2016 rok

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2016 r. zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych

oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez udział w zawodach międzynarodowych w sportach olimpijskich

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze kosztów;

2) harmonogram planowanych działań;

3) preliminarz kosztów pośrednich;

4) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie bądź informacja sporządzona na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;

5) statut Wnioskodawcy;

6) program dotyczący planowanych zadań wraz z rocznym planem organizacji szkolenia
dla poszczególnych form szkolenia;

7) kryteria powoływania zawodników na AMŚ opracowane przez stowarzyszenie, o którym mowa w dziale III decyzji nr 8 MSiT z 20.01.2016 r., zaopiniowane przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy funkcjonującego przy Państwowym Instytucie Badawczym - Instytucie Sportu z/s w Warszawie.

Metadane

Data publikacji : 22.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kajetan Broniewski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry