2008 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków budżetu państwa w 2009 r. zadań państwowych z zakresu przygotowań do igrzysk paraolimpijskich

Zadania przewidziane do realizacji: Udział sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach

 

        I.      Zadania przewidziane do realizacji: Udział sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach
 
     II.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 2 000 000 zł (dwa miliony zł.).
 
   III. Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania:
1.      O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w zakresie przygotowań sportowców niepełnosprawnych do Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie.
2.      Oferta powinna zawierać:
-         wniosek – sporządzony według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
-          załączniki: Nr 1  - Zakres rzeczowy zadania zleconego,  Nr 2 - Plan rzeczowo-finansowy kosztów zadania zleconego, Nr 3 - Plan finansowy kosztów pośrednich – wyłącznie na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl w linku pn. Dokumentacja – sport paraolimpijski – konkurs 2009.  
 
3.      Do oferty należy dołączyć:
-         statut potwierdzony przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
-         aktualny, tj. wystawiony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem oferty, wypis z rejestru KRS lub ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy    z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.),
-         aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed złożeniem oferty, zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i urzędu skarbowego,
-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok.
4.       Dokumenty winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem i wpisem do rejestru lub ewidencji.
5.      Dokumenty należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionych kopiach. Uwierzytelnienia może dokonać osoba uprawniona do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie z dokumentami j/w.
Oferty sporządzone na niewłaściwych formularzach lub niekompletne zostaną odrzucone.
6.    Zadania winny być zrealizowane do końca 2009 r. z najwyższą starannością, zgodnie  z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a organizacją.
7.    Termin składania ofert konkursowych upływa w dniu 20 grudnia 2008 r. – decyduje data wpływu do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
IV.      Oferty zostaną ocenione według kryteriów:
1.      dopełnienia wymogów formalnych,
2.      zgodności oferty z zakresem rzeczowym i obszarami zadań określonymi w ogłoszeniu,
3.      racjonalności i oszczędności planowania wydatków,
4.      udziału środków własnych oferenta i pochodzących z innych źródeł,
5.      rzetelności i terminowości rozliczania oraz efektywności działań oferenta w okresach poprzednich.
V.      Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w kopercie z adnotacją „Sport paraolimpijski 2009” w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, adres: Warszawa 00-082, ul. Senatorska 14, osobiście lub drogą pocztową.
 
            Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.msport.gov.pl.
 
            Wątpliwości i pytania prosimy zgłaszać pod nr tel. 022 24 43 106 lub 24 43 203
 
Zasady konkursu i tryb udzielania dotacji zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji : 10.11.2008
Data modyfikacji : 10.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Kudlik
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry