2012 rok

II konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego w roku 2012

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na realizację wybranych zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2012 oraz zaprasza do składania wniosków.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

RODZAJ ZADANIA

1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików (KWJ, KWM) oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM w województwie mazowieckim

2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, ossm) w kolarstwie

 Na realizację ww. zadań Departament Sportu Wyczynowego w 2012 r. przeznaczył kwotę:

 • zadania nr 1: 5 906 600 zł /słownie: pięć milionów dziewięćset sześć tysięcy sześćset złotych 00/100/,
 • zadanie nr 2: 1 018 000 zł /słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy zł 00/100).

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotację na realizację zadań nr 1-2 mogą uzyskać tylko podmioty określone w § 11 ust. 1, 2, 3 ww. rozporządzenia.
 2. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do wniosku. 
 4. Kwota środków FRKF na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 80% kosztów całości przedsięwzięcia.

      5. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację innych umów.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III. Termin i warunki składania wniosków oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań – do 31 grudnia 2012 r..
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 3. Wnioski należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:
  Ministerstwo Sportu i Turystyki,
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa
  terminie do 16.08.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia)
 4. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Wniosek na II konkurs – wspieranie sportu młodzieżowego w 2012 roku”,
 5. Do wniosku należy dołączyć:
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 • statut lub jego kserokopię;  
 • preliminarz kosztów zadania zleconego;
 • w zależności od rodzaju zadania: szczegółowy regulamin i program przedsięwzięcia, ramowy program szkolenia sportowego, specyfikację kompletu sprzętu sportowego i inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu wniosku,

Dodatkowe załączniki do wniosku składane przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym (zgodnie z § 10 ust 5 Rozporządzenia):

 • wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem,
 • opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno – bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych,
 • wykaz kadry trenersko – instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

 Wniosek i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez osoby wymienione powyżej.

IV. Terminy i tryb wyboru wniosków

 1. Otwarcie wniosków i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania wniosków. Ocena wniosków zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki
 2. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu nie przysługuje odwołanie.
 3. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa.

V. Kryteria wyboru wniosków

1. Kryteria formalne:

 • wnioskodawca powinien być podmiotem spełniającym wymogi formalne określone w Rozporządzeniu,
 • cele statutowe wnioskodawcy powinny być zbieżne z zadaniami z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży,
 • wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu,
 • preferowane będą wnioski złożone przez podmioty, które wykażą się szczególną aktywnością w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację planowanych zadań z innych źródeł, przedstawią właściwe proporcje kosztów do zamierzonych efektów zadania oraz przejrzysty i racjonalny kosztorys.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.

2. Kryteria merytoryczne:

 • adresatami zadania są dzieci i młodzież, która posiada licencje sportowe właściwego polskiego związku sportowego,
 • realizacja zadania powinna opierać się na zasobach kadrowych z odpowiednimi kwalifikacjami,
 • wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (ocena departamentu oparta będzie na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji wybranych zadań), a planowane zadania powinny podkreślać ciągłość oraz wysoką efektywność dotychczasowych działań,
 • wnioskodawca powinien być wiarygodny pod względem finansowym (na podstawie analizy dokumentów dołączonych do wniosku oraz – jeżeli wnioskodawca realizował tego typu zadanie – pozytywnej oceny Departamentu z realizacji podobnego zadania w 2011 r. uwzględniającej sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji).

W 2011 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu młodzieżowego - przyznano dofinansowanie na kwotę 124 591 293,63  zł, liczba zrealizowanych zadań - 269  (stan na dzień 13 listopada 2011 r.)
 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – przyznano dofinansowanie na kwotę 10 146 000,00 zł, liczba zrealizowanych zadań – 54 (stan na dzień 13 listopada 2011 r.).

W 2010 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań z zakresu:

 • sportu młodzieżowego - wydatkowano kwotę 148 551 608,13 zł, liczba zrealizowanych zadań 314.
 • sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych – wydatkowano kwotę 12 705 363,93 zł, liczba zrealizowanych zadań 63. 

  

Metadane

Data publikacji : 26.07.2012
Data modyfikacji : 26.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Wasiak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry