2012 rok

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2012 r. ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs ofert
na dofinansowanie w 2012 r. ogólnopolskiego projektu
z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

 

I Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej

w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

 

Projekt powinien obejmować propozycję działań zmierzających do doskonalenia umiejętności gry w piłkę siatkową w środowisku najbardziej sportowo uzdolnionych dzieci i młodzieży uczącej się w gimnazjach i liceach oraz powinien obejmować swym zasięgiem całe terytorium Polski.

Na realizację zadania Departament Sportu Wyczynowego w 2012 r. przeznaczył kwotę 15 300 000 zł /słownie: piętnaście milionów trzysta tysięcy złotych/, ujętą w ustawie budżetowej na rok 2012 w ramach rezerwy celowej poz. 40 pt. Dofinansowanie zadań związanych z EURO 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej – 30 000 000 zł.

 

II Zasady przyznawania dotacji

 1. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, w szczególności w zakresie piłki siatkowej.
 2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. I.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do oferty i pkt. VI konkursu ofert.
 5. Wnioskodawca musi wykazać udział środków własnych w planowanych przedsięwzięciu.
 6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) na realizację innych umów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 8.  

III Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert

 1. Spełnienie wymogów formalnych - wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
 3. Zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, w szczególności w zakresie piłki siatkowej.
 5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
 6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
 7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 9. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach.
 10. Rzetelność terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

IV Załączniki do oferty (stan kwiecień 2012 r.)

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 • statut lub jego kserokopię, 
 • ramowy roczny program szkolenia sportowego,
 • strukturę szkolenia sportowego,
 • plan kosztów zadania zleconego wg zał. 1,
 • inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty.

IV b.     Dodatkowe załączniki do oferty (stan kwiecień 2012 r.)

 1. Uchwały, porozumienia i umowy dotyczące powołania szkolnego ośrodka sportowego wraz z określeniem praw i kompetencji zarówno szkolnego ośrodka sportowego jak i Zleceniobiorcy: uchwała jednostki, na bazie której powoływany jest szkolny ośrodek sportowy oraz uchwała samorządu lub porozumienie samorządu i jednostki realizującej zadanie.
 2. Wieloletni program szkolenia sportowego dostosowany do wieku zawodników, z uwzględnieniem planów kontynuacji szkolenia w kolejnych latach ze wparciem środków jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Statuty lub umowy jednostek, na bazie których tworzone są szkolne ośrodki sportowe.
 4. Regulamin szkolnego ośrodka sportowego.
 5. Wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w szkolnym ośrodku sportowym, wraz z adresami obiektów, na których odbywa się szkolenie stacjonarne.
 6. Wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem.
 7. Opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno–bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych.
 8. Wykaz kadry trenersko–instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

 

V Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej MSiT.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Oferta na konkurs – Dofinansowanie zadań związanych z EURO 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej - Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”,
 4. Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

  Ministerstwo Sportu i Turystyki

  ul. Senatorska 14

  00-082 Warszawa

  w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia) do 29.05.2012r.

 5. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych po upływie terminu składania ofert. Ocena ofert zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.
 6. Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister. Od rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki nie przysługuje odwołanie.
 7. Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSiT, w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT bip.msit.gov.pl oraz na stronie internetowej MSiT www.msport.gov.pl.

W 2011 r. i w 2010 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dofinansowania zadań związanych z EURO 2012 oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej – nie przyznawano dofinansowania.

 

VI Zasady rozliczania zadania

1. Przy realizacji zadania mają zastosowanie Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, opracowane w MSiT (www.msport.gov.pl).

2. Podstawę uruchomienia środków na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej stanowi umowa zawarta pomiędzy MSiT a Zleceniobiorcą, po rozpatrzeniu oferty i przeprowadzeniu negocjacji.

3. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, w tym Plan kosztów zadania zleconego, według wzoru opracowanego w Departamencie Sportu Wyczynowego (DSW).

4. Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone na: zgrupowania i konsultacje w kraju; zgrupowania, tzw. miejscowe, w tym dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania; starty w imprezach krajowych i międzynarodowych w kraju i zagranicą; bezosobowy fundusz płac (w tym również składki ZUS płacone przez pracodawcę); osobowy fundusz płac (w tym również składki ZUS płacone przez pracodawcę); zakup usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby realizujące proces szkolenia; ubezpieczenie zawodników i sprzętu; wynajem obiektów sportowych; zakup ubiorów i sprzętu sportowego oraz szkoleniowego; niezbędne badania lekarskie, diagnostyczne, wydolnościowe; inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji programu szkolenia sportowego, po uzyskaniu zgody DSW; koszty obsługi realizacji zadania, które mogą wynosić do 10% kosztów bezpośrednich, z przeznaczeniem na: wynajmem lokali; - zakupy niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych; - koszty łączności: koszty połączeń telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu i korespondencji; - opłaty bankowe; - opłaty za nośniki energii; - koszty realizacji zamówień publicznych;- koszty niezbędnych podróży służbowych np. wizytacji, kontroli, szkoleń w zakresie realizowanej umowy;- wynagrodzenia osób obsługujących zadanie;- inne koszty uzgodnione z DSW.

5. Ze środków MSiT nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie: remontów biura; wyposażenia biura w meble; badań i ubezpieczeń pracowniczych; doszkalania pracowników; odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii; funduszu socjalnego; obsługi prawnej, z wyłączeniem usług związanych z obsługą zamówień publicznych oraz zawieraniem umów z kontrahentami na zamawianą usługę dotyczącą wyżywienia zakwaterowania lub wynajmu obiektów.

6. Można dofinansowywać wynagrodzenie osób bezpośrednio związanych z realizacją akcji szkoleniowo-startowych tj.: trenerów i instruktorów, opiekunów grup, koordynatorów zajmujących się bezpośrednio szkoleniem sportowym, kontrolerów zadań, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, techników i serwisantów. Udział innych osób w dofinansowaniu w zakresie kosztów bezpośrednich musi być uzgodniony z DSW.

7. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie wynagrodzeń szkoleniowców oraz osób współpracujących podczas zgrupowań i konsultacji oraz startów przedstawia poniższa tabela*:

Program

ośrodki szkolenia sportowego

bezosobowy fundusz płac, działalność gospodarcza – zgrupowania, konsultacje i starty

a.

trener

do 200 zł/dzień

b.

instruktor

do 200 zł/dzień

c.

lekarz, fizjoterapeuta, psycholog

do 250 zł/dzień

d.

technik, mechanik, serwisant, itp.

do 130 zł/dzień

osobowy fundusz płac, działalność gospodarcza/miesięcznie

a.

trener klasa M

do 6 000 zł

b.

trener klasa I

do 5 200 zł

c.

trener klasa II

do 4 400 zł

d.

Instruktor

do 3 000 zł

e.

lekarz, fizjoterapeuta, psycholog

do 4 000 zł

 * podane kwoty są kwotami brutto (pochodne płacone są przez pracodawcę ze środków MSiT).

 

8. Ze środków MSiT można dofinansować koszty obowiązkowego ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej i NNW, z tytułu organizacji systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego (organizacja imprez oraz proces szkolenia całorocznego: zgrupowania i konsultacje) – ze środków przeznaczonych na badania i ubezpieczenie; z tytułu organizacji procesu szkolenia (zgrupowania i konsultacje zagraniczne – w kosztach akcji); środków trwałych - ze środków przeznaczonych na koszty obsługi zadania; sprzętu sportowego – ze środków przeznaczonych na badania i ubezpieczenie lub jednorazowo w akcjach).

9. Załączniki do umowy nr 1.3, 4.3, 5.3 nie są obowiązkowe, jeżeli w rozliczeniu ujęte zostaną wyłącznie koszty rodzajowe (niezbędne do przeprowadzenia akcji): podróże krajowe oraz zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe. Jeśli w czasie akcji szkoleniowo-startowych, występują inne koszty, to zał. do planu 1.3 lub do planu po zmianach zał. 4.3 jest obowiązkowy. Ze środków MSiT nie dofinansowuje się kosztów diet zawodników i uczestników procesu szkolenia wymienionych. Dopuszcza się możliwość dofinansowania diet i ryczałtów delegacji osób uczestniczących w kontroli procesu szkolenia, po uprzednim uzgodnieniu z DSW.

10. Ubiory i sprzęt sportowy oraz szkoleniowy nabywa na własność Zleceniobiorca i może przekazać do użytkowania w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy przekazania/użyczenia, które stanowią załączniki do rozliczenia zadania.

11. Zmiany asortymentu i ilości zakupionych ubiorów i sprzętu sportowego oraz szkoleniowego wymagają zgody DSW.

12. Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-finansowym wymagają zgody MSiT, z wyłączeniem zmian do 20% kosztów w poszczególnych pozycjach planu. Warunkiem uzyskania zgody na zmianę planu (aneks do umowy) jest uzasadnienie merytoryczne oraz plan finansowy po zmianach (wg zał. nr 4). Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować DSW o zmianie terminu, miejsca, kosztów, liczby uczestników akcji oraz innych danych będących przedmiotem umowy. Powinny być one ujęte również w kolejnym planie po zmianach. W szczególnym przypadku braku możliwości powiadomienia o zmianach przed terminem akcji dopuszcza się oferty (zawierające informacje o powodach zawiadomienia po terminie akcji) o akceptację do 15 dni po terminie planowanego zakończenia; W przypadku, gdy zmienia się miejsce i termin akcji, należy zgłosić to najpóźniej w dniu planowanego jej rozpoczęcia. Jednoczesna zmiana miejsca i terminu, uznana będzie za odwołanie akcji i propozycję zorganizowania kolejnej, w nowej pozycji planu. Wszelkie zmiany w treści umowy, oświadczeń i załączników wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zleceniobiorca składa do DSW sprawozdania z realizacji szkolenia sportowego oraz rozliczenie finansowe w terminach określonych w umowie. Kompletną dokumentację należy złożyć w formie uporządkowanej. Do każdej akcji szkoleniowej i startowej, rozliczanej na drukach nr 5, należy dołączyć listę podpisaną przez uczestników.

13. Wymagane jest, aby dowody księgowe potwierdzające udział wszystkich szkoleniowców i zawodników (ew. innych uczestników) zawierały szczegółowe informacje, takie jak: liczba osób, liczba dni i stawka. Jednocześnie dowody księgowe muszą być szczegółowo opisane przez Zleceniobiorcę na odwrocie dokumentu.W opisie wykazu faktur należy umieszczać informacje katalogujące wydatki wg nr akcji i kosztów rodzajowych. Dopuszcza się zamiast wykazu faktur wydruk ewidencji programu finansowo-księgowego, o ile można zidentyfikować datę wystawienia faktury/rachunku, treść operacji, kontrahenta, datę dokonania zapłaty i zawiera podsumowania pozycji spójne z rozliczeniem finansowym.

14. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia na wniosek MSiT dokumentacji dotyczącej dofinansowanego zadania, a w szczególności: źródłowych dokumentów finansowych, tj. rachunków, faktur, umów-zleceń, umów o dzieło, list płac, ryczałtów, itp., potwierdzających poniesione koszty.

15. W przypadku stwierdzenia podczas akcji szkoleniowej dofinansowanej ze środków MSiT drobnych nieprawidłowości organizacyjnych, brak dokumentacji szkoleniowej, akcja nie będzie rozliczona przez DSW w części dotyczącej stwierdzonych uchybień oraz nie będzie możliwe przesunięcie tych środków na inne zadania. Nieprawidłowości finansowe, poważne nieprawidłowości organizacyjne oraz udział w szkoleniu osób nieuprawnionych (spoza zatwierdzonych list zawodników, szkoleniowców, koordynatorów) może skutkować całkowitym zwrotem dotacji za akcję, w której wykazano uchybienie. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty dofinansowania szkolenia o kwotę planu wykazaną w umowie/aneksie obowiązującym na czas trwania akcji szkoleniowej. W obu przypadkach zmniejszeniu ulegają równocześnie koszty obsługi zadania.

16. Oferty, uwzględniające wyłącznie środki MSiT będą odrzucone z przyczyn formalnych.

17. Kopie dokumentów merytorycznych winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

18. Osoba prowadząca akcję szkoleniową zobowiązana jest posiadać (w czasie jej trwania) do wglądu na życzenie upoważnionego przedstawiciela MSiT:

a. listę uczestników zatwierdzoną przez Zleceniobiorcę;

b. program szkolenia;

c. dziennik zajęć;

d. dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników;

e. dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe;

19. Uproszczony dziennik zajęć musi być prowadzony na bieżąco i zawierać listę uczestników z ewidencją udziału zawodników w jednostce treningowej.

20. W zajęciach szkolenia sportowego mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach organizowanych w zakresie planowanej dotacji.

21. Zaktualizowane imienne wykazy zawodników zakwalifikowanych do dofinansowania muszą wpłynąć do DSW w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją do umowy.

22. Zleceniobiorca informuje DSW o zmianach w wykazie zawodników szkolonych w poszczególnych szkolnych ośrodkach sportowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zbiorczo w wersji papierowej składanej wraz z planem po zmianach.

23. Zleceniobiorca powinien posiadać w swojej dokumentacji (do wglądu MSiT) umowy z właścicielami wszystkich pomieszczeń socjalno-bytowych i odnowy biologicznej oraz obiektów sportowych niezbędnych do działalności szkolnego ośrodka sportowego;

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH 

Metadane

Data publikacji : 08.05.2012
Data modyfikacji : 09.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry