zł (stan na dzień 15 grudnia 2010 r.). W 2009 r. na realizację zadań w zakresie sportu wśród osób niepełnosprawnych, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dzień 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 31 436 442,33.

IV. Zasady przyznawania dofinansowania:

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, z tym że o dofinansowanie zadania: Szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych mogą się ubiegać wyłącznie ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń (polskie związki sportowe) działające w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.
 2. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dokładnie określać podział obowiązków pomiędzy poszczególne organizacje.
 3. Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% wnioskowanej kwoty. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. otrzymanych w ramach innych konkursów).
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 5. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki.
 6. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki lub upoważniona przez niego osoba, w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego  i nie służy od niej odwołanie.
 7. Rozstrzygnięcia konkursu są publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. O przyznaniu dotacji organizacje będą powiadamiane również pisemnie. 
 8. Przekazanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a organizacją pozarządową.
 9. W przypadku przyznania dofinansowania niższego niż wnioskowane, organizacja pozarządowa zobowiązana jest do przedstawienia, w terminie 21 dni od daty powiadomienia, korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania.

V. Terminy i warunki realizacji zadań zleconych:

 1. Do konkursu można zgłosić wyłącznie zadania wymienione w punkcie I, których termin realizacji nie wykracza poza okres od 15 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
 2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób i w terminach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 3. „Najwyższa staranność” oznacza w szczególności: wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 4. Nazwy: „Mistrzostwa Polski” i „Puchar Polski” są zastrzeżone dla zawodów rozgrywanych przez zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych, tj. sportu wyczynowego. Posługiwanie się tymi nazwami w opisie zadań zgłaszanych do konkursu będzie podstawą do odrzucenia oferty w całości.
 5. Plany rzeczowo-finansowe zadania „Zakup sprzętu sportowego” nie mogą przewidywać finansowania ze środków Funduszu kosztów zakupu strojów i wózków sportowych.
 6. Maksymalne stawki udzielane ze środków Funduszu:

Koszt dziennego utrzymania uczestnika obozu (wyżywienie + zakwaterowanie) - do 60 zł na 1 osobę

Obsługa zajęć w sekcjach sportowych:

Instruktor – do 35 zł brutto/1h
Trener II klasy – do 45 zł brutto/1h
Trener I klasy – do 60 zł brutto/1h
Trener klasy mistrzowskiej – do 70 zł brutto/1h

Obsługa imprez  i obozów sportowych:

Trener i instruktor – do 100 zł brutto/1 dzień
Obsługa techniczna – do 80 zł brutto/1 dzień

Koszty pośrednie naliczane od sumy kosztów bezpośrednich, wg zadań:

a) Zajęcia w sekcjach sportowych: do 10%
b) Imprezy sportowe: do 10%
c) Animator sportu osób niepełnosprawnych: do 10%
d) Obozy sportowe: do 8%
e) Szkolenie trenerów, instruktorów, klasyfikatorów i wolontariuszy: do 6%
f) Promocja sportu osób niepełnosprawnych: do 6%
g) Zakup sprzętu sportowego: do 6%

VI. Terminy składania ofert:

 1. Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert. Rozwijanie sportu osób niepełnosprawnych – FRKF 2011” należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, w terminie do 24 stycznia 2011 r.
 2. Datą złożenia oferty jest data jej osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki lub data stempla pocztowego.
 3. Ofertę stanowi wniosek wraz z załącznikami: załącznik nr 1 – zakres rzeczowy zadania, załącznik nr 2 – plan rzeczowo-finansowy zadania, załącznik nr 3 – plan finansowy kosztów pośrednich. W przypadku ofert obejmujących kilka zadań jednostkowych prosimy sporządzić jeden zbiorczy plan rzeczowo-finansowy.
 4. Wniosek i załączniki muszą być sporządzone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Formularze sporządzono w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel – widniejące wartości zerowe będą ulegać zmianie stosownie do wprowadzania poszczególnych pozycji kosztów.
 5. Do oferty należy dołączyć:
  1. wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty wypis z krajowego rejestru sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
  2. w zależności od rodzaju zadania: szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, konspekt scenariusza filmu lub wydawnictwa, a w przypadku zakupu sprzętu - specyfikację kompletu sprzętu sportowego. 
 6. Wniosek i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby ujawnione w krajowym rejestrze sądowym lub ewidencji klubów sportowych jako uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.
 7. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w punkcie 6.

VII. Termin, tryb i kryteria oceny ofert:

1. Konkurs ma charakter otwarty, tzn. że w pierwszej fazie konkursu zostaną ocenione oferty złożone w terminie określonym w punkcie VI. 1. Rozstrzygnięcie pierwszej fazy konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19 marca 2011 r. Oferty złożone po 24 stycznia 2011 r. będą rozpatrywane później, w miarę posiadanych środków.

2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, jak w szczególności:

a) sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,
b) podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania organizacji lub nieopatrzone podpisem i pieczęcią,
c) dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,
d) dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,
e) złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,
f) złożone przez organizację, która w okresie dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie rozliczyła prawidłowo umowy dotyczącej powierzenia zadania publicznego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
g) oferty już raz rozpatrzone negatywnie z przyczyn merytorycznych.

3. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) możliwości organizacyjne, w szczególności posiadane przez wnioskodawcę  zasoby materialne, kadrowe i rzeczowe oraz kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
b) udział wolontariuszy w obsłudze zadania oraz planowany wkład rzeczowy wnioskodawcy,
c) wiarygodność wnioskodawcy oceniana na podstawie rzetelności, terminowości i sposobu wykonania i rozliczenia zleconych zadań publicznych w latach poprzednich,
d) przewidywana jakość wykonania zadania, jego zasięg i znaczenie z punktu widzenia wzrostu aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych i przełamywania barier w ich otoczeniu (integracja społeczna) oraz promocji zdrowia; zasięg zadania jest oceniany wg ilości uczestników i obszaru na którym działa podmiot,
e) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów,
f) przewidywany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
g) wysokość środków finansowych pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub z funduszy europejskich. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 24 43 129. 

Metadane

Data publikacji : 30.12.2010
Data modyfikacji : 03.01.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry