2014 rok

Konkurs wniosków na prowadzenie działalności kontrolnej sportu młodzieżowego w 2014 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na

prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego w 2014 r.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536,
późn. zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz Decyzji nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego w roku 2014”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego w 2014 r.

Na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2014 r. przeznaczył kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w wysokości 1 700 000,00 zł /słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych zł 00/100/.

II.   Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotację na realizację zadania mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 10 ust. 1, rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).
 2. Wnioski składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania publicznych wyżej wymienionego.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania na zasadach określonych w Decyzji nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego w roku 2014”.
 5. Wnioskodawca musi wykazać udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu.
 6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.
 7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III.       Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu wniosków:

 1. Spełnienie wymogów formalnych - Wnioskodawca winien przedłożyć kompletny
  i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
  w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
 3. Zasięg działania Wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe Wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo albo sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
 5. Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
 6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
 7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 9. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu
  w innych środowiskach.
 10. Rzetelność i terminowość rozliczeń zadań realizowanych w latach poprzednich
  (o ile zadania były zlecane).
 11. Kryteria merytoryczne określono w Decyzji nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego w roku 2014”.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

IV.    Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis z KRS lub wydruk komputerowy pobrany zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy,
 • zestawienie zbiorcze kosztów (zał. nr 1),
 • program działań metodyczno-szkoleniowych,
 • harmonogram planowanych działań (zał. nr 2),
 • inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku.

Wniosek i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią Wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

V.     Termin i tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia 2014 r. do
  31 grudnia 2014 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją „Wniosek na konkurs –dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego w roku 2014”.
 4. Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa

w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia):

od 19 grudnia 2013 roku do 10 stycznia 2014 roku

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku. Ocena wniosku zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.
 3. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń,
  w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl

 

W 2012 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu

działalności kontrolnej przyznano dofinansowanie na kwotę 1.280.530,00 zł, liczba zrealizowanych zadań - 2

 

W 2013 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu działalności kontrolnej  przyznano dofinansowanie na kwotę 1.500.000,00 zł, liczba zrealizowanych zadań - 3

 

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Metadane

Data publikacji : 19.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adam Soroko
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
do góry