2012 rok

Konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego.

 

Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. ogólnopolskiego projektu z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz na podstawie art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej

w szkolnych ośrodkach sportowych
działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Projekt powinien obejmować propozycję działań zmierzających do doskonalenia umiejętności gry w piłkę siatkową w środowiskach najbardziej sportowo uzdolnionych dzieci i młodzieży uczącej się w gimnazjach i liceach oraz powinien obejmować swym zasięgiem całe terytorium Polski.

Na realizację zadania Departament Sportu Wyczynowego przeznaczył w 2013 r. kwotę 13 000 000 zł /słownie: trzynaście milionów złotych/, ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 w ramach części 25 budżetu państwa.  

II.  Zasady przyznawania dotacji

 1. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, w szczególności w zakresie piłki siatkowej.
 2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadań publicznych wymienionych w pkt. I.
 3. Obsługę konkursu zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.
 4. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w załączniku do oferty i pkt. VI konkursu ofert.
 5. Wnioskodawca musi wykazać udział środków własnych w planowanych przedsięwzięciu.
 6. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) na realizację innych umów.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

III.Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert:

 1. Spełnienie wymogów formalnych – wnioskodawca winien przedłożyć kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru.
 3. Zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania.
 4. Cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, w szczególności w zakresie piłki siatkowej.
 5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych w ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań).
 6. Zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy.
 7. Udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł.
 8. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.
 9. Innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adoptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska.
 10. Rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

IV.    Załączniki do oferty:

   1.   Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informację z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
 • statut lub jego kserokopię, 
 • ramowy roczny program szkolenia sportowego,
 • strukturę szkolenia sportowego,
 • plan kosztów zadania zleconego wg zał. 1.1, 1.16, 1.17,
 • inne informacje niezbędne przy rozpatrywaniu oferty.

IV b.  Dodatkowe załączniki do oferty:

 1. Wykaz aktualnie funkcjonujących szkolnych ośrodków sportowych w piłce siatkowej.
 2. Wykaz zawodników proponowanych do objęcia szkoleniem lub szkolonych w już istniejących SOS-ach.
 3. Wykaz kadry trenersko–instruktorskiej, z uwzględnieniem danych dotyczących wykształcenia i praktyki zawodowej.
 4. Wieloletni program szkolenia sportowego dostosowany do wieku zawodników, z uwzględnieniem planów kontynuacji szkolenia w kolejnych latach ze wparciem środków jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Uchwały, porozumienia i umowy dotyczące powołania nowych szkolnych ośrodków sportowych, wraz z określeniem praw i kompetencji zarówno szkolnego ośrodka sportowego, jak i Zleceniobiorcy:uchwała jednostki, na bazie której powoływany jest szkolny ośrodek sportowy oraz uchwała samorządu lub porozumienie samorządu i jednostki realizującej zadanie.
 6. Statuty lub umowy jednostek, na bazie których tworzone są nowe szkolne ośrodki sportowe.
 7. Regulamin szkolnego ośrodka sportowego.
 8. Wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w nowych szkolnych ośrodkach sportowych, wraz z adresami obiektów, na których odbywać się będzie szkolenie stacjonarne.
 9. Opis warunków opieki medycznej, odnowy biologicznej, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny odbywania zajęć sportowych w nowych ośrodkach.

 

Oferta i załączniki muszą być opatrzone pieczęcią wnioskodawcy oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione powyżej.

V.     Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert oraz realizacji zadania

1.   Termin realizacji zadań nie może wykraczać poza okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

2.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej MSiT.

3.   Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją Oferta na konkurs: Dofinansowanie zadań upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej –Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”,

4.   Oferty należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia) do 28 grudnia 2012r.:

5.   Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną dokonane przez upoważnionych pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego, w ciągu 20 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. Ocena ofert zostanie przekazana Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Sportu i Turystyki.

6.   Ostateczne rozstrzygnięcie o zleceniu zadania publicznego i wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki. Od rozstrzygnięcia Ministra nie przysługuje odwołanie.

7.   Całościowe lub częściowe wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MSiT, w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT www.bip.msit.gov.ploraz na stronie internetowej MSiT www.msport.gov.pl.

W 2012 r. z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnegoprzyznawano dofinansowanie w wysokości 11.216.377,96 zł.

VI. Zasady rozliczania zadania

1.     Przy realizacji zadania mają zastosowanie Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, opracowane w MSiT (www.msport.gov.pl).

2.     Podstawę uruchomienia środków na realizację szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej stanowi umowa zawarta pomiędzy MSiT a Zleceniobiorcą, po rozpatrzeniu oferty i przeprowadzeniu negocjacji.

3.     Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, w tym Plan kosztów zadania zleconego, według wzoru opracowanego w Departamencie Sportu Wyczynowego (DSW).

4.     Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone na: zgrupowania i konsultacje w kraju; zgrupowania, tzw. miejscowe, w tym dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania; bezosobowy fundusz płac (w tym również składki ZUS płacone przez pracodawcę); osobowy fundusz płac (w tym również składki ZUS płacone przez pracodawcę); zakup usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby realizujące proces szkolenia; ubezpieczenie zawodników i sprzętu; wynajem obiektów sportowych; zakup ubiorów i sprzętu sportowego oraz szkoleniowego; niezbędne badania lekarskie, diagnostyczne, wydolnościowe; inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji programu szkolenia sportowego, po uzyskaniu zgody DSW; koszty obsługi realizacji zadania, które mogą wynosić do 10% kosztów bezpośrednich, z przeznaczeniem na: wynajmem lokalu, zakupy niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych, koszty łączności: połączeń telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, internetu i korespondencji, opłaty bankowe, opłaty za nośniki energii, koszty realizacji zamówień publicznych, koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji i kontroli, szkoleń w zakresie realizowanej umowy, wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, inne koszty uzgodnione z DSW.

5.     Ze środków MSiT nie można dofinansować kosztów obsługi zadania w zakresie: remontów biura; wyposażenia biura w meble, badań i ubezpieczeń pracowniczych, doszkalania pracowników, odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, funduszu socjalnego, obsługi prawnej, z wyłączeniem usług związanych z obsługą zamówień publicznych oraz zawieraniem umów z kontrahentami na zamawianą usługę dotyczącą wyżywienia zakwaterowania lub wynajmu obiektów.

6.     Można dofinansowywać wynagrodzenie osób bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia, tj. trenerów i instruktorów, koordynatorów zajmujących się bezpośrednio szkoleniem sportowym, kontrolerów zadań, lekarzy i fizjoterapeutów. Udział innych osób w dofinansowaniu w zakresie kosztów bezpośrednich musi być uzgodniony z DSW.

7.     Ze środków MSiT można dofinansować koszty obowiązkowego ubezpieczenia: od odpowiedzialności cywilnej i NNW, z tytułu organizacji systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego (organizacja imprez oraz proces szkolenia całorocznego: zgrupowania i konsultacje) – ze środków przeznaczonych na badania i ubezpieczenie; z tytułu organizacji procesu szkolenia (zgrupowania i konsultacje zagraniczne – w kosztach akcji); środków trwałych – ze środków przeznaczonych na koszty obsługi zadania; sprzętu sportowego – ze środków przeznaczonych na badania i ubezpieczenie lub jednorazowo w akcjach).

8.     Ubiory i sprzęt sportowy oraz szkoleniowy nabywa na własność Zleceniobiorca
i może przekazać do użytkowania w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy przekazania/użyczenia, które stanowią załączniki do rozliczenia zadania.

9.     Zmiany asortymentu i ilości zakupionych ubiorów i sprzętu sportowego oraz szkoleniowego wymagają zgody DSW.

10.  Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-finansowym wymagają zgody MSiT, z wyłączeniem zmian do 20% kosztów w poszczególnych pozycjach planu. Warunkiem uzyskania zgody
na zmianę planu (aneks do umowy) jest uzasadnienie merytoryczne oraz plan finansowy
po zmianach (wg zał. nr 4). Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować DSW o zmianie terminu, miejsca, kosztów, liczby uczestników akcji oraz innych danych będących przedmiotem umowy. Wszelkie zmiany w treści umowy, oświadczeń i załączników wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zleceniobiorca składa do DSW sprawozdanie z realizacji szkolenia sportowego oraz rozliczenie finansowe w terminach określonych w umowie. Kompletną dokumentację należy złożyć w formie uporządkowanej.

11.  Wymagane jest, aby dowody księgowe potwierdzające udział wszystkich szkoleniowców i zawodników (ew. innych uczestników) zawierały szczegółowe informacje, takie jak: liczba osób, liczba dni i stawka. Jednocześnie dowody księgowe muszą być szczegółowo opisane przez Zleceniobiorcę na odwrocie dokumentu. W opisie wykazu faktur należy umieszczać informacje katalogujące wydatki wg nr akcji i kosztów rodzajowych. Dopuszcza się zamiast wykazu faktur wydruk ewidencji programu finansowo-księgowego, o ile można zidentyfikować datę wystawienia faktury/rachunku, treść operacji, kontrahenta, datę dokonania zapłaty i zawiera podsumowania pozycji spójne z rozliczeniem finansowym.

12.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia na wniosek MSiT dokumentacji dotyczącej dofinansowanego zadania, a w szczególności: źródłowych dokumentów finansowych, tj. rachunków, faktur, umów-zleceń, umów o dzieło, list płac, itp., potwierdzających poniesione koszty.

13.  W przypadku stwierdzenia podczas akcji szkoleniowej dofinansowanej ze środków MSiT drobnych nieprawidłowości organizacyjnych, brak dokumentacji szkoleniowej, akcja nie będzie rozliczona przez DSW w części dotyczącej stwierdzonych uchybień oraz nie będzie możliwe przesunięcie tych środków na inne zadania. Nieprawidłowości finansowe, poważne nieprawidłowości organizacyjne oraz udział w szkoleniu osób nieuprawnionych (spoza zatwierdzonych list zawodników i szkoleniowców) może skutkować całkowitym zwrotem dotacji za akcję, w której wykazano uchybienie. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty dofinansowania szkolenia o kwotę planu wykazaną w umowie/aneksie obowiązującym na czas trwania akcji szkoleniowej. W obu przypadkach zmniejszeniu ulegają równocześnie koszty obsługi zadania.

14.  Oferty, uwzględniające wyłącznieśrodki MSiT będą odrzucone z przyczyn formalnych.

15.  Kopie dokumentów merytorycznych winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

16.  Osoba prowadząca akcję szkoleniową zobowiązana jest posiadać (w czasie jej trwania) do wglądu, na życzenie upoważnionego przedstawiciela MSiT:

a.     listę uczestników zatwierdzoną przez Zleceniobiorcę;
b.    program szkolenia;
c.     dziennik zajęć;
d.    dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników;
e.     dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe;

17.  Uproszczony dziennik zajęć musi być prowadzony na bieżąco i zawierać listę uczestników z ewidencją udziału zawodników w jednostce treningowej.

18.  W zajęciach szkolenia sportowego mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach organizowanych w zakresie planowanej dotacji.

19.  Zaktualizowane imienne wykazy zawodników zakwalifikowanych do dofinansowania muszą wpłynąć do DSW w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacją do umowy.

20.  Zleceniobiorca informuje DSW o zmianach w wykazie zawodników szkolonych w poszczególnych szkolnych ośrodkach sportowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zbiorczo w wersji papierowej składanej wraz z planem po zmianach.

21.  Zleceniobiorca powinien posiadać w swojej dokumentacji (do wglądu MSiT) umowy z właścicielami wszystkich pomieszczeń socjalno-bytowych i odnowy biologicznej oraz obiektów sportowych niezbędnych do działalności szkolnego ośrodka sportowego;

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO I ZGODNIE Z ICH TREŚCIĄ DOPEŁNIENIE WSZYSTKICH WYMOGÓW FORMALNYCH

Metadane

Data publikacji : 07.12.2012
Data modyfikacji : 10.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jerzy Eliasz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry